ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и радио

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, уры­сыб­­зэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Дыщалъхуа щIыналъэр». Джулат къуажэр (адыгэбзэ­кIэ)
 • 8.35 — 8.45 «Батырши и бжьамийр». Уянов Б. теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.45 — 9.00 Жанатаев Сэлихь уэрэд жеIэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Лъэпкъ прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)

 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэгъуэм»
 • 15.25 — 15.50 «Iуэху куэд щызэфIагъэк1 блыщхьэ»
 • 15.50 — 16.00 ХьэIупщы МуIэед и новеллэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, фокIадэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, уры­сыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Уэрэ уи цIэмрэ». Ахматов Н. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «Зы уэрэдым и тхыдэр». Журтубаев Махъты (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Мысачэ Пётр. «Тэркъан и бохъшэр»Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «ЦIыхуитIым зэдыжаIэ уэрэдхэр». Сосмакъ Валентинэрэ Уэтэр Анатолэрэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа псалъэмакъ»
 • 13.45 — 14.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (ады­гэбзэ­кIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 Мамхэгъ Раисэ. «Лъэпкъым и къэкIуэнур зэлъытахэр гъэсэн». Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Абы и пшынэм къик1 макъамэ дахащэхэр». Казиев Билал (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Гыллыев Ахъмэт. «Пенсэ» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэ­кIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Гу къэс и дыгъэ илъыжщ». Тхьэгъэзит Зубер къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу
 • 15.25 — 15.45 «Гъуэгу тетхэм я радио»
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр»
 • 18.30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, фокIадэм и 20
 • Адыгэхэм я махуэщ
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Жьырытэдж» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.25 Нарт эпос. «Къарашауай» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.25 — 8.40 Мечиев Кязим и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм я концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Мамхэгъ Раисэ. «Лъэпкъым и къэкIуэнур зэлъытахэр гъэсэн». ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Адыгэхэр я щIыналъэм щопсэуж». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 Адыгэхэм я махуэ. Репортаж (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.35 «Командная строка»
 • 18.35 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, фокIадэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.25 «Усыгъэм и толъкъунхэм». Байтуганов И. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.25 — 8.30 Ульбашев И. «Гупсысэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.50 Мамхэгъ Раисэ. «Лъэпкъым и къэкIуэнур зэлъытахэр гъэсэн». Ещанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ).
 • 8.50 — 9.00 ШыкIэпшынэм и макъхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «ХъыбарIуатэм и пхъуантэ цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Винил-кафе»
 • 13.45 — 14.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, фокIадэм и 22
 • 10.10 — 11.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыбары­щIэ­хэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыбары­щIэ­хэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 23
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». Хъыба­ры­щIэхэр
 • 10.25 — 10.40 Тхьэгъэзит Зубер. «ЗэныбжьэгъуитI» радиоинсценировкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — 11.00 Тхьэгъэзит Зубер и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэм я концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.10 — 12.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Эбзеев Щыхьэрбий. «Угъулы» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)