ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэм я зэхыхьэшхуэ

2018-07-24

  • Кърымым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Республика Форос — 2018» зыфIаща дунейпсо щIалэгъуалэ форумым и 20-нэ зэхыхьэр. Абы хэтащ ЦIыхубэ хозяйствэмрэ къэрал къулыкъущIапIэхэмкIэ Урысей академием (РАНХиГС) и къудамэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэ институтым экономикэмкIэ, управленэмрэ правэмкIэ и факультетым и 2-нэ курсым и студенткэ Шихмагомедовэ Джулинэ.

  • ЩIалэгъуалэм я зэхыхьэм хэтахэр едэIуащ нобэрей зэманым цIыхухэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм теухуа лекцэхэм. Ахэр IэщIагъэлI нэхъыщхьэхэм, политологхэм, Урысеймрэ СНГ-мрэ я тренер нэхъыфIхэм ирагъэкIуэкIащ, политикэм и лъагапIэр зэрызыIэрагъэхьэфынум и Iэмалхэм ныбжьыщIэхэр хагъэгъуазэу, къэрал кIуэцI политикэм и щэхухэр къыхузэIуахыу. Ди къэралым и гъунапкъэ куэдым къикIа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ хэтащ психологие тренингхэмрэ спорт зэхьэзэхуэхэмрэ, акъыл жанагъыр къызэрапщытэ джэгукIэхэм.
  • «Форос-2017»-ми сыхэтащ. Илъэс кIуам къызэрысщыхъуам мыгъэрейр фагъуэ ехъулIэнкIэ сышынами, сыщыуауэ къыщIэкIащ. Ди гуапэ зэрыхъунщи, щIэ Iэджэ хэлът. Иджыри сыкIуэну сыхуейщ, сыту жыпIэмэ къару къыпхелъхьэ, щIэ гуэр къызэрыбулъэпхъэщыным ухуегъэпабгъэ, илъэс псор абы щыплъэгъуам укъызэщIиIэтэу ибохьэкI», — жиIащ Шихмагомедовэм.
  • БЛИЙ Даянэ.