ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм щынэхъыфIхэм хабжэ

2018-09-13

  • Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэр республикэм щы­нэхъыфIхэм хабжэ. Ар нэхъыжьхэми, зи щIалэгъуэхэми, ныбжьыщIэхэми я кIуапIэщ.

  • Псынабэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр 1987 гъэм яухуащ. Илъэс щэщI нэблагъэ дэкIри, ар къанэ щымыIэу зэ­рагъэпэщыжащ икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ ­уардэхэм ящыщ зы хъуащ.

  • Къуажэ куэдым щаIэщIэхужа кинор мыбы къыщагъэлъагъуэ, артист цIэрыIуэхэр къыщрагъэблагъэ, концертхэр щекIуэкI къудейкъым  абы. Мыращ здэщыIэр къуажэ администрацэм, Iуэ­хугъуэ куэд щызэфIагъэкI центрым, библиотекэм, полицэм и щIыпIэ пунктым я хэщIапIэхэр.
  • КъищынэмыщIауэ, ЩэнхабзэмкIэ унэм ныбжьыщIэ-хэм лэжьыгъэшхуэ щыдрагъэкIуэкI. Адыгэ къафэм, щыгъэ зэIущэным цIыхуищэм щIигъу къокIуалIэ. Абыхэм я Iуэхухэр дагъуэншэу къызэрегъэпэщ гупжьейхэмкIэ ­художественнэ унафэщI Балъкъэр Iэсият. Индарокъуэ Iэминэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и художественнэ унафэщIщ, Хьэмгъуокъу Элинэ хореографщ.