ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Езым и нагъыщэхэр иIэжщ

2018-08-18

  • Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Руслан и жэрдэмкIэ, а районым езым и нагъыщэхэр иIэжщ: 2014 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэ лъандэрэ — ныпрэ гербрэ, 2015 гъэм къыщыщIэдзауэ — гимн.

  • БлэкIа зэманым къриубыдэу, ныпыр щIыналъэ зыбжанэм щыIащ. Приречнэ къуажэм и администра-цэм и унафэщI Шэру Мухьэмэд гъэ блэкIам и мэлыжьыхьым ар нихьэсащ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм — Iуащхьэмахуэ — и щыгум.
  • Иджыблагъэ зи гугъу тщIы ныпыр Америкэ Ищхъэрэми щыIащ, Атлантикэ хыр «зэпиупщIри». КъедбжэкIынщ ар «щыхьэщIа» щIыпIэхэр (зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу):
  • — Ванкувер къалэ (Канадэ, Британ Колумбие хэгъэгу). Дызэрыщыгъуазэщи, мыбдежым 2010 гъэм щекIуэкIауэ щытащ XXI щIымахуэ Олимп джэгухэр. КъищынэмыщIауэ, мы къалэм щэнейрэ къыфIащащ «ЩIы Хъурейм и къалэ нэхъыфI дыдэ»  цIэр;
  • — Викторие къалэ (Британ Колумбие хэгъэгум и щыхьэр), Парламентым и унэ;
  • — Ситкэ къалэ (Аляскэ штат). 1867 гъэм нэсыху зэрацIыхуу щытар Ново-Архангельскщ, мы зэманым США-м ейщ, Александрей (Александровс-   кэ) хытIыгу гуэрэным хыхьэ «щIы хъурейм», Барановым и цIэр зезыхьэм, итщ;
  • — Джуно къалэ. Аляскэ штатым и щыхьэрщ. 1881 гъэм яухуащ, и Iэгъуэблагъэм дыщэ куэду зэрыщIэлъыр хэIущIыIу хъуа иужькIэ. Джуно Джозеф дыщэлъыхъуэ лIы губзыгъэм и цIэр зэрехьэ.
  • ЩОКЪУИЙ  Iэминэ.