ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зэхьэзэхуэшхуэхэм зыхуагъэхьэзыр

2018-08-14

  • Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ «Озон» спорт комплексым зыгъэсэныгъэхэр щрагъэкIуэкIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ боксымкIэ я командэ къыхэхахэм. ЕхъулIэныгъэшхуэ зиIэ боксёрхэм ящIыгъуу загъасэ щIалэгъуалэми. Псори зэгъусэу абы щыIэщ спортсмен 70.

  • Урысейм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщ-хьэ Кравцов Эдуард къызэрыджиIамкIэ, зыгъэсэныгъэ зэхуэсхэр фIы дыдэу къызэгъэпэщат.
  • ШыщхьэуIум и 22-м къыщыщIэдзауэ фокIадэм и 12 пщIондэ къыкIэлъыкIуэ зыгъэсэныгъэхэр Кисловодск щекIуэкIынущ. ФокIадэм и 14 — 15-хэм Урысеймрэ Кубэмрэ я командэхэм я зэIущIэ зэхэтынущ.
  • IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм боксымкIэ я къэрал- псо чемпионатым «Озон»-м зыщыхуегъэхьэзыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэми. Урысейм и ЛIыхъужь, генерал-полковник Шамановым и саугъэтхэр къэхьыным ехьэлIа, «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэхэр Рязань къалэм щызэхэтынущ. А чемпионатыр ди боксёрхэм я дежкIэ IэмалыфIщ жэпуэгъуэм и 11 — 22-хэм Якутск щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм кIуэнухэм хэхуэн папщIэ.
  • КъБР-м боксымкIэ и къэрал тренер КIэрэф Залым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм щыщ спортсмени 3 Урысейм и чемпионатым хэтыну хуитыныгъэ къратащ.
  • Зыгъэсэныгъэр щIадзэным и пэ къихуэу боксымкIэ республикэ школым и унафэщI СулътIан Мурат КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм къыбгъэдэкIыу спорт щыгъынхэр тыгъэ яхуищIащ 2017 — 2018 гъэхэм Урысей, дунейпсо утыкухэм зэфIэкI лъагэхэр къыщызыгъэлъэгъуа боксёр 28-м.
  • КъищынэмыщIауэ, республикэм СпортымкIэ и министерствэм Эльбрус жылагъуэм щыпсэу сабийхэм боксым зыщыхуагъэсэн рингыщIэ яритащ. Ар щагъэувынущ КъБКъУ-м и зыгъэпсэхупIэ базэм и спорт пэшым.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.