ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-07-24

 • Бадзэуэгъуэм и 24, гъубж
 • Урысейм щагъэлъапIэ Кадастр инженерым и махуэр
 • Удз гъагъэхэмкIэ IэщIагъэлIхэм я махуэщ
 • 1790 гъэм Франджым и ипщэ-къухьэпIэ лъэныкъуэм, Барботан къалэ цIыкIум пэмыжыжьэу, къыщехуэхащ вагъуэижыпкъ (метеорит). ЩIым къытехуауэ дунейпсо тхыдэм япэу иратхар аращ.
 • 1937 гъэм США-м щыщ кхъухьлъатэзехуэ Эрхарт Амалие кхъухьлъатэкIэ япэу Атлантикэ хым щхьэпрылъэтыкIащ.

 • 1938 гъэм псым занщIэу хэткIухь кофе хьэжар къагупсысащ.
 • 1942 гъэм нэмыцэдзэхэм Дон Iус Ростов къалэр яубыдащ икIи Кавказыр къэзэуным яужь ихьащ.
 • 1956 гъэм ягъэтIылъащ физикхэм я къалэу къалъытэ Дубнэ и лъабжьэр.
 • Франджы тхакIуэ, драматург Дюма Александр (адэр) къызэралъхурэ илъэс 216-рэ ирокъу.
 • Урыс революционер, тхакIуэ, философ, критик Чернышевский Николай къызэралъхурэ илъэси 190-рэ ирокъу.
 • Адыгэхэм я макъамэ Iэмэпсымэхэр щIыным хуэIэзэу щыта Ойберман Владимир къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Композитор, КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ артист, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Даур Аслъэн къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор Къэзан Хьэмзэт и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ, уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Мирошниченкэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, критик, литературэдж, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъут Iэдэм и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Узбекистаным и президент Мирзияев Шавкат и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Урысей хоккеист цIэрыIуэ, дунейпсо чемпионатхэм тхуэнейрэ, Олимп джэгухэм тIэунейрэ я чемпион, Урысейм щIыхь зиIэ и тренер, УФ-м хоккеймкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэу щыта Быков Вячеслав и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Адыгейм щыщ усакIуэ, тхакIуэ, драматург Хъунэгу Саидэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 24 — 25-рэ, жэщым градус 20 — 21-рэ щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 25, бэрэжьей
 • УФ-м СледствэмкIэ и органхэм я лэжьакIуэм и махуэщ
 • Урысейм псым къулыкъу щезыгъэкI и полицэм и махуэщ
 • Белоруссием и мафIэсгъэункIыфI IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1472 гъэм шэрджэс кхъухь 24-рэ тенджыз ФIыцIэм зэпрыкIри, Тыркум теуауэ щытащ.
 • 1567 гъэм Венесуэлэм и къалащхьэ Каракас и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1942 гъэм щIидзащ Кавказым папщIэ екIуэкIа зауэм. Советыдзэхэмрэ нэмыцэхэмрэ абы папщIэ зэпэщIэтащ 1942 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ 1943 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м пщIондэ.
 • 1943 гъэм Прохладнэ — Налшык гъущI гъуэгур зэфIэгъэувэжыныр зэфIэкIащ.
 • 1947 гъэм Чехием и къалащхьэ Прагэ къыщызэIуахащ щIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я I дунейпсо фестивалыр.
 • 1984 гъэм дунейм щыяпэу цIыхубз-космонавтыр хьэршым хыхьащ. Ар зыхузэфIэкIар совет космонавт Савицкая Светланэщ. «Салют-7» кхъухьым икIри, ар хьэрш зэIухам хыхьащ.
 • 1992 гъэм Барселонэ (Испание) къыщызэIуахащ XXV гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр екIуэкIащ бадзэуэгъуэм и 25 — шыщхьэуIум и 9-хэм.
 • Иорданием щыщ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, юстицэмкIэ министру, депутату, Адыгэ Хасэм и тхьэмадэу щыта Хьикмэт (МафIэдз) Умар къызэралъхурэ илъэси 132-рэ ирокъу.
 • КъШР-м и цIыхубэ тхакIуэ Ахъмэт Мухьэдин къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, кинорежиссёр, актёр цIэрыIуэ, РСФСР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лениным и цIэр зезыхьэ саугъэтыр, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Шукшин Василий къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, Адыгейм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хъут Шэмсэдин и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Публицист, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Аттаев Жэмал и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • АР-м и къэрал лэжьакIуэ, журналист, политикэ щIэныгъэхэм я доктор КIэрашэ Аслъэнбэч и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Географие щIэныгъэхэм я доктор, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Болэ Владислав и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 • АР-м щIыхь зиIэ и журналист, «Шапсугия» газетым и редактор нэхъыщхьэ Ныбэ Анзор и ныбжьыр илъэс 46-рэ ирокъу.
 • Боксёр, Олимп джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа Хърачэ Мурат и ныбжьыр илъэс 35-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 27 — 28-рэ, жэщым градус 21 — 23-рэ щыхъунущ.