ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПсынщIэу Iуэхур зэфIагъэкIри…

2018-08-30

 • «Краснодар-3» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:2 (0:2). Краснодар. «Краснодар» стадион. ШыщхьэуIум и 28-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Смирнов (Кисловодск), Валеев, Сеин (тIури Дон Iус Ростов щыщщ).
 • «Краснодар-3»: Латышонок, Пивоваров (Воротников, 29), Парадин, Корнюшин, Чичбэ (Шершнёв, 63), Голубев, Черников, Григорян (Куражов, 60), Сабуэ, Халназаров, Рзаев (Коломийцев, 70).

 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Белоусов, КIэдыкIуей, Iэпщацэ (Дэхъу, 64), Шаваев, Мэшыкъуэ (Михайлов, 72), Бацэ (Эмексузян, 87), Бажэ (Хьэгъур, 90+4), Машэжь (Ашу, 38).
 • Топхэр дагъэкIащ: Бажэм, 11 (0:1). Мэшыкъуэм, 14 (0:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Черниковым, Голубевым, КIэдыкIуейм, Мэшыкъуэм.
 • Джэгум къыхахуащ КIэдыкIуейр.
 • «Спартак-Налшыкым» хабзэ хуэхъуа хуэдэщ джэгум и пэщIэдзэм Iуэхур зэфIигъэкIрэ, адэкIэ зэрыхъум хуэдэу иригъэкIуэкIыу. Апхуэдэу щытащ тхьэмахуитI ипэкIэ Дон Iус Ростов щыIэу «Академия»-м щыIущIами, блыщхьэ кIуам «Краснодар-3»-м щихьэщIами. Япэм епщIанэ дакъикъэм ди щIалэхэм бжыгъэр къызэIуахащ, иджы — епщыкIузанэм. ТIуми текIуэныгъэр къыщахьащ.
 • Краснодардэсхэр мы гъэм зыми къыхигъэщIатэкъым икIи я ехъулIэныгъэхэм пащэну ахэр хьэзырт. Джэгум зэрыщIидзэрэ зы дакъикъи дэкIатэкъым хэгъэрейхэм я гъуащхьауэ Сабуэ ди гъуащхьэхъумэхэр щигъэгужьеям. Насып диIэти, ар зэуа топыр зымащIэкIэ гъуэм щхьэпрылъэтащ. Абы хуэфэщэн жэуап Мэшыкъуэ Хьэчим псынщIэ дыдэу иритыжащ. Нэрылъагъут лъэныкъуитIри ебгъэрыкIуэныгъэм зэрыхуэпабгъэр. АрщхьэкIэ зи Iуэху нэхъ къикIар «Спартак-Налшыкращ».
 • ЕпщыкIузанэ дакъикъэм Бажэ Амир хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэхэм топыр къатрихщ, и закъуэу гъуэм бгъэдыхьэри, ди щIалэхэр япэ иригъэщащ. Абы игъэгушхуа налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэр адэкIи щIагъэхуэбжьащ икIи мыгувэу Мэшыкъуэ Хьэчим бжыгъэр игъэбэгъуащ. Абы ипэжкIэ Бажэ Амир етIуанэ топри худэгъэкIынут, арщхьэкIэ лъэщу еуами, гъуэм хуэзакъым.
 • Джэгум и щIэдзэкIэм игъэундэрэщхъуа «Краснодар-3»-м зитыну хьэзырт. Сыти жыIи, епщыкIутхуанэ дакъикъэм ирихьэлIэу Iуэхур зэхэкIат. АдэкIэ налшыкдэсхэр здэпIэщIэжын щы- Iэтэкъым, хуэмурэ зэIущIэр и кIэм нагъэсын хуейуэ арат.
 • Хэгъэрейхэр хущIэкъуащ зы топ нэхъ мыхъуми «Спартак-Налшыкым» худагъэкIыну. Псом хуэмыдэу ахэр ерыщащ КIэдыкIуей Хьэким джэгум къыхахуу кIэух дакъикъэ пщыкIутхум хьэщIэхэр нэхъ мащIэу къэна иужькIэ. АрщхьэкIэ Щоджэн Борис зи пашэ ди гъуащхьэхъумэхэм апхуэдэ Iэмал зэрыратар зэ закъуэщ: гъуэ нэщIым кIуэ топым Тебэрды Тимур къригъэгъэзащ. Абы иужькIэ Ашу Мурад бжыгъэр ин ищIыфынут, ар зэуа топыр гъуащхьэм темыхуамэ.
 • Апхуэдэ щIыкIэкIэ «Спартак-Налшыкым» текIуэныгъэр 2:0-у зыIэригъэхьащ икIи зэхьэзэхуэм щыпашэхэм къахэнащ. Мэшыкъуэ Хьэчим еплIанэ топыр Краснодар щыдигъэкIри, гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьы-пэр щиубыдащ. Абы зыкIэ къыкIэроху «Чайка»-м и пашэ Подбельцев Александр.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щыщIэзыдза зэхьэзэхуэм и етхуанэ джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:2, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 0:2, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:3, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 1:1, «Урожай» (Краснодар) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1 (хэгъэрейхэм я топитIри дэзыгъэкIар Къалмыкъ Амурщ).
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» и стадионым щригъэкIуэкIынущ. ФокIадэм и 2-м абы къригъэблэгъэнущ ди лъахэгъухэу Къалмыкъ Амур, Жылэ Ислъам, Абазэ Астемыр сымэ зыхэт Краснодар и «Урожай» командэр. Хьэлэмэтращи, зыIэрагъэхьа очко бжыгъэкIи, я хьэрхуэрэгъухэм худагъэкIа топхэмкIи къыхудагъэкIахэмкIи тхьэмахуэ къакIуэ Налшык щызэпэщIэувэну командитIыр къанэ щымыIэу зэто-хуэ. Хэт япэ ищынуми езыхэм зэхагъэкIыжыну Iэмал гъуэзэджэ къыкъуэкIащ.
 •  
 • Жыласэ Заурбэч.