ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-08-23

  • «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, КъБР-м и Журналистхэм я союзым, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодежь» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Литературная Кабардино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм, программэхэр къэзыт «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, «Налшык» жылагъуэ радиотелекомпанием, Урысейпсо къэрал телерадиокомпанием и къудамэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием, «КъБР-инфо» хъыбарегъащIэ агентствэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь «Тетраграф» зэгухьэныгъэм я лэжьакIуэхэр Щоджэн Иннэ Аслъэнбий и пхъумрэЩоджэн Заирэ Замир и пхъумрэ яхуогузавэ абыхэм я анэ, анэшхуэ Щоджэн (Сабий) Нинэ Чэмал и пхъур зэрылIам къыхэкIыу.