ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-08-16

 • ШыщхьэуIум и 16, махуэку
 • Астронавтикэм и дунейпсо академиер къыщызэрагъэпэща махуэщ. Швецием и къалащхьэ Стокгольм 1960 гъэм шыщхьэуIум и 16-м щызэхэтащ ХI дунейпсо Астронавтикэ конгресс. Абы унафэ къыщащтауэ щытащ а IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • Фошыгъу хэлъу гъэва мамкъутым и махуэщ

 • 1896 гъэм Клондайк (Канадэ) щIыпIэм дыщэ куэду зэрыщIэлъыр къахутащ. Ар къыщIахыу къулей ирихъун мурадыр яIэу цIыху минищэ зэрехьэжьауэ щытауэ къыхощыж тхыдэм. А щIыпIэм нэсу дыщэ къэзыгъуэтар миниплI хуэдиз къудейщ. Адрейхэм къагъэзэжащ е гъуэгум щылIащ.
 • 1930 гъэм Дисней Уолт и студием (США) дунейм щыяпэу щытрахащ макъи зыщIэт, щхъуэкIэплъыкIэуи яла мультфильмыр.
 • 1934 гъэм Москва къыщызэIуахащ СССР-м и ТхакIуэхэм я япэ съездыр.
 • 1939 гъэм «Кабардинка» ансамблым концертхэр КъуэкIыпIэ Жыжьэм тын щыщIидзащ.
 • 1941 гъэм СССР-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я командование нэхъыщхьэм и Ставкэм унафэ къыдигъэкIащ советыдзэм къулыкъу щызыщIэхэм бийм езыхэми гъэру зратыну, я Iэщэри Iэрагъэхьэну Iэмал зэримыIэм теухуа унафэр.
 • 1956 гъэм СССР-м унафэ къыщыдэкIащ щIыщIэхэр вэным, абыхэм псы зэрыщIагъэлъадэ кIэнауэхэр щыукъуэдииным теухуа унафэр.
 • 1960 гъэм Кипрыр къэралыгъуэ щхьэхуэ — Кипр Республикэ — зэрыхъуар хэIущIыIу ищIащ.
 • 1960гъэм Налшык къыщызэIуахащ изобразительнэ гъуазджэмкIэ музей. Абы республикэм щыцIэрыIуэу щыта сурэтыщI, егъэджакIуэ Ткаченкэ А. Л. и цIэр зэрехьэ иджыпсту.
 • 1965 гъэм Урысейм щэн-хабзэмрэ тхыдэмрэ я фэеплъхэр хъумэнымкIэ и зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэр къызэрагъэпэщащ.
 • 1976 гъэм къару игъуэтащ псантхуэм егуэуэнкIэ хъуну веществохэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэм кIэлъыплъыным хуэгъэза Конвенцэм.
 • Адыгэ тхакIуэ, СССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат КIэрашэ Тембот къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Композитор, уэрэджыIакIуэ, КъБР-м, АР-м, УФ-м я цIыхубэ артист Тхьэбысым Умар къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • Франджым щыщ киноактёр цIэрыIуэ Ришар Пьер (и цIэ дыдэр — Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефей жиIэущ) и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Совет хоккеист, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, олимп чемпион тIэунейрэ хъуа Цыганков Геннадий къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Дуней псом и кинорежиссёр нэхъ лъэщ дыдэхэм хабжэ, зи лэжьыгъэхэм папщIэ саугъэт куэд дыдэ зыхуагъэфэща Кэмерон Джеймс и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ уэрэджыIакIуэ, актрисэ цIэрыIуэ Мадоннэ Чикконе и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 27-рэ, жэщым градус 16 — 19 щыхъунущ.
 • ШыщхьэуIум и 17, мэрем
 • Латвием и къалащхьэ Ригэ и махуэщ
 • Индонезие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1771 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэм и указкIэ Къэбэрдей цIыхубэм Щытхъу тхылъ къаритащ.
 • 1812 гъэм пащтыхь Александр Езанэм урысыдзэм и командующэ нэхъыщхьэу игъэуващ Кутузов Михаил.
 • 1903 гъэм Пулитцер Джозеф игъэуващ и цIэр зезыхьэ саугъэт, литературэм, журналистикэм, музыкэм, театрым ехъулIэныгъэшхуэхэр къыщызыхьхэм иратыну. Иджыпсту ар саугъэт нэхъ лъапIэхэм щыхабжэ США-м.
 • 1928 гъэм Москва «Динамо» стадионыр къыщызэIуахащ.
 • 1934 гъэм СССР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и япэ съездыр зэхэтащ.
 • 1961 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ граждан зыхъумэжыныгъэмкIэ IэнатIэр.
 • 1977 гъэм «Арктика» совет мылкъутэ кхъухьыр, зы къэралми апхуэдэ хузэфIэмыкIауэ, ЩIым и Ищхъэрэ полюсым япэу нэсащ.
 • 1988 гъэм Ныкъуэдыкъуэхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • Дунейпсо гроссмейстер, дунейм шахматымкIэ и чемпион Ботвинник Михаил къызэралъхурэ илъэси 107-рэ ирокъу.
 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэшхуэ, Мысырым щыщ адыгэлI, мамырыгъэр хъумэнымкIэ Дунейпсо Ленин саугъэтым и лауреат Хъалид (Жэмбей) Мухьэдин къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэркъуахъуэ Инус и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу.
 • Урысей актёр, режиссёр, егъэджакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Табаков Олег къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, режиссёр, сценарист, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Губенкэ Николай и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Магомаев Муслим къызэралъхурэ илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ актёр, режиссёр, продюсер, «Оскар» саугъэтыр зыхуагъэфэща Роберт де Нирэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ЩIДАА-м и академик Абдокъуэ Станислав и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Куэш Мырзэбэч и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 27-рэ, жэщым градус 19 — 22-рэ щыхъунущ.