ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэпсэр — ар псынэщ, ар псысэщ

2018-08-25

  • Анэ. А псалъэм щIэлъ къарури пкърылъ мыхьэнэри къыпхуэмылъытэным хуэдизу инщ. Аращ цIыху гъащIэм и щIэдзапIэр, быным и дунейр хуэзыгъэнэхур, хуэзыгъэхуабэр, хуэзыгъэIэфIыр. Апхуэдэщ дэ зэрыбыниплIым — зэшыпхъухэу Залинэ, Заринэ, Регинэ, ди дэлъху закъуэ Рашид сымэ — къытщхьэщыт ди анэ дыщэр. Ар Тэрч щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей къуажэм щыщ Щомахуэ Дусящ. Мы махуэхэм ди анэм худогъэлъапIэ и илъэс 60 юбилейр.

  • Анэпсэр — ар псынэщ, ар псысэщ.
  • Ар — Псатхьэщ, ар Тхьэхэм я Тхьэжщ.
  • А Тхьэр тхьэщытыхукIэ, тхуэусэу
  • Дэ псори тлъэкIын ди гугъэжщ, — жиIащ адыгэ усакIуэ цIэрыIуэ IутIыж Борис анэм хуэгъэзауэ. А псалъэ Iущхэр дэ бынунагъуэм дэхьэлIауэ жыпIэ хъунущ. Дэ балигъ дыхъуами, мамэ къытхуэсакъыу, дыкъихъумэу ноби къытщхьэщытщ, дигъэгушхуэу, гъащIэм дыхуиущийуэ. А цIыху гу щабэр, псэ къабзэр дыщыцIыкIуам хуэдэ дыдэу, иджыри къыттегужьеикIауэщ зэрыпсэур. ЗэрыанэфIым къыдэкIуэу, ди мамэ унэгуащэ IэкIуэлъакIуэщ. Унагъуэр зехьэнымкIэ ар зэшыпхъухэм ди щапхъэщ, ди бзыпхъэщ.
  • ЖаIэ, анэр Хэкум и дахагъым, анэдэлъхубзэм и IэфIагъым игъащIэми ирапхыу. Ар ипэжыпIэкIэ епхьэлIэ хъунущ ди анэ дыщэм. Мамэ ныкъусаныгъэншэу ирехьэкI зыпэрыт IэнатIэри. КъБКъУ-м и тхыдэ-филологие къудамэр 1980 гъэм къэзыуха ди анэр абы лъандэрэ егъэджакIуэщ, адыгэбзэмрэ литературэмрэ щрегъэдж Тамбовскэ жылэм дэт курыт шко- лым. Мамэ мэлажьэ жыджэру, куэдым щапхъэ яхуэхъуу. Усэ тхынми хуэIэкIуэлъакIуэ ди анэр щIэх-щIэхыу- рэ хэтщ районым, республикэм анэдэлъхубзэмкIэ щекIуэкI зэпеуэхэм, текIуэныгъэхэри къыщехь. Мамэ ящыщщ «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэпсо зэпеуэм щытекIуа-хэм, нэгъуэщI хэкупсэ зэхьэзэхуэхэ-ми дапщэщи щыпашэщ. Апхуэдэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ абы къы- хуагъэфэщащ щIыхь, фIыщIэ тхылъ куэд.
  • Апхуэдэщ ди мамэ — гуапагъэкIэ, IэфIагъкIэ, псэ къабзагъкIэ зи бынми иригъаджэ ныбжьыщIэхэми яхуэупсэ бзылъхугъэ щыпкъэр. Дэри дыхущIокъу ди анэм дапщэщи дызэрыхуэгумэщIэным, а цIыху телъыджэм и псэр зэрытхъумэным долIалIэ.
  • Къыщалъхуа махуэмкIэ дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дохъуэхъу ди анэ дыщэм. Утхуэузыншэну, бынымкIэ, абыхэм я щIэблэмкIэ уиIэ хъуэпсапIэхэр нахуапIэ хъуну, ди мамэ. УдгъэгуфIэрэ удгъэгушхуэу, ди лъагъуныгъэрэ гулъытэрэ ущымыщIэу куэдрэ уи жьауэм Тхьэм дыщIигъэт!
  • Уи щIэблэм къабгъэдэкIыу  уи бын пажэ
  • ЕЛЪКЪЭН Залинэ.