ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

2018-09-13

  • Дызэрыт илъэсым Къэбэрдей-Балъкъэрым и еджапIэхэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэмрэ а IэнатIэхэм къыщагъэсэбэп автомашинэщIэу 30 къыIэрыхьэнущ.

  • Автомашинэхэм ящыщу 20-р медицинэ дэIэпы­къуныгъэ псынщIэм хуэщIащ, 10-р школакIуэхэр къызэрырашэкI автобусхэрщ. Абы теухуа унафэм 2018 гъэм фокIадэм и 7-м Iэ щIидзащ Урысей ­Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI ­Медведев Дмитрий.
  • Иужьрей лъэхъэнэм ди щIыналъэм псори зэхэту санитар, пассажир автотранспорту 200 хуэдиз къыIэрыхьащ икIи школхэм я автобусхэмрэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэм и автомашинэхэмрэ процент 80-м щIигъукIэ къагъэщIэрэщIэжащ.