ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Къэбэрдей-Балкъэр» ГТРК-м и ТВ

2018-09-13

 • Блыщхьэ, фокIадэм и 17
 • 07.07 — 07.10, 07.35 — 07.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 — ЩIыпIэ ­зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 11.40 — 11.55 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъ­къэ­ры­бзэкIэ)
 • 14.40 — 14.55, 17.40 — 18.00, 20.45 — 21.00 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 18.00 — «ЦIэхэр» 12+
 • 18.30 — 19.00 — «Макъамэм и щIы­налъэ». УэрэджыIакIуэ Жаникаев Эльдар 12+

 • Гъубж, фокIадэм и 18
 • 07.07 — 07.10, 07.35 — 07.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 — ЩIыпIэ ­зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 09.00 — «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ. Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 09.25 — 09.55 — «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Балъкъэр Ипщэ къуажэм дэт мэжджытыр (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • 11.40 — 11.55 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэ­ры­бзэкIэ)
 • 14.40 — 14.55, 17.40 — 18.00, 20.45 — 21.00 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 18.00 — «Зи чэзу Iуэхум теухуауэ». Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий дра­гъэкIуэкIа псалъэмакъ 12+
 • 18.20 — «Сыт фэ къуршым фыщIы­дэкIыр?» 12+
 • 18.50 — 19.00 — «Нал цIыкIу». Сабий къэфакIуэ ансамблхэм я зэныбжьэгъугъэм и фестиваль
 • Бэрэжьей, фокIадэм и 19
 • 07.07 — 07.10, 07.35 — 07.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.40 — 11.55 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэ­ры­бзэкIэ)
 • 14.40 — 14.55, 17.40 — 18.00, 20.45 — 21.00 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м ­щы­хъыбархэр
 • 18.00 — «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр» 12+
 • 18.30 — 19.00 — «Гупсысэр — псалъэкIэ»
 • Махуэку, фокIадэм и 20
 • 07.07 — 07.10, 07.35 — 07.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 09.00 — «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Щэрмэт Людмилэ. ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 09.25 — 09.55 — «ЦIыхумрэ зэманымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • 11.40 — 11.55 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэ­рыбзэкIэ)
 • 14.40 — 14.55, 17.40 — 18.00, 20.45 — 21.00 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 18.00 — «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» (адыгэбзэкIэ) 12+
 • 18.30 — 19.00 — «Вагъуэбэ». Композитор Жеттеев Мустафир и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) 12+
 • Мэрем, фокIадэм и 21
 • 07.07 — 07.10, 07.35 — 07.41, 08.07 — 08.10, 08.35 — 08.41 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щы­хъыбархэр
 • 11.40 — 11.55 — ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэ­ры­бзэкIэ)
 • 14.40 — 14.55 -20.45 — 21.00 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.40 — 18.00 — ЩIыпIэ зэман. «Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр»
 • 18.00 — «ЦIэхэр». КъурIэныр зэ­зы­дзэкIа Пороховэ Валерие. ЕтIуанэ Iыхьэр 12+
 • 18.30 — 19.00 — «Дэ къытхуэнар». Мечиев Кязим и унэ-музейр (балъ­къэрыбзэкIэ) 12+
 • Щэбэт, фокIадэм и 22
 • 08.40 — 09.20 — «Сыт и лъэныкъуэкIи»
 • 11.20 — 11.40 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, фокIадэм и 23
 • 08.40 — 09.20 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр. «Тхьэмахуэ ­зэхуаку хъыбархэр»
 • 11.20 — 11.40 — ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр