ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Полицейхэр Iуащхьэмахуэ докI

2018-08-25

  • «Урысей МВД-м и лэжьакIуэ псоми я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэху щекIуэкIащ Европэм и щыгу нэхъ лъагэм — Iуащхьэмахуэ. «Полицейхэм абы дэкIыныр траухуащ урысей полицэр илъэси 300 зэрырикъуам», — жиIащ Урысей МВД-м и лIыкIуэу яхэта Волк Иринэ.

  • Гупым и пашэт Урысей МВД-м и департаментым и унафэщI къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Иванов Иван.
  • Бгылъэ щIыпIэм зыщагъэгъуэзэн щыщIадзащ Терскол посёлкэм хуэ- зэ псыкъелъэхэм деж. ИтIанэ дэкIуеящ Чегет бгым. Ахэр блэкIащ Донгуз Орун-Кёль гуэлым, Хъыджэбз щхьэц ухуэнахэр псыкъелъэм, Адыл-Су псыхъуэм.
  • Метр 3500-рэ лъагапIэм Хэку зауэшхуэм и илъэсхэм «Эдельвейс» фашист дивизэм пэува 214-нэ полкым и шухэм я фэеплъу щыIэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ, хэкIуэда зауэлIхэм пщIэ хуащIу дакъикъэкIэ щымащ.
  • ЛъагапIэм дэкIыным зыхуэгъэхьэзырыныр щаухащ метр 4650-рэ хъу къырхэм деж. Къыхэдгъэщын-щи, гупым хэтахэм альпинизмэмкIэ спорт разрядыр а гъуэгуанэм щагъэзэщIащ.
  • Гупыр жэщым кIэрыхьащ бгым икIи нэхущым ирихьэлIэу Урысей МВД-м и ныпыр Iуащхьэмахуэ и къухьэпIэ щыгум трагъэуващ. Абы-хэм дыщIагъуащ «Милицейская волна» радиостанцым и вымпелымрэ «Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации» логотипымрэ.
  • Генерал-майор Иванов Иван гу-пым щыщ зыбжанэ дэщIыгъуу дэкIащ Iуащхьэмахуэ и къуэкIыпIэ щыгум икIи ныпыр метр 5621-рэ лъагапIэм щагъэуващ.
  • «Полицейхэм ящыщ куэдыр бгым дэкIыным хуэхьэзыру щымытами, бэшэчагърэ ерыщагърэ зэрахэлъам и фIыгъэкIэ я мурадыр зрагъэхъулIэфащ, — жиIащ Волк Иринэ.
  • Урысей МВД-м  и пресс-центр.