ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ

2018-09-13

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм мазэ зыбжа­нэкIэ щылэжьащ Къэрал Эрмитажым и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэща Кавказ Ищхъэрэ экспе­дицэр. Абы хэтащ рес­публикэм и щIэныгъэлI­хэмрэ студентхэмрэ, ап­хуэдэу къэралым и музей нэхъыщхьэм пыщIа щIэ­ныгъэлI цIэрыIуэхэр.

  • Экспедицэм зэхилъ­хьа планым тету Бахъсэн районым щыщ Къулъ­къужын Ипщэ къуажэм и Iэшэлъашэхэм пасэрей ­зэманым и фэеплъхэр къы­щалъыхъуащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетым Тхы­дэмкIэ, филологиемкIэ, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и институтым и студентхэм. Абыхэм щIым къыщIаха хьэп­шыпхэм я ныбжьыр, IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, илъэс 2700-рэ хуэдиз мэхъу икIи археологием ­зегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ яIэнущ. Хьэпшып­хэм яхэтщ кхъуэщын зэмылIэу­жьыгъуэхэр, дом­беякъым, абджым къыхэ­щIыкIа фалъэхэмрэ хьэп­шып цIыкIуфэкIухэмрэ, сэхэр, шабзэ­шэхэр, джыдэхэр.
  • ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, а хьэпшыпхэр щыхьэт тохъуэ ищхъэрэ, ипщэ щIыналъэхэм иса лъэпкъхэр зэпыщIауэ зэ­рыщытам икIи псэуныгъэм­кIи зэуэнымкIи зым адрейм щапхъэ къытрихыу зэрыщытам.
  • Экспедицэм къигъуэта хьэпшып псори Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и музейм къы­хуагъэнэнущ.
  • Федеральнэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм къатахэм япкъ иткIэ.