ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

1КъБР * «Мир» канал

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.30 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 06.40 «ФIыуэ слъагъу макъамэ» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 07.10 «ПщIэн хуейщ». Гу-лъынтхуэ узыфэхэм защыхъумэным теухуауэ (12+)
 • 07.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 08.10 «Пэгъупэнтыхь». Натхъуэ Къадир. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.30 ВолейболымкIэ зэпеуэм къратыкI ­репортаж (12+)
 • 17.45 «Макъамэхэр» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Налшык — фIыуэ слъагъу си къалэ!» КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ ди къалащхьэмрэ я махуэхэр зэрагъэлъэпIам теухуа репортаж (12+)
 • 20.10 «Грани». Жылагъуэ-политикэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Рахаев Ахъмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». Щоджэн-  цIыкIу Алий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+) (16+)
 • Гъубж, фокIадэм и 18
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 06.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.00 «Хэт ухъуну ухуей?» (адыгэбзэкIэ)
 • 07.15 «Усэхэр зэрыт дэфтэр». Щоджэн- цIыкIу Алий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.25 ВолейболымкIэ зэпеуэм къратыкI ­репортаж (12+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 08.10 «Налшык — фIыуэ слъагъу си къалэ!» КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ ди ­къалащхьэмрэ я махуэхэр зэрагъэ­лъэпIам теухуа репортаж (12+)
 • 08.30 «Грани». Жылагъуэ-политикэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 09.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъ­къэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.05 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэр» (12+)
 • 17.40 «Зэманым добакъуэ». Шэрэдж ­щIы­налъэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+) 
 • 19.45 «Шэрджэс дуней». ДАХ-м и лэжьы­-гъэм кърикIуахэмрэ я мурадхэмрэ (12+)
 • 20.15 «Узыншагъэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «СиIат сэри зы хъуэпсапIэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Тэтэр Анатолэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 19
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 06.30 «СиIат сэри зы хъуэпсапIэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Тэтэр Анатолэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 07.05 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 08.10 «Узыншагъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.40 «Шэрджэс дуней». ДАХ-м и лэжьы­-гъэм кърикIуахэмрэ я мурадхэмрэ (12+)
 • 09.10 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.15 «ТегъэщIапIэ». ЩIалэгъуалэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «КъежьапIэхэр». Лъэпкъ фащэм и тхыдэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Футбол-07» (12+)
 • 20.00 «Зи гъащIэр лэжьыгъэм тыхь хуэ­зыщIахэр». Сэралъп Борис (12+)
 • 20.30 «Си бзэ». Телевикторинэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». ЩIыуэпсым теухуа нэтын (адыгэ­бзэ­кIэ) (12+)
 • 21.30 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, фокIадэм и 20
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку ­хъыбархэр» (16+)
 • 06.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 06.30 «Си бзэ». Телевикторинэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 07.00 «Зи гъащIэр лэжьыгъэм тыхь хуэ­зыщIахэр». Сэралъп Борис (12+)
 • 07.30 «Iуэху нэхъыщхьэм теухуауэ» (16+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 08.10 «Футбол-07» (12+)
 • 08.25 «УимыIэри умыхъумэри зыщ». ЩIы­уэпсым теухуа нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 08.55 «Си лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 09.10 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэгузыужь нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Нанэ и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэ-кIэ) (6+)
 • 17.10 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 17.20 «ФIым тэлэжьэн». «Рирада» ансамб-лым и унафэщI Балъкъэр Иринэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэ­ры­бзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+) 
 • 19.45 «Къазий» телевизионнэ фильмыр. ­Адыгэ узэщIакIуэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий теухуауэ (12+)
 • 20.20 «Сурэтхэм къаIуэтэж» (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу. «КъэкIуэнур я плъапIэщ» (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 21.05 Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу. «Дахагъэр я пщалъэщ». Иджырей хьэ­гъуэ­лIыгъуэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, фокIадэм и 21
 • 06.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 06.15 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 06.25 Адыгэхэм я махуэм ирихьэлIэу. ­«Дахагъэр я пщалъэщ». Иджырей хьэгъуэлIыгъуэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 07.05 «ФIым телэжьэн». «Рирада» ансамб-лым и унафэщI Балъкъэр Иринэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 07.30 «Гъуэгуанэ тхыгъэхэр» (12+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 08.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 08.10 «Къазий» телевизионнэ фильмыр. ­Адыгэ узэщIакIуэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий теухуауэ (12+)
 • 08.45 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъ­къэ­рыбзэкIэ) (12+)
 • 09.15 «Нанэ и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэ-кIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (6+)
 • 17.05 «Дохутыр гумащIэ». Адэ-анэхэм папщIэ (12+)
 • 17.35 «Дыгъэ шыр». Сабийхэм папщIэ (6+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Ди лъэхъэнэгъу». ХъуэкIуэн Алим (12+)
 • 20.15 «Зэчийм и лъэныкъуэхэр». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и артистхэу Щхьэгъэпсэухэ Мухьэ­мэдрэ Таужанрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «Адэжь щIэин». Адыгэбзэм и лексикэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, фокIадэм и 22
 • 06.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 06.15 «Гум имыхуж». КъБР-м щIыхь зиIэ и артистхэу Щхьэгъэпсэухэ Мухьэ­мэдрэ Таужанрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 06.45 «Адэжь щIэин». Адыгэбзэм и лексикэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.05 «Дыгъэ шыр». Сабийхэм папщIэ (6+)
 • 07.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 07.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 07.55 «Зэчийм и лъэныкъуэхэр». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Созаев Ахъмэт  (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 08.30 «Ди лъэхъэнэгъу». ХъуэкIуэн Алим (12+)
 • 08.55 «Дохутыр гумащIэ». Адэ-анэхэм папщIэ (12+)
 • 17.00 Мультфильм
 • 17.05 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъ­къэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «ЩIымрэ уафэмрэ я зэхуакум» (12+)
 • 17.45 «Дыгъужь кIэн». «Аслъэн сымаджэ» ­таурыхъым къытращIыкIа спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.30 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.50 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Шыкуэ Хьисэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 20.30 «Псэм и макъамэ». Композитор Жет­теев Мустафир и фэеплъ пшыхь. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 21.25 «Къафэм и дамэр». «Кабардинка» ­къэрал академическэ ансамблыр илъэс 85-рэ щрикъум ирихьэлIэу (12+)
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 23
 • 06.00 «Ыйыкъ». ХъыбарыщIэхэр (16+)
 • 06.15 «Псэм и макъамэ». Композитор Жет­теев Мустафир и фэеплъ пшыхь. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 06.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Хъы­-барыщIэхэр (16+)
 • 07.10 «Зауэм и лъэужь». Хэку зауэшхуэм и ветеран Шыкуэ Хьисэ (адыгэ­бзэкIэ) (12+)
 • 07.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 07.50 «Спорт хъыбархэм» (12+)
 • 08.20 «Экологие плъырхэр» (12+)
 • 08.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 15.55 «Псэм и макъамэ». Композитор ­Жеттеев Мустафир и фэеплъ пшыхь. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 16.35 «ХъуэпсапIэр дамэ зыхуэхъуахэр» (12+)
 • 17.05 «ДызэпызыщIэр». ТхакIуэ ныб­жьыщIэхэм я зэфIэкIыр (12+)
 • 17.45 «49-нэ каналым и пощт» (16+) 
 • 19.30 «ХьэрычэтыщIэм и алыфбей» (12+)
 • 20.00 «Гъуэгу махуэ». «Минги Тау» журна-лыр къэрэшей-балъкъэрыбзэкIэ ­Анкара къалэм къызэрыщыдэкIам ­теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «КъэкIуэнур зейхэр». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Дзэгъащтэ Азэмэт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Ди псэлъэгъухэр». Нэгъуей Радимэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку ­хъыбархэр» (16+)