ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-09-13

 • ФокIадэм и 13,
 • махуэку
 • Урысейм щылажьэ программистым и махуэщ
 • Байкал гуэлым и махуэщ
 • Канадэм адэшхуэ-анэшхуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
 • 1736 гъэм Челябинск ­къалэм и лъабжьэр ягъэ­тIылъащ.
 • 1741 гъэм Урысей империем унафэ къы­щы­дэкIащ лэжьэгъуэ махуэм и мардэр сыхьэт  15-м щIигъу зэрымыхъунум теухуауэ.
 • 1762 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэр пащтыхь къу­лыкъум пэрыуващ.

 • 1745 гъэм «Атлас рос­сийский» географие къы­дэкIыгъуэр япэу дунейм къытехьащ.
 • 1929 гъэм инджылыз щIэныгъэлI-бактериолог Флеминг Александр и къэхутэныгъэщIэм — пенициллиным — и сэбэпынагъыр хэIущIыIу ищIащ.
 • 1937 гъэм Iузэв-тенджыз ФIыцIэ крайр ягуэшащ Краснодар крайрэ Ростов областу.
 • 1942 гъэм Сталинград зауэм щIидзащ.
 • 1999 гъэм террористхэм Москва и Каширскэ шоссе уэрамым тет унэхэм ящыщ зыр къагъэуащ. Абы щIэсахэм ящыщу цIыхуи 124-рэ хэкIуэдащ.
 • Драматург, режиссёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и цIыхубэ артист Тубей Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 98-рэ ­ирокъу.
 • Партизанкэ, Совет Союзым и ЛIыхъужь Космодемьянская Зое къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ­ирокъу. ЦIыхубзхэм ящыщу аращ а цIэ лъапIэр зыфIащар.
 • Шэрджэс тхакIуэ Шорэ Хьэсин и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Бицу Георгий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМА-м и профессор Джыназ Борис и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, усакIуэ, композитор, УФ-м и цIыхубэ артист Розен­баум Александр и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Тележурналисткэ, «НТВ телекомпание» АО-м и генеральнэ унафэщIым и къуэдзэ, хъыбарыщIэхэмкIэ къудамэм и редактор нэхъыщхьэ Митковэ Татьянэ и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Урысей журналист, «Совершенно секретно» газетым и редактор нэхъыщ­хьэу щыта Боровик Артём къызэралъхурэ илъэс 57-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуа­бэр махуэм градус 21 — 24-рэ, жэщым градус 15 — 16 щыхъунущ.
 • ФокIадэм и 14,
 • мэрем
 • 1812 гъэм мафIэ­сы­ш­хуэм зэщIищта Москва дыхьащ Наполеон и дзэр. Ар бийм зауэншэу иратыну зэгурыIуат, къалэри дзэри хъума хъун папщIэ.
 • 1829 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ Iэ традзащ Адрианополь мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм.
 • 1853 гъэм Тыркум Урысейм зауэ кърищIылIащ. Кърым зауэм щIидзащ.
 • 1896 гъэм Санкт-Петербург телеграф агентствэм лэжьэн щIидзащ.
 • 1911 гъэм Киев дэт Опе­рэ театрым кIэрахъуэкIэ щаукIыну хэтащ Урысейм и Министрхэм я Советым и унафэщI Столыпин Пётр. Абдеж къыщытехуа уIэгъэхэм ар илIыкIащ фокIадэм и 18-м.
 • 1917 гъэм ПIалъэкIэ ла­жьэ Правительствэм Урысейр республикэу зэры­щытыр хэIущIыIу ищIащ.
 • 1936 гъэм Быковэ аэропортым лэжьэн щIидзащ — цIыху къезышэкI кхъухь­лъатэхэр пIалъэ хэхам тету телъэтыкIыу зэтраублащ.
 • 1960 гъэм ЩIыдагъэ зы­щэ къэралхэм я зэгухьэ­ныгъэр (ОПЕК) къызэрагъэпэщащ. Абы хыхьащ Иракыр, Ираныр, Кувейтыр, Сауд Хьэрыпыр, Венесуэлэр.
 • 1973 гъэм Къалэ-лIы­хъужь цIэр фIащащ Новороссийскрэ Керчрэ.
 • 2003 гъэм Эстониер Европэ зэгухьэныгъэм хы­хьащ.
 • Генерал-майор, Къуэ­кIыпIэ Жыжьэм пащты­хьым щиIа армэм и командующэу щыта Хьэгъундокъуэ Едыдж къы­зэралъхурэ илъэси 147-рэ ирокъу.
 • Шэрджэс тхакIуэ Хъыту Сайдин къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, СССР-м и цIыхубэ артист Кириллов Игорь и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 • ХьэрычэтыщIэ, политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэ­рыIуэу щыта Дер Станислав къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Щоджэн БетIал и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Педагогикэ щIэныгъэ­хэм я кандидат, потребкооперацэм щыхурагъа­джэу Белгород дэт университетым Налшык щиIа къудамэм и егъэджакIуэу щыта ХьэфIыцIэ Эльмирэ къыщалъхуа махуэщ.
 • 2008 — 2012 гъэхэм УФ-м и Президенту щыта, 2012 гъэ лъандэрэ къэралым и Правительствэм и Уна­фэщI Медведев Дмитрий и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Франджым щыщ биатлонист цIэрыIуэ, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпион, олимпиадэхэм дыжьын медалитI къы­щызыхьа, дунейм хэнейрэ и чемпион Фуркад Мартен и ныбжьыр илъэс 30 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щы­тынущ. Хуабэр махуэм градус 21 — 25-рэ, жэщым градус 16 — 17 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.