ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-07-10

 • Бадзэуэгъуэм и 10, гъубж
 • Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ. 1709 гъэм Пётр Езанэм и унафэм щIэт урысеидзэм шведхэм я армэр Полтавэ деж щызэхикъутащ.
 • Монголием и Къэрал ныпым и махуэщ
 • 1878 гъэм Инджылызым щекIуэкI футбол зэIущIэм арбитрым япэ дыдэу кIэфий къыщигъэсэбэпащ.

 • 1918 гъэм Советхэм я V Урысейпсо съездым РСФСР-м и Конституцэр — япэ Совет Конституцэр — къищтащ.
 • 1925 гъэм ЦИК-м и Президиумымрэ СССР-м и цIыхубэ комиссархэм я советымрэ я унафэкIэ къызэрагъэпэщащ Совет Союзым и Телеграф агентствэр — ТАСС жыхуиIэр.
 • 1934 гъэм СССР-м къыщызэрагъэпэщащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ цIыхубэ комиссариатыр (НКВД).
 • КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ, Абхъазым щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Хьэнфэн Алим къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Щоджэн Iэбу и ныбжьыр илъэс 87-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Срыкъуэ ХьэмщIасэ къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ибрэхьим Хьэмзэт и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Сэбаншы Хъусен и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, Сирием и Адыгэ ФIыщIэ Ха-сэм и тхьэмадэ Гугу Акрэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артист Олейников Илья (и унэцIэ дыдэр Кляверщ) къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артист Стоянов Юрий и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • КъБР-м цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и 2-нэ нагъыщэр зыхуагъэфэща Портэ Галинэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъБР-ми КъШР-ми щIыхь зиIэ я артисткэ Шэрджэс Iэсият къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей фигурист, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Олимп чемпион Кацалапов Никитэ и ныбжьыр илъэс 27-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 — 31-рэ, жэщым градус 23 — 24-рэ щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 11, бэрэжьей
 • ЦIыху бжыгъэм хэхъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Шоколадым и дунейпсо махуэщ
 • Монголием щагъэлъапIэ я цIыхубэ революцэм и махуэр
 • 1700 гъэм Берлин къыщызэIуахащ Германием щIэныгъэхэмкIэ и академиер. Абы и япэ президенту хахат дуней псом щыцIэрыIуэ нэмыцэ философ икIи математик Лейбниц Готфрид.
 • 1941 гъэм щIидзащ Киев къалэр хъумэжыным теухуа зауэ гуащIэм.
 • 1958 гъэм «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ ансамблыр Монголием кIуащ, абы и лъэпкъ махуэшхуэм хэтын папщIэ.
 • 1987 гъэм ЩIы хъурейм цIыхуу щыпсэур меларди 5 ирикъуащ.
 • 1998 гъэм Москва къыщызэIуахащ НыбжьыщIэхэм я дунейпсо спорт джэгухэр.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIэрэф Майе и ныбжьыр илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Италием щыщ модельер цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ, а къэралым и цIыху нэхъ къулей дыдэхэм ящыщ Армани Джорджо и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ артист Къуныжь Алим и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 30 — 31-рэ, жэщым градус 22 — 24-рэ щыхъунущ.