ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Медведев Д. А. дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ  зыужьыныгъэм и IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

2018-07-12

  • Урысейм и Премьер-министр Медведев Дмитрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Правительствэм Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ и комиссэм и зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ къэрал программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ пхыгъэкIыным и лъэныкъуэкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэм я зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм, апхуэдэу щIыналъэм и гъэсыныпхъэ-энергетикэ комплексым и щытыкIэм.
  • «Кавказ Ищхъэрэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэр лъэныкъуэ куэдкIэ къыкIэроху ику иту Урысейм щызэфIагъэкIхэм. Абы къыхэкIыу къэралым ику иту иIэ зыужьыныгъэм нэсын папщIэ мы щIыналъэм нэрылъагъуу нэхъ псынщIэу зиужьын хуейщ. Къалэн нэхъыщхьэр цIыхухэр нэхъ псэукIафIэ щIынырщ. Абы папщIэ егугъуныгъэшхуэ хэлъу зэрылэжьапхъэр нэрылъагъущ. Ар къыщалъытэн хуейщ проект пэрытхэр гъэзэщIэнымкIэ планхэм, псом хуэмыдэу школхэр егъэфIэкIуэным, щIэныгъэмрэ щэнхабзэмрэ зегъэужьыным яхуэгъэзахэм. Хуабжьу гулъытэ хэлъу бгъэдыхьэн хуейщ Кавказым зыхуэбгъэдэн щымыIэ и щIыуэпсым, нэгъуэщI Iуэху зыбжанэм», — жиIащ Правительствэм и УнафэщIым.
  •  Министрхэм я Кабинетым и Iэтащхьэм къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ Кавказ Ищхъэрэм 2017 гъэм гулъытэ хэха зыхуэщIын хуей щIыналъэм и статус зэригъуэтар: «Къэрал программэхэм трагъэкIуэдэну ахъшэр щаубзыхукIэ федеральнэ ведомствэхэм округым и къыхэщхьэхукIыныгъэхэр нэхъ нэсу къалъытэн, щIыналъэхэм я властхэр езыхэм къыхалъхьэ Iуэхухэм нэхъ куууэ елэжьын, Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министерствэм а IэнатIэхэм я зэпыщIэныгъэмрэ зэдэлэжьэныгъэмрэ игъэтэмэмэжын хуейщ».
  • ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко В. Л., УФ-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Васильевэ О. Ю., УФ-м транспортымкIэ и министр Дитрих Е. И., УФ-м спортымкIэ и министр Колобков П. А., УФ-м щIэныгъэмкIэ, егъэджэныгъэмкIэ министр Котюков М. М., УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Мединский В. Р., УФ-м энергетикэмкIэ и министр Новак А. В., УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Д. Н., УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Скворцовэ В. И., УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин М. А., УФ-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр Колокольцев В. А., ведомствэхэм я унафэщIхэр.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.