ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхухэр сакъыну къыхураджэ

2018-08-25

 • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым КъБР-м щыIэ и Оперативнэ штабым республикэм исхэр къыхуреджэ «ЩIэныгъэм и махуэмрэ» «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэм и махуэмрэ» щагъэлъапIэ лъэхъэнэм терроризмэм зыщыхъумэнымкIэ хабзэхэр ягъэзэщIэну.

 • Зыщывмыгъэгъупщэ, терроризмэм и щIэпхъаджагъэхэр къэмыгъэхъунымкIэ хэкIыпIэ нэхъ тэмэм дыдэр цIыхухэм я сакъыныгъэрщ.
 • Шэч гуэр фэзыгъэщI хьэпшып фрихьэлIамэ, гулъытэншэу фыблэмыкI, ауэ абы фемыIусэ, зэтевмых, зэкIуэцIывмых, сыту жыпIэмэ апхуэдэу къагъэна сыт хуэдэ хьэпшыпми лагъымхэр кIуэцIылъынкIэ хъунущ.
 • Гурыщхъуэ фэзыгъэщI сыт хуэдэ Iуэхуми, цIыху щхьэхуэми ятеухуауэ хабзэхъумэ органхэм хъыбар евгъащIэ, абыхэм я IуэхущIапIэхэм щIэт телефонхэмкIэ фып-салъи.
 • Хабзэм и хъумакIуэхэм я телефонхэр:
 • КъБР-м щыIэ Оперативнэ штабым — 48-15-48;
 • Урысейм и ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм- 48-15-81;
 • КъБР-м щыIэ МВД-м — 40-49-10, 49-50-62;
 • УФ-м СледствиемкIэ и комитетым СледствиемкIэ и управленэу КъБР-м щыIэм — 77-64-22;
 • Урысейм и МЧС-м и управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм — 39-99-99;
 • КъБР-м щыIэ Оперативнэ штаб.