ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зи цIыхухэр гуапэрэ зи щIылъэр бей Псынабэ

2018-09-13

  • Жылэу зэрытIысрэ фокIадэм и 22-м илъэс 90 ирокъу Аруан щIыналъэм хыхьэ Псынабэ къуажэр. ЩIэныгъэхэм я докторхэу Шэ­кIыхьэщIэ Марие, Хьэкъун Тимур, къэрал, парт къулыкъущIэхэу Хъуран Хьэжмурид, ­Теувэ Хъанбий, Хьэкъун Мухьэдин, дохутыр Iэзэ Чэрим Борис, егъэджакIуэ гъуэзэджэ Шыд Хьэзрит, юрист телъыджэ Тхьэзэплъ Алексей, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан (нэхъыщIэр) сымэ, нэгъуэщI­хэмкIи щIыпIэ куэдым фIыкIэ къыщацIы­хуащ ар.

  • Псынабэм и къекIуэкIыкIам, и IуэхущIа­фэхэм, зэрыгушхуэмрэ зыгъэпIейтейхэмрэ теухуащ «Адыгэ псалъэм» и нобэрей къыдэ­кIыгъуэм и етIуанэ, етхуанэ напэкIуэцIхэр. АбыкIэ къыпыдощэ илъэс 21-рэ хъуауэ дгъэхьэзыр «Адыгэ къуажэхэм я щIэн­гъуазэ» (№43-рэ) тхыгъэхэм.
  • Хьэтау  Ислъам.