ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Франджыхэр  я хьэрхуэрэгъухэм  япоплъэ

2018-07-12

  • Урысей Федерацэм щекIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и финалым щыджэгуну япэ командэр наIуэ хъуащ: Бельгием и гуп къыхэхар 1:0-у хигъащIэри, апхуэдэ хуитыныгъэ къихьащ Франджым.

  • Дунейпсо зэхьэзэхуэм папщIэ яухуа «Санкт-Петербург» стадионым вэсэпшыхь щызэIущIат Франджымрэ Бельгиемрэ я командэ къыхэхахэр. Абыхэм япэу зэхагъэкIын хуейт финалым кIуэнумрэ ещанэ увыпIэм щIэбэнынумрэ.
  • Франджымрэ Бельгиемрэ я гуп къыхэхахэр мы чемпионатым нэхъыфIу зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ. Езыхэр зэхуэзэн ипэкIэ, ахэр зыми къыхагъэщIэфатэкъым икIи зым Месси зи пашэ Аргенти- нэр, адрейм Неймар зи капитан Бразилиер ирагъэкIуэтэкIыфат. Аркъудейр ирикъунт ахэр финалым щызэIущIэну.
  • Топджэгум дихьэххэм джэгум и пэ къихуэу гу лъатащ Бельгиемрэ Франджымрэ я командэ къыхэхахэм псори зэхэту Африкэм къыщалъхуа цIыху 22-рэ зэрыхэтыр (46-м ящыщу). Iэпхъуэшапхъуэхэр щыкуэд иджырей зэма-ным ар хьэлэмэтыжкъым.
  • ЗэпэщIэувахэр фIыуэ зэрыцIыху пэтми, зэIущIэм и япэ Iыхьэр хуэсакъыпэурэ абыхэм ирагъэкIуэкIащ. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэщ хэт и тепщэныгъэр нэхъ инми щызэхэкIар. 51-нэ дакъикъэм франджыхэм Iэмал ягъуэтащ угловой къыхатэну. Ар Гризманн Антуан Iэзэу игъэзэщIащ икIи ебгъэрыкIуэхэм къахыхьа гъуащхьэхъумэхэм ящыщ Юмтити Самюэль щхьэкIэ дигъэкIащ я командэр финалым зыша топ закъуэр.
  • Iуэхур ягъэзэкIуэжын папщIэ зэманыр куэду яIами, Бельгием и гуп къыхэхам ар къехъулIакъым, уеблэмэ абы щыпэгъунэгъуари мащIэ дыдэрэщ. ЗэIущIэм еплъын папщIэ Санкт-Петербург къэкIуа я президент Макрон Эммануэль я щыхьэту Франджым и гуп къыхэхам арэзы къэзыщI бжыгъэр ихъумэфащ. Иджы абы и дежкIэ иужьрей илъэситIым ар етIуанэ финалщ. Пэжщ, 2016 гъэм Европэм и чемпионатым и кIэух зэIущIэм ахэр къыщыхагъэщIащ, ауэ иджы дыщэр зыIэщIамыгъэкIыну ерыщу хущIэкъунущ. Франджыр иджы тригъакIуэмэ, абы и пашэ Дешам Дидье футболистуи тренер нэхъыщхьэуи дунейпсо чемпион хъунущ. Апхуэдэ зыхузэфIэкIар закъуэтIакъуэщ.
  • Франджыхэм я мурадыр къызэпаудыну хущIэкъунущ ныжэбэ Мэзкуу и «Лужники» стадионым щызэхэта етIуанэ финал ныкъуэм щызэпэщIэта Инджылызымрэ Хорватиемрэ зи насып къыщикIар. Шэч хэлъкъым XXI дунейпсо чемпионатым ар и кIэух дахэ зэрыхъунум.
  • Жыласэ Заурбэч.