ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хамэ  къэрал къикIыжахэр ирагъаджэ

2018-07-10

  • КъуэкIыпIэ Гъунэгъум щыщ къэралхэм къикIыжу Хэкум къэзыгъэзэжа ди лъэпкъэгъухэр ди щIыналъэм изэгъэжыным хуэунэтIа лэжьыгъэ купщIафIэ куэд ирегъэкIуэкI Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

  • УФ-м и Президентым граждан жылагъуэм зиужьыным хуэунэтIауэ къыхилъхьа жэрдэмыр ДАХ-м хэтхэм жыджэру даIыгъащ икIи абы хухаха грантыр къахьащ. Абы и фIыгъэкIэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и пщэрылъхэм ящыщ куэд зэфIихащ. Псалъэм папщIэ, хамэ къэрал къикIыжа ди цIыхухэр Урысейм, Кавказ Ищхъэрэм я тхыдэмрэ я щэнхабзэмрэ щагъэгъуэзащ, адыгэбзэмрэ урысыбзэмрэ хурагъэджащ.
  • Хамэ къэрал къикIыжахэм мэлыжьыхь, накъыгъэ, мэкъуауэгъуэ мазэхэм дерс купщIафIэхэр драгъэкIуэкIащ зи лэжьыгъэм хуэIэкIуэлъакIуэ егъэджакIуэхэм Адыгэбзэм и дахагъэм, абы и зэфIэкIыр гъэлъэгъуэным, и IэфIагъыр щIалэгъуалэм псэкIэ зыхегъэщIэным, бзэм адэкIи зегъэужьыным теухуауэ щытащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат Тэнащ Тамарэ и дерсхэр. Ди тхыдэми, щэнхабзэми, гъуазджэми, литературэми яхутепсэлъыхьащ Тэнащыр ди лъэпкъэгъухэм.
  • — УрысыбзэкIи адыгэбзэкIи хуиту псэлъэфу, я тхыбзэри пэлъэщу щытын папщIэ IэмалыфIхэр къыхузэрагъэпэщащ хамэ къэрал къикIыжахэм, — жиIащ урысыбзэм нэхъ тегъэщIауэ ди лъэпкъэгъухэм ядэлажьэ, КъБКъУ-м Егъэджэныгъэ политикэмкIэ и управленэм и лэжьакIуэ Щоджэн Iэминат. — Урысыбзэр зэзыгъэщIэну къакIуэхэм ар яхузэфIэмыкIыным тегузэвыхьырти, нэхъыбэм ар хъарзынэу къайхъулIащ.
  • Хамэ къэрал къикIыжа ди лъэпкъэгъухэм жаIащ яфIэфIу еджакIуэ къызэрыкIуэр. Абы къекIуалIэхэр я ныбжькIэ зэхуэдэкъым — абыхэм яхэтщ нэхъыжьыIуэхэри, щIалэгъуалэ куэди, сабийхэри. Къыхэгъэщыпхъэщ абыхэм дерсхэм къыщIаха щIэныгъэр IуэхущIапIэхэм, лэжьапIэхэм къызэрыщагъэсэбэпыфри. Псалъэм папщIэ, зэщхьэгъусэхэу Алаиддинхэ Мазенрэ Линэрэ телевиденэм щолажьэ. Абыхэм я псалъэхэм къыхагъэщащ адыгэбзэмрэ урысыбзэмкIэ я бзэм зрагъэужьыну, я щIэныгъэм хагъэхъуэну къызэрагъэпэща дерсхэр къазэрыхуэщхьэпар.
  • Тхыгъэри сурэтри зейр  Табыщ  Динарэщ.