ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэкIэ   Владикавказ  щрагъажьэ

2018-07-28

 • «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:2 (1:0). Владикавказ. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 25-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр Ермаков (Краснодар), Образкэ, Мирошник (тIури Ставрополь щыщщ).
 • «Спартак-Владикавказ»: Хайманов, Зураев, Бутаев, Догузов, Качмазов, Газзаев (Хугаев, 78), Цараев (Закаев, 63), Пилиев (Базаев, 76), Камболов (Джигкаев, 56), Жабкин, Суанов (Кочиев, 56).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Белоусов, Абазэ, Михайлов (Машэжь, 76), Салахетдинов, Шаваев (Ольмезов, 90+1), Мэшыкъуэ, Бажэ, Ашу (Хьэгъур, 76).
 • Топхэр дагъэкIащ: Жабкиным, 18-пенальтикIэ (1:0), Мэшыкъуэм, 76 (1:1). Шаваевым, 87 (1:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ Тебэрдым, Цараевым, Бажэм, Бутаевым, Закаевым, Щоджэным, Лелюкаевым.
 • УрысейФедерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым и зи чэзу зэхьэзэхуэм вэсэмахуэ щыщIидзащ. Абы хэтыну нэхъ пасэу яубзыхуа командэ 14-м иужь дыдэ махуэм «Краснодар-3»-р дыщIагъужащ икIи зэпеуэр зэрекIуэкIыну календарым икIэщIыпIэкIэ зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ. Апхуэдэу щыт пэтми, пэщIэдзэ джэгугъуэм еIусэжыну кIасэ хъуати, зэрыщытауэ къагъэнэжащ. Абы ипкъ иткIэ «Спартак-Налшыкыр» бэрэжьей кIуам щыхьэщIащ Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэм.
 • 2018-2019 гъэхэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэр къызэрызэIуахым ди гъунэгъухэм дауэдапщэ ин иращIэкIат. Осетие Ищхъэрэ-Аланием и артист гъуэзэджэхэм къищынэмыщIау, абы кърихьэлIат республикэм и унафэщIхэр, спортсмен цIэрыIуэхэр.
 • ЗэхьэзэхуэщIэм ерыщу зэрызэ- хуагъэхьэзырар командэхэм наIуэ ящIащ джэгум и япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ. Налшыкдэсхэм загъэхьэщIэну загъэхьэзыртэкъми, занщIэу хэгъэрейхэм ебгъэрыкIуэу щIадзащ. Мыдрейхэри къикIуэтынухэм ящыщтэкъым. Ар белджылы дыдэ къэхъуащ зэIущIэм и епщыкIутхуанэ дакъикъэм — лъэныкъуэхэр зэзэуэным нэсауэ зэпэщIэуващ. АрщхьэкIэ судьям ахэр зэбгъэдишыжыфащ. Мыгувэу Iуэхур аргуэру къызэщIэплъащ. Краснодар щыщ судья нэхъыщхьэ Ермаковым къилъытащ Тебэрдым ди гъуэм пэмыжыжьэу футбол хабзэр къызэпиудауэ. Пенальти. АбыкIэ ди щIалэхэр хуабжьу арэзытэкъым. АрщхьэкIэ Жабиным метр пщыкIузым и деж щыту бжыгъэр къызэIуихащ.
 • Iуэхур зэригъэзэкIуэжын къару «Спартак-Налшыкым» имыIэу къыпщыхъунут. АрщхьэкIэ Мэшыкъуэ Хьэчим, аргуэрыжьти, дыкъыдихыжащ. 76-нэ дакъикъэхэм ящыщ зым ар зэ-уа топым къезыгъэгъэзэфын щыIэу къыщIэкIынтэкъым.
 • Зы очко закъуэмкIэ мыарэзыуэ къыщIэкIащ лъэныкъуитIри. Зи на-сып къикIар дыдейхэращ. Джэгум и иужь дыдэ дакъикъэхэм ящыщ зым «Спартак-Налшыкым» угловой къыхитащ икIи ди командэм текIуэныгъэр къыхуэзыхьа топыр Шаваев Магомет дахэу щхьэкIэ дигъэкIащ.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щыщIэзыдза зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Чайка» (Песчанокопское) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 1:0,«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 0:1, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:1, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:3, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Урожай» (Краснодар) — 1:3.
 • Блыщхьэ къакIуэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Осетие Ищхъэрэ-Аланиемрэ я командэ нэхъыфIхэр аргуэру зэIущIэнущ. Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным ипкъ иткIэ зэхаублэ зэпеуэм и 1/128-нэ Iыхьэм абыхэм Налшык щызэхагъэкIынущ хэт адэкIэ кIуэтэнуми.
 • Жыласэ Заурбэч.