ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Унагъуэ, лъагъуныгъэ, зэхуэпэжыныгъэ

2018-07-10

 • Налшык дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуапIэм бадзэуэгъуэм и 6-м щагъэлъэпIащ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и урысейпсо махуэр.

 • IуэхущIапIэм и щIыхьэпIэм деж щагъэуват Налшык къалэ Сабийхэм эстетикэ гъэсэныгъэ яхэлъхьэнымкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ и центрым щагъасэ цIыкIу-хэм я IэдакъэщIэкIхэр. Адыгэ лъэпкъ дамыгъэхэр зыхэдыкIа фэилъхьэгъуэхэр, хьэпшып зэмылIэу-жьыгъуэхэр, я щIыкIэкIэ зэхуэмыдэ арджэнхэр, сурэтхэр, нэгъуэщIхэри щагъэлъагъуэрт а утыкум. Пшыхьым къекIуалIэхэр абдежым къыщызэтеувыIэрт, ялъагъум дихьэхауэ. Ар сабийхэм зэраIэрыкIыр къащIа иужькIэ, IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм IэджэкIэ еупщIырт.
 • ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ уэрэджыIакIуэ, телевиденэм и лэжьакIуэ Аттаев Азноррэт пшыхьыр езыгъэкIуэкIари, ахэр къызэхуэсахэм гуапэу ехъуэхъуащ дэтхэнэ зыми и унагъуэр, и «къэралыгъуэ цIыкIур» хуэузыншэну, нобэ хуэдэ махуэ дахэ куэд зыгъэлъэпIэн хъунхэу. ИкIи япэ псалъэр иратащ пшыхьым и къызэгъэпэщакIуэ КъБР-м и ЦIыхубзхэм я зэгухьэныгъэм и гуащэ Къаскъул Iэулият.
 • — Унагъуэ жьэгум фигъэхуабэу, лъагъуныгъэм фызэкъуигъэувэу, зым адрейр илъытэу, пщIэ зэхуэфщIрэ фи насыпым фриину Тхьэм фигъэпсэу, — захуигъэзащ абы пшыхьым зыкърезыгъэхьэлIахэм. — Унагъуэ дахэ ухуэным, абы и фIыгъуэхэр хъумэным хуэгъэза «Илъэсым и унагъуэ-2018» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуахэр дэ нобэ дгъэлъэпIэнущ. Хабзэ дахэ хъуауэ илъэс къэс къызэрагъэпэщ мы зэхьэзэхуэм, ди гуапэ зэрыхъунщи, и пщIэм хэхъуэ зэпытщ. Псалъэм и хьэтыркIэ, абы нэгъабэ хэтам нэхърэ мы гъэм хыхьар хуэдитIкIэ нэхъыбэщ, республикэм и къалэ, район псори къызэщIиубыдэу. КъэпщытакIуэ гупым хэт-хэм къалэныр гугъу дыдэт, — фIым я нэхъыфIыжхэр къыхахын хуейт. Ахэр нэсу я пщэрылъым пэлъэщауэ си щхьэкIэ къызолъытэ, — жиIащ Iэулият.
 • АдэкIэ гъуэрыгъуэурэ утыкум кърагъэблэгъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и министрхэр, къулыкъущIэхэр, увыпIэ нэхъыщхьэр къэзыхьахэм щIыхь тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэм- рэ иратыжын папщIэ.
 • Зэхьэзэхуэр Iыхьэ зыбжанэу зэхэтащ, абыхэм ящыщ дэтхэнэми япэ увыпIэхэр зыхуагъэфэщахэр къыщыхахащ. Псалъэм папщIэ, «Унагъуэ дыщэ», «Бын куэд щапI унагъуэ», «УнагъуэщIэ», «Хабзэхэм я хъумакIуэ унагъуэ», «Къуажэдэс унагъуэ», иужькIэ ха-гъэхьэжа «Творческэ унагъуэ», «Спорт унагъуэ» жыхуаIэхэр. Утыку къраша унагъуэ хъуэпсэгъуэхэм зэхьэзэхуэм и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэми ехъулIэныгъэ зэрыщаIэнум, абыхэм ящыщхэр къэрал псом щапхъэу къыщагъэлъэгъуэнухэм зэрыхагъэхьэнум шэч хэлъкъым.
 • Къаскъул Iэулият фIыщIэ яхуищIащ пшыхьыр къызэрагъэпэщынымкIэ къадэIэпыкъуа министерствэхэм, ведомствэхэм, Налшык къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэм, цIыху щхьэхуэхэм.
 • ЯгъэлъэпIахэм ящыщщ Мысырхэ Алимрэ Земфирэрэ, Къалэжьокъуэ Оксанэ, Атмурзаевхэ Жэмалрэ Хьэуарэ, ТхьэилI Сэфарбийрэ Катеринэрэ, ПщыукIхэ Лолэрэ Раисэрэ, Ажахъуэхэ Анатолэрэ Светланэрэ, ХьэIупэ Джэбрэ- Iилрэ Маритэрэ, Кульбакэ Сергейрэ Светланэрэ, Уэсмэн Аслъэнрэ ХьэIишэтрэ, Хочутов Викторрэ Тамарэ-рэ, Жылаухэ Арсенрэ Лолэрэ, Шопархэ Анатолэрэ Майерэ, Темботхэ Хьэчимрэ Оксанэрэ я унагъуэхэр.
 • — Зэпеуэм фыхэтыну гупыж зэрыфщIам нэхъ гугъуехь фымылъагъуу, фи бынхэм я гуфIэгъуэрэ я гулъытэрэ фыщымыщIэу, ди щIыналъэм щыпсэу унагъуэхэм, зи насып къэкIуэгъуэхэм щапхъэ фахуэхъуу фыпсэуну ди гуапэщ, — жаIэу, пшыхьыр езыгъэкIуэкIахэри абы къыщыпсэлъа хьэщIэхэри зи цIэ къраIуахэм ехъуэхъуащ. Гулъытэ зыхуащIахэм къабгъэдэкIыу, псоми фIыщIэ яхуищIащ композитор ХьэIупэ ДжэбрэIил.
 • Бадзэуэгъуэм и 8-м Урысей псом щагъэлъапIэ Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм и махуэм ирагъэхьэлIа пшыхьыр ягъэдэхащ Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Мамбэт Мадинэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Текуев Амур, Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгэ Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Гуазэ Тимур, Бахъсэн районым ЩэнхабзэмкIэ и унэм и «Кавказ» цIыхубэ ансамблым, щапхъэ зытрах «Нал цIыкIу» къэфакIуэ гупым, нэгъуэщIхэми.
 • ИСТЭПАН Залинэ.
 • Сурэтхэр КЪАРЕЙ Элинэ трихащ.