ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПщIыхьэпIэ дахэм  хуэдэт

2018-07-10

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и медалхэр зыIэрыхьэнухэр наIуэ хъуащ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар абыхэм яхэткъым, ауэ ар дыщIэпIейтеин Iуэхугъуэкъым.

 • Мазэ ипэкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар зымыуба къэгъуэтыгъуейщ. Ар икIи щхьэусыгъуэншэтэкъым — дунейпсо чемпионатым зыщыхуагъэхьэзыра лъэхъэнэм абы хагъэхьа щIалэхэм гур щIэзыубыдэн гуэри дагъэлъэгъуакъым. Уеблэмэ иужьрей зэIущIиблым зыри хагъэщIэфакъым, я джэгукIэри мыхьэнэншэт. Хэт и гугъэнт футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр къыщызэIуаха мэкъуауэгъуэм и 14-м щыщIэдзауэ, псоми зихъуэжу, пщIыхьэпIэ дахэм дыкъыхэхутэну?! Зэи къэхъуакъым иджырей ехъулIэныгъэм хуэдэ зыIэрызыгъэхьа командэ къыхэха Урысей Федерацэм нэхъапэм щиIа. ФИФА-м мазэ къэс зэхигъэувэ рейтингымкIэ ди къэралыр 74-нэ увыпIэм щыту зэхьэзэхуэм щIидзащ. Иджы дунейм щынэхъыфI команди 8-м дахыхьащ. Нэхъыбэжым ущыгугъыныр егъэлеиIуат.
 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр ди къэралым зэрыщекIуэкIым ифI куэд къыдэкIащ. Къапщтэмэ, армырамэ апхуэдэ ехъулIэныгъэ топджэгум дызэрищимыIэнур хьэкът. Сыт щыгъуи изу щыта стадионхэм къыщызэхуэсахэм я нэхъыбэр, дауи, зыдэщIар хэгъэрейхэращ икIи ди футболистхэм нэгъуэщI зы хэкIыпIи яIэтэкъым, текIуэныгъэм щIэбэныну фIэкIа. Аращ дэрэжэгъуэ къахуэзыхьари.
 • Ди щIалэхэм испанхэр зэIущIэ нэужь пенальтихэмкIэ зэрыхагъэщIар зэрымыщIэкIэ къэхъуауэ жыпIэ хъунущ. Апхуэдэу щыт пэтми, адэкIэ кIуэтар дыдейхэращ. Иджыри Iэмал хъарзынэ къыкъуэкIат ехъулIэныгъэхэм къыпащэну. Сыти жыIи, финалым и Iыхьэ плIанэм ныкъуэкъуэгъу къащыхуэхъуа хорватхэр Германием, Бразилием, Аргентинэм е нэгъуэщI командэ лъэщхэм япэлъытыгъуейщ. Аращи, бэнэныгъэм пыщэн, текIуэныгъэм ерыщу хущIэкъун хуейт. АбыкIэ Черчесов Станислав и гъэсэнхэм щIыхуэ къатенакъым.
 • Испанхэм зэрадэджэгуам хуэдэу аргуэру ди щIалэхэр, зыхъумэжыныгъэр я нэщэнэу, я хьэрхуэрэгъухэм япэщIэтыну хуэзыгъэфэщахэр щыуащ. Иджы Урысей Федерацэм и футболистхэм текIуэныгъэм и IэфIагъыр зыхащIат икIи абы къыпащэну япэ дакъикъэхэм щыщIэдзауэ хущIэкъуащ. Хорватхэми я мурадыр арати, зэIущIэр дунейпсо зэпеуэм хуэфащэ дыдэ хъуащ.
 • Зым и ебгъэрыкIуэныгъэм адрейм къыпищэурэ, Сочэ и «Фыщт» стадионым къыщызэхуэса цIыху мин 44-м щIигъумрэ телевизоррэ интернеткIэ абы кIэлъыплъа бжыгъэншэхэмрэ я нэгу зрагъэужьащ. ЗэпэщIэтыныгъэ дахэр нэхъ гуащIэж ищIащ 31-нэ дакъикъэм Черышев Денис бжыгъэр къызэрызэIуихам. Испанием зыщызыгъэса икIи щыджэгу а щIалэщIэр топ димыгъэкIыу мы зэIущIэми къыхэкIыжакъым. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Урысей Федерацэм мы чемпионатым щригъэкIуэкIа джэгугъуитхуми абы топ щыдигъэкIащ (Сауд Хьэрыпым — 2, Мысырым — 1, Уругвайм — езым и гъуэм 1, Испанием зэIущIэ нэужь пенальтикIэ — 1, Хорватием — 1). Денис и иужьрей топри дахэ дыдэт икIи хорватхэм я гъуащхьэтет Субашич абы къригъэгъэзэну, уеблэмэ, хущIэкъуакъым — гурыIуэгъуэт зыри зэрыхуемыщIэнур.
 • Ди жагъуэ зэрыхъущи, те-кIуэныгъэр къахуэзыхь бжыгъэр ди щIалэхэм зэрахъумэфар дакъикъи 8 къудейщ. Крамарич зэхуэдэ ищIыжащ адэкIэ кIуэтэн папщIэ командэхэм я Iэмалхэр.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэри удэзыхьэх хъуа щхьэкIэ, зы-ри къыхэжаныкIыфакъым. Арати, аргуэрыжьу, таймитI, зэхэту сыхьэт ныкъуэ я кIыхьагъыу, къыщIагъуащ. Абы икухэм хорватхэм я гъуащхьэхъумэ Видэ и командэр япэ щригъэщам гур пыхуат, дыдейхэм Iуэхур зэрагъэзэкIуэжын къару ямыIэу къытщыхъури. АрщхьэкIэ Черчесовым и нобэрей гъэсэнхэр щхьэмыгъазэт икIи зэIущIэр иухыным дакъикъитху фIэкIа къэмынэжауэ ди гъуащхьэхъумэхэм я жэуапри хьэзыр хъуащ — Фернандес ебгъэрыкIуэхэм яхыхьэри, щхьэкIэ бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ, Дзагоевым Iэзэу топыр къызэрыхитам и фIыгъэкIэ.
 • Аргуэру зэIущIэ нэужь пенальтихэр! Мыбы ипэкIэ, финалым и 1/8-нэ Iыхьэм, Урысей Федерацэми Хорватиеми я командэ къыхэхахэр адэкIэ зэрыкIуэтар абыхэм я фIыгъэкIэт, я гъуащхьэтетхэм фIы дыдэу зыкъызэкъуахри. Акинфеевымрэ Субашичрэ иджы хэт зи насыпыр текIуэнур? А упщIэм дакъикъэ зыбжанэм жэуап къратынут.
 • Метр пщыкIузым и деж япэу бгъэдыхьащ Урысей Федерацэм иужь илъэситIым и футболист нэхъыфIу къалъыта Смолов Фёдор. Нэхъ Iэзэ дыдэхэм зэращIым хуэдэу ар гъуащхьэтетым ебзэджэкIыну хущIэкъуащ, гъуэм и курыкупсэмкIэ топыр иутIыпщри. АрщхьэкIэ апхуэдизу щабэу топым еуати, Субашич абы къылъэIэсыжри къригъэгъэзащ. Хорватхэр занщIэу япэ ищащ.
 • Брозовичрэ Дзагоевымрэ я Iэмалхэр къагъэсэбэпащ.
 • Ковачич зэуа топыр плIанэпэ дыдэм кIуэ пэтми, Акинфеевым къригъэгъэзащ. АрщхьэкIэ Фернандес ар псыхэкIуадэ ищIащ, гъуэм зы мащIэкIэ блигъэцIэфтри.
 • АдэкIэ хорватхэр япэ ищащ икIи я тепщэныгъэр зыIэщIагъэкIакъым. Абыхэм я Модрич, Видэ, Ракитич сымэ топхэр дагъэкIащ. Ди Игнашевичрэ Кузяевымри дагъуэншэт, ауэ… 4:3-м финалым и Iыхьэ ныкъуэм игъэкIуар Хорватием и командэ къыхэхаращ.
 • Медалхэм щIэбэнынухэм яхэхуакъым Бразилиер. Дуней псом тхуэнейрэ и чемпионхэр хагъэщIащ (2:1) апхуэдэ ехъулIэныгъэ зэи зимыIа Бельгием. Франджыр ефIэкIащ Уругвайм. Илъэс куэд хъуауэ яхузэфIэмыкIауэ инджылызхэр финал ныкъуэм нэсащ. Ахэр шведхэм ятекIуащ.
 • Нобэрэ пщэдейрэ зэхэтыну зэIущIэхэм ягъэбелджылынущ финалым щыджэгунухэр. Абы папщIэ Бельгиемрэ Франджымрэ зэпэщIэтынущ, Инджылызымрэ Хорватиемрэ зэныкъуэкъунущ. Зэрынэрылъагъущи, футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и медаль псори Европэм щыщ къэралыгъуэхэм зэхуагуэшыжынущ. Ахэращ финалым и Iыхьэ ныкъуэм нэсыфар. Апхуэдэ иужьу къыщыхъуар къэщIэжыгъуейщ.
 • Жыласэ Заурбэч.