ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛъэпкъылIым и фэеплъыр ягъэлъапIэ

2018-08-25

  • Дыгъуасэ «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы и хьэщIэщым, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэм, и блыным фIадзащ щIэныгъэлI-IуэрыIуатэдж телъыджэм, тхакIуэм, артистым и сурэт екIу.

  • СурэтыщI Гъыдэ Валерий и IэдакъэщIэкIыр зыхурагъэщIа ди IуэхущIапIэм ар къахьыжат КъардэнгъущI лъэпкъым щыщхэу Мусэрбий, Хьэсэн, Заур, Анатолэ, Залым сымэ. Газетым и лэжьакIуэхэмрэ Тыркум щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщу Щоджэн Берсисрэ ЩэрэлIокъуэ Тогълэрэ яIущIащ абыхэм. Ди хьэщIэщым щыфIадзащ адыгэ лъэпкъым куэд хуэзылэжьа лъэпкъылIым и фэеплъыр.
  • — 1998 гъэ лъандэрэ мы хьэщIэщым зэрехьэ КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр, — жиIащ зэIущIэр къыщызэIуихым Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. — Езыр псэут, узыншэт абы щыгъуи, къедгъэблагъэри хъыбархэр, уэрэдыжьхэр къыджиIэу къыдбгъэдэса-уэ щытащ. Емызэшыжу зэрылэжьамрэ цIыхугъэу хэлъамкIэ къилэжьащ а лIы щэджащэм пщIэ хуэтщIынуи, ди газетыр щыIэху мы хьэщIэщыр КъардэнгъущI Зырамыку и фэеплъщ.
  • «Адыгэ псалъэм» и зэдзэкIакIуэ Тэнащ Анатолэ КъардэнгъущIхэ я щIалэ-хэм ехъуэхъуащ я гукъэ-кIым папщIэ, я лъэпкъыр зыгъэинын, зыгъэбжьы-фIэн апхуэдэ лIыфI куэд къахэкIыну зэригуапэри яжриIащ.
  • КъыкIэлъыкIуэу псалъэ зрата КъардэнгъущI Мусэрбий жиIащ, я лъэп- къым и мызакъуэу, Зырамыку адыгэ псоми зарейр, хьэщIэщым абы и цIэр зэрыфIащар езым зэрилъэгъуар зэригуапэр. «Мы IуэхуфIыр къезыхьэжьахэр IуэхуфI хэмыкIыу Тхьэм игъэпсэу», — пищащ абы.
  • Къэпсэлъахэм нэхъыщхьэу къыхагъэщаращи, «Адыгэ псалъэмрэ» КъардэнгъущI Зырамыкурэ зэпыщIэныгъэ быдэ я зэхуаку дэлъащ, газетым и лэжьакIуэхэм я гуапэт, фIыгъуэшхуэу къалъытэрт абы епсэлъэну, и тхыгъэхэр хутрадзэну, и гъусэу сурэт зытрагъэхыну.
  • ФIы куэд хуищIащ къызыхэкIа лъэпкъым КъардэнгъущI Зырамыку, ар зэрытщымыгъупщэм, и фэеплъыр зэрыдгъэлъапIэм и нэщэнэщ дыгъуасэ дызыхэплъари, фIыщIэ ин яхудощI ар зи жэрдэмхэу ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ КъардэнгъущI Зауррэ, лэжьыгъэр зи IэдакъэщIэкI Гъыдэ Валерийрэ, зэIущIэм кърихьэлIа псоми.
  • ИСТЭПАН Залинэ.
  •  Сурэтыр Къарей Элинэ трихащ.