ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Абыхэм ирогушхуэ

2018-09-13

 • ЩIэныгъэлIхэр
 • ЩIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа цIыху зыбжанэ къы­дэкIащ Псынабэ. Абыхэм я лъагъуэр пхишащ я къуажэдэсхэм ящыщу япэу зи диссертацэр пхызыгъэкIауэ щыта Шыд Лиуан.
 • ШэкIыхьэщIэ Марие — педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор
 • Хьэкъун Тимур — экономикэ щIэныгъэхэм я доктор
 • Индарокъуэ Светланэ — медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Теувэ Аслъэн — медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат

 • ХьэбытIэжь СулътIан — экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Хьэкъун Жаннэ — медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Чэрим Борис — медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Чэрим Марат — медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Шокъум Раметтэ — экономикэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Шыд Лиуан — физико-математикэ щIэныгъэхэм я кандидат
 • Парт, къэрал къулыкъущIэхэр, судыщIэхэр
 • Парт лэжьакIуэу 8 (абыхэм ящыщу 2-р — райкомым и япэ секретару, 3-р — райкомым и секретару, 1-р обкомым и инструктору, комсомолым и къалэ комитетым и секретару — 1, ВЛКСМ-м и япэ секретару — 1), къулыкъущIэу — 22-рэ, район судым и тхьэмадэу — 1, районым и зэзыгъэкIуж судьяуэ — 1 Псынабэ къыдэкIащ.
 • Архэст Хьэсбий — КъБР-м и Парламентым и депутат, СССР-м спортымкIэ и мастер,
 • Балъкъэр Тыгъуэн — КъБАССР-м и мэкъумэш хозяйствэм и лэжьакIуэхэм я обкомым и Советым и тхьэмадэ,
 • Балъкъэр ХьэтIиф — Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и инструктор,
 • Ерокъуэ Борис — КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыужьыны­гъэмкIэ и министрым и къуэдзэ,
 • Индарокъуэ Башир — «Къэббалъкъмежколхозстрой» зэгухьэ­ныгъэм и унафэщI,
 • Индарокъуэ Мухьэмэд — «Аруанагропромсервис» зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ,
 • Къэжэр Нажмудин — КъБР-м и къэрал псэупIэ инспекцэм и унафэщI,
 • Къэжэр Рустам — КъБР-м и Iэтащхьэм и дэIэпыкъуэгъу,
 • Мэремыкъуэ Iэбубэчыр — Аруан районым и статуправленэм и унафэщI,
 • Теувэ Алексей — Нарткъалэ нефтебазэм и унафэщI,
 • Теувэ Хъанбий — КПСС-м и Дзэлыкъуэ райкомым и япэ секретарь,
 • Тхьэзэплъ Алексей — КъБР-м и Суд Нэхъыщхьэм и федеральнэ судья,
 • Тхьэзэплъ Руслан — ВЛКСМ-м и Налшык къалэ комитетым и япэ секретарь,
 • Хъуран Хьэжмурид — КПСС-м и Аруан райкомым и япэ секретарь,
 • ХьэбытIэж Хьэбас — Аруан районым лэжьыгъэмрэ социальнэ зыу­жьыныгъэмкIэ и управленэм и къудамэм и унафэщI,
 • ХьэбытIэжь Арсен — КъБР-м и МВД-м езым и шынагъуэншагъэмкIэ и къудамэм и унафэщI,
 • Хьэкъун Мухьэдин — КПСС-м и Дзэлыкъуэ райкомым и секретарь,
 • Хьэкъун Суфьян — Нарткъалэ шэ заводым и директор,
 • Хьэкъун Тимур — ФСНП-м КъБР-м щиIэ управленэм и оперативнэ къулыкъум и унафэщI,
 • Шыд Лиуан — КъБКъУ-м и физико-математикэ факультетым и декан,
 • Шыд Хьэзрит — Аруан районым егъэджэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI,
 • ШэкIыхьэщIэ Хъусен — Налшык шэ заводым и директор,
 • Iэщнокъуэ Анатолэ — Нарткъалэ щIакхъуэ заводым и унафэщI.
 • Iэщнокъуэ Мухьэмэд — Аруан районым и раис-Iимам.
 • Къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэр
 • Балъкъэр Тыгъуэн — КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъу 3 иIэщ,
 • Безыр Жаннэ — РСФСР-м и цIыхубэ егъэджэныгъэм и отличникщ,
 • Индарокъуэ Башир — РСФСР-м щIыхь зиIэ и механизаторщ,
 • Индарокъуэ Мухьэмэд — КъБР-м щIыхь зиIэ и механизаторщ,
 • Къэжэр Нажмудин — КъБР-м и щIыхь тхылъ къратащ,
 • Мэремыкъуэ Кушбий — СССР-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и ЦIыхубэ Комиссариатым и щIыхь тхылъ къыхуагъэфэщащ,
 • Ныр Риммэ — РСФСР-м и цIыхубэ егъэджэныгъэм и отличникщ,
 • Теувэ Любовь — РСФСР-м и цIыхубэ егъэджэныгъэм и отличникщ,
 • Теувэ Хъанбий — КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъ къратащ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и механизаторщ,
 • Тхьэзэплъ Алексей — КъБР-м щIыхь зиIэ и юристщ,
 • ХьэбытIэжь Станислав — КъБР-м и Совет Нэхъыщхьэм и щIыхь тхылъ къыхуагъэфэщащ,
 • ХьэбытIэжь Хьэбас — КъБР-м и цIыхухэм социальнэу къащхьэ­щыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ,
 • ХьэхъупащIэ Амырхъан — КъБР-м щIыхь зиIэ и уэрэджыIакIуэщ,
 • Чэрим Борис — КъБАССР-м, РСФСР-м щIыхь зиIэ и дохутырщ,
 • Шыд Хьэзрит — РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэщ, СССР-м и цIыхубэ егъэджэныгъэм и отличникщ.