ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Рейхстагым и цIэр тритхат

2018-09-13

  • Мэремыкъуэ Ахьмэдхъан фIыуэ ­къалъагъуу, пщIэ къыхуащIу Псына-бэ дэсащ. А псори абы къыхуихьащ псэемыблэжу бийм зэрыпэщIэтамрэ и гуащIэдэкI хьэлэлымрэ. Ахьмэд­хъан ящыщщ фашистхэр Берлин нэс зыхужахэм. ИужькIэ илъэс плIыщIкIэ ар щылэжьащ Псынабэ щызэхэта ­колхозымрэ совхозымрэ. Зауэми ­гуащIэдэкIми къэрал дамыгъэ лъапIэхэр къыщыхуагъэфэщащ.

  • Хэку зауэшхуэр къэхъейри махуэ тIощI дэкIауэ арат, пIащIэгъуэкIэ Налшык къыщызэIуаха лъэсыдзэ учили­щэм и курсант Мэремыкъуэ Ахьмэд­хъан щыхъуам. Абы псынщIэу къип­хъуатэрт дзэ IэщIагъэлIхэм зыхуагъа­сэхэр икIи офицер бэлыхь къыхэкIыну къыщIэкIынт. АрщхьэкIэ куэд дэмы-кIыу зауэм и мафIэ лыгъейм Армавир и деж щыхадзащ. Къыдеджахэм ящыщу мащIэщ абы къелар.
  • Училищэр зэбграутIыпщыжа и ужь-кIэ, Ахьмэдхъан топгъауэ полкым связисту ягъэкIуащ. Ар зыхэта гупыр Новороссийск и деж зауэ гуащIэм къыщы­хэхутащ икIи хэщIыныгъэшхуэ щигъуэтащ. А къалэр хуит къащIыжа и ужькIэ, Тулэ областымкIэ яунэтIащ. АдэкIэ къыпэщылът Украинэм, Польшэм, Германием я щIыналъэхэр нэхъыбэм лъэсу зэпичыну.
  • «Одер псым дыщызэпрыкIым жэ­щитху-махуитхукIэ дымыувыIэу дызэ­уащ. ЛъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэр зэпымыууэ къызэрызэзгъэпэщам къы­хэкIыу абы щыгъуэм «За отвагу» медалыр къысхуагъэфэщауэ щытащ. Аращ топышэ къэуам сыкъыIуидзу ­контузие сыщыхъуари, — игу къигъэ­кIыжырт Ахъмэдхъан. — Одер и ужькIэ лъэпощхьэпоушхуэ диIэжакъым икIи Берлин лъэныкъуэ псомкIи дыщебгъэрыкIуащ. ЩIыр мафIэм исыжырт, унэхэр къызэтещахэрт. А псоми ды­кIуэцI­рыкIыурэ бийм дебгъэрыкIуэрт, текIуэныгъэм и махуэр нэхъ псынщIэу къызэрыдгъэсыным дыхуэпабгъэу. ­УIэгъэ хъуахэри, я нэпсыр къежэхыу, ­командирхэм елъэIурт госпиталым ямы­гъэкIуэну. Псори хуейт Берлин ­къэзыщтахэм яхэтыну, бий хьэщ­хьэ­ры­Iуэр и гъуэмбым ираукIыхьыжыну».
  • Рейхстагым и блыным и цIэ-унэцIэр тритхэри, Мэремыкъуэ Ахьмэдхъан къызэтеувыIэжащ. Абы нэсу зыхищIащ илъэсиплIкIэ екIуэкIа гущIэгъуншэ ­зауэр зэриухар, иджы и унэ екIуэлIэж зэрыхъунур. Жэщи махуи арат абы и ­хъуэпсапIэр. АрщхьэкIэ иджыри илъэс псокIэ зиIэжьэжын хуей хъуащ. Псы­набэ къыщыкIуэжар 1946 гъэращ. Абы и бгъэм къыхэлыдыкIырт «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Гер­манией» медалхэр, и пхъуантэм дэлът къэралым и дзэзешэ нэхъыщхьэ ­Сталин Йосиф къыхуигъэхьа фIыщIэ тхылъыр.
  • Къуажэм къызэригъэзэжу гуащIэ­-дэкI лэжьыгъэм пэрыувэжащ. Бригадиру губгъуэм итащ, илъэс тIощIым ­щIигъукIэ гъэш фермэм и унафэщIу щытащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ къыхуагъэфащэми гурэ псэкIэ хьэлэлу зэрихьащ икIи зауэм къыщрата медалхэмрэ и ужькIэ къыкIэлърагъэхьыжа Хэку зауэш­хуэм и орденым и етIуанэ ­нагъыщэмрэ дыщIигъужащ «Знак По­чёта» орденыр.
  • И щхьэгъусэ Алижан и гъусэу бынитху зэдапIащ икIи и ныбжьыр хэкIуэтауэ, ­къуэрылъху-пхъурылъхухэм, абыхэм я быныжхэм я гуфIэгъуэ куэд илъэгъуа- уэ дунейм ехыжащ. И ахърэтыр нэху Тхьэм ищI!