ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

XII Зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2018-09-13

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и XII Зэхуэсышхуэр къызэгъэ­пэ­щынымкIэ республикэ комитетым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м щекIуэкIащ ДАХ-м и IуэхущIапIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
  • Конгрессыр щекIуэкIыну махуэм къызэщIакъуэжынущ Дунейпсо Адыгэ Хасэм 2015 — 2018 гъэхэм къриубыдэу ищIа лэжьыгъэмрэ ДАХ-м и Къэп­щытакIуэ гупым зэфIигъэкIамрэ.

  • Апхуэдэуи ДАХ-м и тхьэмадэр, абы и къуэ­дзэхэр, ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр ха­хынущ. ЗэIущIэм щыхэплъэнущ ДАХ-м хагъэхьэну адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэщIэхэм, нэгъуэщIхэми.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр зэрагъэлъэпIэнуми. Абы теухуауэ къэпсэлъащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и ­управленэм и унафэщI Къуэжей Артём, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и уна­фэщI Атэбий Игорь, Къэрэшей-Шэр­-джэс Республикэм щылажьэ Адыгэ Хасэм и лIыкIуэхэу Iэдэмокъуэ Ел­бэрд-рэ Жу Тимуррэ, Бахъсэн къалэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, Бахъсэн муниципальнэ районым и тхьэмадэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Анзор, нэгъуэщIхэри.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.