ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъуазджэм и вагъуэ

2018-07-24

  • СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрий адыгэ лъэпкъым и мызакъуэу, къэрал псор зэрыгушхуэ цIыхущ, зи зэфIэкIыр дунейм щызэлъащIыса дирижёр ахъырзэманщ. И махуэм ирихьэлIэ мыхъуу, зэпымыууэ утепсэлъыхьми утетхыхьми мылей лъэпкъылIым дызэрыт гъэм и дыгъэгъазэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

  • «Ар зэуэ лъагапIэм и щыгум къыщыхута цIыхущ. Апхуэдэу къыщIэкIынщ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ, балигъыпIэм имыувэ щIыкIэ и гъащIэр зытриухуэнур — макъамэм пэжкIэ зэрыхуэлэжьэнур — зыубзыхуам зэрызиIэтыпхъэр» — щитхауэ щытащ Хьэгуарэ Джамилэ илъэс зыбжанэ ипэкIэ дунейм къытехьа «Юрий Темирканов. Монолог» и тхылъым и пэублэ псалъэм.
  • Ленинград консерваторэр къызэриухыу, 1966 гъэм, ар Верди Джузеппе и «Травиата»-мкIэ къихьащ балетымрэ оперэмкIэ Театр ЦIыкIум и утыкум. А илъэс дыдэм дирижёрхэм я етIуанэ урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуащ. И ныбжьыр илъэс 30 щыхъум, Ленинград филармонием и академическэ оркестрым и дирижёр нэхъыщхьэщ, илъэс 38-м — Оперэмрэ балетымкIэ театр Киров Сергей и цIэр зезыхьэм (иджы Мариинскэ театрым) и художественнэ унафэщIщ, 42-м — «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщащ (а зэманым нэхъ щIалэ дыдэу цIыхубэ артист хъуар Юрийщ). 1988 гъэм, и ныбжьыр илъэс 50 щрикъунум ирихьэлIэу, ди къэралым и япэ филармоние оркестрым, дуней псом нэхъыфI дыдэу къыщалъытэхэм ящыщ зым, и пашэ хъуащ. ИужькIэ къыхуагъэфэщащ Санкт-Петербург Шостакович Дмитрий и цIэр зезыхьэ и академическэ филармонием и художественнэ унафэщI IэнатIэр, нобэр къыздэсми абы щолажьэ.
  • Макъамэм теухуауэ дуней псом щекIуэкI Iуэхугъуэхэм и гуащIэу хилъхьэмкIэ цIыхубэм и лъагъуныгъэр къэзылэжьа, дуней псом и сыт хуэдэ плIанэпи хэIэтыкIауэ зи цIэр къыщраIуэ, дамыгъэ лъапIэхэмрэ щIыхьыцIэхэмрэ зыхуагъэфэща IэщIагъэлIщ Юрий. Щапхъэу къэбгъэлъагъуэмэ, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и нагъыщиплIри зыхуагъэфэща закъуэтIакъуэм ящыщщ Темыркъаныр.
  • Урогушхуэ Юрий лъэкIам, и гъащIэ гъуэгум уриплъа иужь, щIэныгъэрэ зэчийкIэ плъэмыкIын дунейм темытуи къыпщохъу.
  • Музыкэм щиIэ ехъулIэныгъэхэм къадэкIуэу, нэгъуэщI Iуэхугъуэ куэдымкIи Юрий Iущщ, удихьэхыу, зи гугъу ищIым фIы дыдэу зэрыхищIыкIыр къапщIэу Iэджэм тепсэлъыхьыфынущ, езыр гушыIэрейщ, и щхьэкIи ауан зыхуэщIыжу, зыщыдыхьэш-
  • хыжыфу апхуэдэщ. «Ауан зызымыщIыжыф цIыхур, егъэлеяуэ зыхуэткIиижыр сфIэтхьэмыщкIэщ. Ахэр икIи шынагъуэщ. Къэзыухъуреихь дунейм, езым ехьэлIауэ куууэ гупсысэфхэркъым. Зи ныкъусаныгъэхэм щымыдыхьэшхыжыф цIыхур ахьмакъщ», — жиIэгъащ абы зэгуэр.
  • ИСТЭПАН Залинэ.