ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩхъуантIагъэхэм яхуосакъ

2018-07-12

  • Хуабэлыгъейуэ екIуэкI мы махуэхэм Налшык и «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэр хуосакъ къалэм и теплъэр зыгъэдахэ удз гъэгъахэмрэ щхъуантIагъэхэмрэ.

  • Пщэдджыжьым жьыуэ псыутх машинэр уэрам нэхъыщхьэхэм ирокIуэ удзхэм псы тракIэу. Зэрыфлъагъущи, мы гъэм ди къалэ утыку нэхъ инхэм, къулыкъущIапIэхэм я бжэIупэхэм, паркхэм розэ нэхъыбэ итщ.
  • Илъэс зыбжанэ ипэкIэ щIыпIэ-щIыпIэхэм щыхасауэ щыта розэ хужьыбзэхэм, тхьэмбылыфэхэм мы гъэм куэдыкIейуэ къахэхутащ пкъынэ плъыжьым и фэм ещхь розэ лIэужьыгъуэщIэхэр. Абыхэм къудамэ зырызуи, жыг теплъэуи уарохьэлIэ. Гъэгъахэм елэжь IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, ахэр ди щIыпIэм сыткIи йозэгъ, сыт хуэдэ хуабэми хъарзынэу пэщIэтщ. ИтIанэ къалэм и языныкъуэ щIыпIэхэм, псом хуэмыдэу сату щIапIэхэм я бжэIупэхэм, щыдолъагъу пкъынэ зэмылIэужьыгъуэ-хэр, юкэ хужь лъагэхэр, «Дамаск и розэкIэ» зэджэ жыг гъэгъахэр. ГъэщIэгъуэныращи, щIэуэ яухуэ унэ зэтетхэм я бжэIупэхэм мэжджытжыгхэр нэхъыбэу щыхасэжу хуежьащ. Сыт хуэдэу хуабэу бадзэуэгъуэр къытлъимыхьами, ди щхъуантIагъэхэм яхэгъукIа урихьэлIэркъым, ар «Горзеленхоз»-м и лэжьакIуэхэмрэ унэ зэтетхэм щыпсэухэмрэ я фIыщIэщ.
  • Шэрэдж Дисэ.