ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!

2018-08-25

  • 2018 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ дызыхуэкIуэ фокIадэ мазэм къыщыщIэдзауэ «Адыгэ псалъэм» къытехуэ тхыгъэхэм фыкъеджэну фыхуеймэ, апхуэдэ Iэмал фиIэщ. Мы мазэм и 28 пщIондэ пощтхэм Iэ щытевдзэмэ, ди газетыр ныфхуахьынущ фокIадэм къыщыщIэдзауэ.
  • МазиплIымгазетым и уасэр сом 376-рэ кIэпIейкIэ 32-рэщ.