ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыкIухэм я макъ жьгъырухэр къыщоIу

2018-09-13

  • Хэку зауэшхуэр къэмыхъей щIы­-кIэ къуажэм сабий сад къыщызэIуахащ. Ар ирагъэфIакIуэурэ нобэм къэсащ икIи псынабэдэсхэр зэрыгушхуэхэм ящыщ зыщ.

  • ТхьэкIумащIэ Фаинэ зи унафэщI сабий садым къекIуалIэ цIыкIуи 125-м я адэ-анэхэм быдэу ящIэ я бынхэр зы­хуей хуэзэу гъэсакIуэхэм зэрызэрахьэр. Къэуат ин зыщIэлъ ерыскъы­хэкIхэмкIэ ахэр ягъашхэ, я нэгу зрагъэужь, тхэкIэ, еджэкIэ, бжэкIэ ящIэу школым хуагъэхьэзыр.
  • КъатитIу зэтет сабий садым къыщагъэсэбэп иджырей зэманым декIу гъэ­сэныгъэ Iэмал пэрытхэр. ЦIыкIухэри яфIэфI дыдэу абы къокIуалIэ.