ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыху мелардхэр дэзыхьэха зэпеуэ ин

2018-07-24

 • Иджыри къэс щыIахэм йофIэкI
 • Урысей Федерацэм щекIуэкIа футболымкIэ ХХI дунейпсо чемпионатыр тхыдэм щыщ Iуэхугъуэ хъуащ. Ар зэрекIуэкIамрэ дяпэкIэ къапэщылъхэмрэ Мэзкуу къыщызэрагъэпэща пресс-конференцым щытепсэлъы-хьащ ФутболымкIэ Дунейпсо Зэгухьэныгъэм (ФИФА) и президент Инфантинэ Джанни.

 • — Дауэ къыпщыхъуа Урысей Федерацэм и къалэхэм щекIуэкIа дунейпсо чемпионатыр къызэрызэрагъэпэща щIыкIэр?
 • — Зэхьэзэхуэм щIидзэным иджыри илъэс зыбжанэ иIэжу жысIауэ щытащ мыр адрей чемпионатхэм зэрефIэкIынур. Апхуэдэуи къэхъуащ. Абы папщIэ псоми фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ. Псом япэрауэ, ар ехьэлIащ зэхьэзэхуэм и лIыхъужь нэхъыщхьэ футболистхэм. ФIыщIэ ин яхузощI Урысей Федерацэм, къызэгъэпэщакIуэ гупым, волонтёрхэм — апхуэдизу гуапэу дыкъезыгъэблэгъа псоми. Зэхьэзэхуэр фIэщщIыгъуейуэ гъуэзэджэу къызэгъэпэща хъуащ. Абы хэта гуп 32-ми сохъуэхъу апхуэдэ зэхьэзэхуэ иным хэтыну я насып къызэрикIам папщIэ.
 • И деж щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым и фIыгъэкIэ, Урысейм фIы и лъэныкъуэкIэ хэпщIыкIыу зихъуэжащ. Ар футбол къэралыгъуэ лъэщ хъуащ. Iуэхур зэлъытар абы и командэ къыхэхам мы зэхьэзэхуэм зыкъызэрыщигъэлъэгъуам и закъуэкъым, атIэ топ щыджэгуну стадион екIухэр, зыгъэсапIэхэр, хьэщIэщхэр, зыгъэпсэхупIэхэр, вокзалхэр, кхъухьлъатэтIысыпIэхэр, нэгъуэщI куэди нобэрей мардэхэм къизагъэу зэрыщаухуарщ. А псори дяпэкIэ къызэригъэсэбэпыну мурадхэр Урысей Федерацэм иIэщ икIи а IуэхумкIэ щIэгъэкъуэн хъуну ФИФА-р сыт щыгъуи хьэзырщ.
 • Чемпионатыр щекIуэкIа стадионхэм я тIысыпIэхэм я процент 98-р цIыхухэм яубыдащ. Зэхьэзэхуэм кIэлъыплъыну нэгъуэщI къэралхэм къикIащ хьэщIэ мелуаным щIигъу. ЦIыху мелардищым щIигъу телевизоркIэ зэIущIэхэм кIэлъыплъащ.
 • Дызэрыгушхуэхэм ящыщщ зи къарумрэ зэфIэкIымрэ хэзыгъахъуэ хущхъуэхэкIхэр (допинг) зрахьэлIауэ ХХI дунейпсо чемпионатым зы футболисти къызэрыщамыхутар. ДяпэкIи апхуэдэу екIуэкIыну сыщогугъ.
 • Топджэгум ехьэлIа Iуэхугъуэхэр, шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр адрей къэралхэм щыIахэм ефIэкIащ. Урысей Федерацэм иужьрей лъэхъэнэм щытепщащ зэныбжьэгъугъэмрэ зэдэIэпыкъуныгъэмрэ.
 • — ВидеокIэлъыплъыныгъэр япэу мы чемпионатым къыщагъэсэбэпащ. Дауэ къыфщыхъуа ар?
 • — Ар илъэс куэдкIэ дызыхуэкIуа IэмалыфIщ. Иджы судьям имылъагъуу джэгупIэ губгъуэм мыхьэнэ зиIэ гуэр къыщыхъуамэ, видеомкIэ и дэIэпыкъуэгъухэм хъыбар кърагъащIэри, абы теухуауэ унафэ ещI. Аращи, зыми лей къытехьэжыркъым. Абы и фIыгъэкIэ нахуэу зэхэгъэкIа мэхъу топыр гъуэм дэкIарэ дэмыкIарэ, штрафнойм и кIуэцIым хабзэр къыщызэпаударэ пенальти егъэуэн хуеймэ, офсайдым иту гъуэр къащтамэ, нэгъуэщI куэди. Судья нэхъыщхьэм гурыщхъуэ щищI сыт хуэдэ Iуэхугъуэми иджы нэхъ куууэ видеомкIэ зыщигъэгъуэзэжыну Iэмал щыIэщ.
 • — Европэм щыщ къэралхэм я гуп къыхэхахэм иужьрей чемпионатым тепщэныгъэр щаубыдащ. Сыт ар къызыхэкIауэ къэплъытэр?
 • — 2006 гъэ лъандэрэ дунейпсо чемпион хъур Европэм щыщ къэралыгъуэхэм я командэ къыхэхахэращ. Абы зыри шынагъуэ хэлъкъым — топджэгум сытри къыщыхъуфынущ. Къапщтэмэ, Бельгиемрэ Япониемрэ щызэдэджэгуам псори нэгъуэщIу иухыфынут. Топджэгум дуней псом зыщеужь икIи аращ нэхъыщхьэр. Феплъыт Хорватием и зыужьыныгъэм. Балканхэм щыщ къэралыгъуэ цIыкIур хуэфэщэну утыку итщ, гуп нэхъ лъэщ дыдэхэр хигъэщIэфу.
 • — 2026 гъэм дунейпсо чемпионатым и кIэух зэхьэзэхуэр Америкэ Ищхъэрэм и къэралыгъуищым зэуэ щекIуэкIынущ, хэтынухэри гуп 48-м нагъэсынущ. Ар уфIэтэмэм?
 • — СощIэ а унэфэмкIэ мыарэзы куэд зэрыщыIэр, ауэ дэ тщIэр дощIэж. Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм хэт командэхэм я бжыгъэм хэхъуэ зэпытщ. Апхуэдэу щыт пэтми США-ри, Чилири, Голландиери, Италиери, нэгъуэщI гуп лъэщхэри абы нэсыфакъым. Америкэм и Штат Зэгуэтхэм, Мексикэм, Канадэм 2026 гъэм зэгъусэу щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым командэ 48-рэ зэрыхэтынур шынагъуэкъым — футболым щIыпIэ нэхъыбэм щIэгъэхуэбжьауэ зыщиужьыну аращ.
 • — Абы ипэжкIэ дунейр щыхуабащэ Катарым дунейпсо зэхьэзэхуэр щызэхэтынущ.
 • — Футболистхэм ар къатемыхьэлъэн папщIэ дунейпсо зэхьэзэхуэр щедгъэкIуэкI хабзэ мэкъуауэгъуэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм дакъытекIынущ. 2022 гъэм щэкIуэгъуэм (ноябрым) и 21-м щIидзэнурэ дыгъэгъазэм (декабрым) и 18-м пщIондэ Катарым щыIэну зэпеуэр зэхэтынущ. Ари фIы дыдэу къызэгъэпэща зэрыхъунум шэч къытесхьэркъым. ЗэкIэ дыубзыхуакъым командэ дапщэ абы хэдгъэхьэнуми. Катарым иригъэблэгъэфынумэ, илъэсиплI дэкIмэ кIэух зэхьэзэхуэм хэтынухэм я бжыгъэр 48-м нэдгъэсынущ. Апхуэдизымпэмылъэщынумэ, 32-уэ къэнэжынущ.
 • КъыхэжаныкIахэр
 • Топджэгу нэхъыфI Модрич Лукэ
 • Модрич Лукэ

  ФИФА-м и КъэпщытакIуэ гупым игъэбелджылащ дунейпсо чемпионатым и футболист нэхъыфIыр.

 • Урысей Федерацэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм псоми щефIэкIауэ къалъытащ Хорватием и гуп къыхэхам и капитан Модрич Лукэ. Абы «дыщэ топыр» иратащ. Хорват щIалэм къыкIэлъокIуэ Бельгием и гъуащхьауэ Азар Эденрэ Франджым и пашэ Гризманн Антуанрэ. Ахэращ «дыжьын», «жэз» топхэр зылъысахэри.
 • Гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ Кейн Гарри
 • Кейн Гарри

 • Инджылызым и командэ къыхэхам ХХI дунейпсо чемпионатым щригъэкIуэкIа зэIущIихым топих щыдигъэкIри, гъуащхьауэхэм я зэпеуэм щытекIуащ Кейн Гарри. Дауи, аращ «дыщэ бутсэр» зыхуагъэфэщар.
 • Пашэныгъэр зыубыдар гурыIуэгъуэми, адэкIэ къызэгъэпэщакIуэхэр гугъу ехьащ. Кейн Гарри иужь къитт топ плIырыплI зэхьэзэхуэм щыдэзыгъэкIахэу Роналду Криштиану (Португалие), Черышев Денис (Урысей Федерацэ), Лукаку Ромелу (Бельгие), Мбаппе Кильян (Франджы), Гризманн Антуан (Франджы). Апхуэдэу щыхъум къабжащ абыхэм кърата иужькIэ топ дагъэкIахэм я бжыгъэр. Гризманн апхуэдэу тIу, Лукаку — зы иIэу къыщIэкIащ. Адрейхэр а лъэныкъуэмкIэ зэи къыщыхэжаныкIакъым. Арати, абы теухуауэ «дыжьын», «жэз» бутсэхэр ягуэшащ.
 • Гъуащхьэтет нэхъыфI Куртуа Тибэ
 • Куртуа Тибэ

 • «Дыщэ Iэлъэр» куэдым зэдэарэзыуэ хуагъэфащэт Франджым и командэ къыхэхам и гъуащхьэтет Ллорис. АрщхьэкIэ, зыхэт гупыр дунейпсо чемпион хъуами, кIэух зэIущIэм езым щыIэщIэкIа щыуагъэм дамыгъэ лъапIэм хигъэкIыжащ. Ар лъысащ Бельгием и командэ къыхэхам и гъуащхьэтет Куртуа Тибэ.
 • 2006 гъэ пщIондэ дунейпсо чемпионатхэм я гъуащхьэтет нэхъыфIхэм ират саугъэт нэхъ лъапIэм Яшин Лев и цIэр зэрихьэу щытащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, иджы апхуэдэжкъым. КъызэгъэпэщакIуэхэм къалъытащ абы зыгуэрым и цIэр зэрихьэн хуэмейуэ.
 • Футболист щIалэщIэ нэхъыфI Мбаппе Кильян
 • Мбаппе Кильян

 • Франджым и гъуащхьауэ Мбаппе Кильян и ныбжьыр илъэс пщыкIубгъу хъууэ аращ. А щIалэщIэр зыхагъэхьэну щIохъуэпс дунейм и футбол командэ нэхъыфI дыдэхэр.
 • Мбаппе Кильян ХХI дунейпсо чемпионатым и футболист щIэлэщIэ нэхъыфIу къалъытащ. Топджэгум и пащтыхьу къалъытэ Пеле и лъэужьыр ихуну абы хуагъэфащэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, бразил гъуащхьауэ цIэрыIуэр щэнейрэ дунейпсо чемпион хъуащ икIи апхуэдэ зыхузэфIэкIа нэгъуэщI зыри щыIэкъым.
 • ЗэIущIэхэр щекIуэкIа стадионхэр
 • ХХI дунейпсо чемпионатым и зэIущIэ 64-р щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и къалэ 11-м я стадион 12-м. Ахэр мы зэхьэзэхуэ иным ирихьэлIэу яухуащ е мылъкушхуэ трагъэкIуадэри зэрагъэпэщыжащ.
 • «Екатеринбург арена» (цIыху 33.061-рэ йохуэ). Екатеринбург щыIэ стадионыр 2006 — 2011 гъэхэм къанэ щымыIэу зэрагъэпэщыжауэ щытащ. Дунейпсо чемпионатыр абы зэрыщекIуэкIынур наIуэ хъуа иужькIэ, ФИФА-м къигъэув мардэхэм ирагъэзэгъэн папщIэ аргуэру елэжьын щIадзэжащ икIи сом меларди 7 трагъэкIуэдащ.
 • «Волгоград арена» (цIыху 43.713-рэ йохуэ). Ар иращIыхьащ «Центральный» стадионыр зэрыта щIыпIэм. Лажьэу яутIыпщащ дунейпсо чемпионатыр къызэIуахыным мазитI иримыкъу иIэжу.
 • «Самара арена» (цIыху 41.970-рэ йохуэ). Илъэсищ иримыкъум къриубыдэу яухуащ.
 • «Стадион Нижний Новгород» (цIыху 43.319-рэ йохуэ). 2015 гъэм щIадзэри 2017 гъэм и кIэухым ухуэныгъэхэр яухащ.
 • «Мордовия арена» (цIыху 41.685-рэ йохуэ). Урысейпсо спартакиадэр къыщызэIуаха 2012 гъэм ирихьэлIэу яухын хуеящ, арщхьэкIэ, футболымкIэ дунейпсо чемпионатым и зэIущIэхэр зэрыщекIуэкIынур наIуэ щыхъум, пIа- лъэр илъэситхукIэ ягъэIэ- пхъуащ.
 • «Ростов арена» (цIыху 43.472-рэ йохуэ). Дон псым и сэмэгу Iуфэм щаухуащ.
 • «Стадион Калининград» (цIыху 33.973-рэ йохуэ). ЩIыпIэ нэщIым илъэситIрэ ныкъуэм щызэфIагъэуващ.
 • «Казань арена» (цIыху 42.873-рэ йохуэ). 2013 гъэм щыIа Гъэмахуэ Дунейпсо Универсиадэм ирихьэлIэу яухуащ. ФутболымкIэ ХХI дунейпсо чемпионатым хыхьэ зэIущIэхэм къищынэмыщIауэ, абы нэхъапэIуэкIэ щекIуэкIащ Псым есынымкIэ дунейпсо чемпионатрэ ФИФА-м къызэригъэпэща Конфедерацэм и Кубокымрэ.
 • «Фыщт» стадион (цIыху 44.287-рэ йохуэ). 2014 гъэм щыIа ЩIымахуэ Олимп джэгухэр къыщызэIуахащ икIи щызэхуащIыжащ. Абы иужькIэ футболымкIэ Конфедерацэм и Кубокымрэ дунейпсо чемпионатымрэ хуагъэхьэзыращ.
 • «Стадион Санкт-Петербург» (цIыху 64.468-рэ йохуэ. Къэрал мылъкур зэхэшхыхьыжынымкIэ щапхъэ хъуа ухуэныгъэ иным сом мелардхэр лъэужьыншэу щыкIуэдащ. Сытми 2016 гъэм и кIэухым лажьэу яутIыпщащ. 2020 гъэм щыIэну Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух зэпеуэм хыхьэ зэIущIэ зыбжанэ щрагъэкIуэкIыну траухуащ.
 • «Открытие арена» (цIыху 44.190-рэ йохуэ). Мэзкуу и «Спартак»-м и мылъкукIэ яухуащ.
 • «Лужники» стадион (цIыху 78.011-рэ йохуэ). 1980 гъэм щыIа Гъэмахуэ Олимп джэгухэр къыщызэIуахащ икIи щызэхуащIыжащ. Урысей Федерацэм и стадион нэхъ ин дыдэщ.
 • Урысей Федерацэм щекIуэкIа футболымкIэ дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэ 64-м зи гугъу тщIа стадионхэм щеплъащ цIыху мелуани 3-рэ мин 31-рэ 768-рэ. Ику иту ар зэIущIэ къэс цIыху мин 47-рэ 371-рэ мэхъу.
 • Топджэгум дихьэххэр нэхъыбэу зэкIуэлIар «Лужники»-ращ — мин 546-рэ 77-рэ. Дунейпсо чемпионатым и зэIущIэ 12 щекIуэкIа Мэзкуу и стадионитIми сыт щыгъуи цIыхухэр изу щытащ. Нэхъ мащIэ дыдэ зэкIуэ-лIар Екатеринбургрэ Вол-гоградрэ щыIа зэIущIэхэращ (ику иту цIыху 31.359-рэ).
 • Сыт къапэплъэр дунейпсо чемпионатыр щекIуэкIа Урысей Федерацэм и стадионхэм? Мэзкуурэ Санкт-Петербургрэ яйхэм папщIэ ущIэгузэвэн щыIэкъым — цIыху мелуан зыбжанэ щыпсэу къалащхьэхэм абыхэм екIуэлIэнухэр щыбгъуэтынущ, я командэхэр сыт щыгъуи зэхьэзэхуэ инхэм зэрыхэтым къыхэкIыу. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, апхуэдэу пхужыIэнукъым адрейхэм папщIэ. Къапщтэмэ, премьер-лигэм хэт «Ростов»-р стадионыщIэм Iэпхъуэфынукъым щригъэкIуэкI зэIущIэ къэс сом мелуан 13 — 14 зэрытекIуэдэнум къыхэкIыу. Калининград, Волгоград, Новгород Ищхъэрэ, Саранск я командэхэр зыхэтыр япэ дивизионращ. СтадионыщIэхэм щыджэгун папщIэ абыхэм зэIущIэ къэс сом мелуани 8 къагъуэтыпхъэщ. Дэнэ кърахыу?
 • ГурыIуэгъуэщ, япэ илъэсхэм къэралым стадионыщIэхэм и нэIэ тригъэтынущ. ИужькIэ щаухуа къалэхэм я мылъку ящIынущи, къапэплъэр щIагъуэкъым — абыхэм стадион зехьэнхэм къищынэмыщIауэ, гугъуехьхэр я щхьэм къолъэлъэхыж. Аращи, апхуэдиз мылъку зытекIуэда ухуэныгъэхэр зыри я мымыхьэнэжу Iисраф хъункIэ шынагъуэшхуэ щыIэщ.
 • Щапхъэ
 • ЦIыхуитIщ зэрыхъур абы хуэдэхэр
 • Франджым и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Дешам Дидье тIэунейрэ дунейпсо чемпион хъуащ: 1998 гъэм ар зи капитан гупым дыщэр къихьащ, илъэс тIощI дэкIри, и гъэсэнхэм апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ зыIэрагъэхьащ.
 • Футболистуи тренер нэхъыщхьэуи дунейпсо чемпион хъуауэ иджыри къэс щыIар цIыхуитI къудейщ — нэмыцэ Беккенбауэр Францрэ бразил Загаллэ Мариорэ. Дешам Дидье ещанэщ.
 • Бжыгъэхэр
 • Ди хьэщIахэр
 • ФИФА-м къытридза бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, ХХI дунейпсо чемпионатым и кIэух зэIущIэхэм Урысей Федерацэм и стадионхэм щеплъыфын папщIэ билет мелуани 2-рэ мин 403-рэ 116-рэ ящэхуащ. Абыхэм ящыщу мин 871-рэ 797-р ди къэралым щыщхэм зыIэрагъэхьащ.
 • Дыдейхэм къищынэмыщIауэ, билет нэхъыбэ дыдэ ящэхуащ США-м къикIахэм. Абыхэм я командэ къыхэхар Урысей Федерацэм щыIа кIэух зэхьэзэхуэм хэмытами, езыхэр жыджэру зэпеуэм кIэлъыплъащ (88.825-рэ). АдэкIэ къыкIэлъокIуэ Бразилиер (72.512-рэ), Колумбиер (65.234-рэ), Германиер (62.541-рэ), Мексикэр (60.302-рэ), Аргентинэр (54.031-рэ), Перур (43.583-рэ), Китайр (40.251-рэ), Австралиер (36.359-рэ), Инджылызыр (32.362-рэ).
 • Топджэгумеплъахэм я процент 37-м я ныбжьырилъэс 25-м щегъэжьауэ 34-м нос. СтадионхэмкIуахэм я IыхьэплIанэрцIыхубзщ.
 • Саугъэтхэр зэрагуэшар
 • Франджым и командэ къыхэхар

 • ФИФА-м нэхърэ нэхъ къулей спорт зэгухьэныгъэ щыIэкъым. Абы доллар мелардхэр илъэс къэс зэрегъакIуэ. Къапщтэмэ, иужьу Урысей Федерацэм щыIа дунейпсо чемпионатым хэтхэр трагъэгушхуэн папщIэ доллар мелуан 657-рэ хухахыфащ. Ар доллар мелуани 181-кIэ (е процент 38-кIэ) нэхъыбэщ 2014 гъэм Бразилием щытрагъэкIуэдам нэхърэ. Абы щыгъуэми, саугъэт фондыр доллар мелуан 400 мэхъу. Иджыри доллар мелуан 48-р (кIэух зэхьэзэхуэм хэхуа командэ 32-м ящыщу дэтхэнэми доллар мелуанрэ ныкъуэрэ хуэзэу) хухахащ зэпеуэм тэмэмэу зыхуагъэхьэзырыфын папщIэ. Адрей доллар мелуан 209-р трагуэшэнущ «Club Benefits» программэм тету. Куэдым яфIэхьэлэмэтыну къыщIэкIынщ дунейпсо чемпионатым къыщахьа увыпIэм елъытауэ командэхэм къаIэрыхьа хэхъуэр зыхуэдизыр.
 • Хьэлэмэтщ
 • Индием къикIащ… лъакъуэрыгъажэкIэ
 • Урысей Федерацэм кърикIуэну билет уасэ зимыIэ Индием щыщ егъэджакIуэм хэкIыпIэ гъуэзэджэ къигъуэтащ — лъакъуэрыгъажэкIэ гъуэгу теуващ.
 • Клифин Фрэнсис есэпымкIэ егъэджакIуэ къызэрыгуэкIщ икIи футболымкIэ дунейпсо чемпионатым ирикIуэн папщIэ мылъку, дауи, хузэхуэхьэсакъым. Махуэ къэс доллар 40 къэзылэжь щIалэр и улахуэм зэрыхэIэбэфа щыIэкъым, унагъуэм лей къытримыгъэхьэн щхьэкIэ.
 • Псори зэпилъытри, мазаем (февралым) и 23-м ар лъакъуэрыгъажэкIэ гъуэгу теуващ. Абы и хъуэпсапIэт Аргентинэм и командэ къыхэхам и капитан Месси Лионель и нэкIэ зригъэлъагъуну икIи абы и щыхьэту и IэщIэдзыр зыIэригъэхьэну.
 • Гугъуехь, шынагъуэ куэд къызэринэкIщ, къэрал зыбжанэм я гъунапкъэхэр зэпиупщIри, километр 7.500-м щIигъу къызэпичауэ Клифлин мэкъуауэгъум и 26-м ирихьэлIэу Мэзкуу къэсащ. «Франджымрэ Даниемрэ я зэIущIэм и билетым фIэкIа къысхуэщэхуатэкъыми, абы сыкърихьэлIащ. Сыхуейят Месси зэрыджэгум си нэкIэ сыкIэлъыплъыну, арщхьэкIэ шейтIаным уи псэр ептами, ар зэгъэхъулIэгъуейщ», — яжриIащ мазиплIкIэ гъуэгу тета Фрэнсис къепщIэкIа журналистхэм.
 • Къаугъэ
 • Пагагъым къыхуихьар
 • Хорватием и командэ къыхэхар чемпионатым и телъыджэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зыщ икIи хуэфащэ дыдэу финалым нэсащ. АрщхьэкIэ абы и футболист Калинич Николэ и IэфракIэм едзэкъэжу къыщIэкIынщ, и пагагъыр къызэрытекIуам къыхэкIыу.
 • Урысей Федерацэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэм хорватхэр 2:0-у Нигерием щытекIуэу я тренер нэхъыщхьэм Калинич унафэ хуищIащ губгъуэм ихьэну зигъэхьэзырыну. Николэ абы едэIуакъым икIи и щхьэ трилъхьакъым Iуэхур щызэфIэкIа джэгугъуэм и кIэухым адрейхэм яхыхьэжыну.
 • Тренер нэхъыщхьэ Далич Златкэ ар хуабжьу игу ирихьакъым икIи Калинич Нико- лэ занщIэу и унэ игъэкIуэжащ.
 • Дунейпсо чемпионатхэм я регламентым щыубзыхуакъым абы къыщахьа медалхэр зыIэрыхьа командэхэм дапхуэдэу ягуэшынуми. Хорватхэм комплект 50 ялъысащи, зыIэрыхьэнур езыхэм яубзыхужынущ. Къапщтэмэ, пщафIэу здашам медалыр ирату, футболистыр Iыхьэншэ ящIыфынущ. АпхуэдэукъыщымыщIынупIэрэКалинич?