ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-07-07

 • Бадзэуэгъуэм и 7, щэбэт
 • Осетие Ищхъэрэ — Аланием егъэлъапIэ Республикэм и махуэр
 • Японием щагъэлъапIэ Лъагъуныгъэм и махуэр
 • 1687 гъэм Ньютон Исаак къихутащ дунейм зыщIэзышэ къару зэрыхэлъыр.
 • 1918 гъэм Советхэм Екатеринодар (иджырей Краснодар) щрагъэкIуэкIа съездым унафэ къыщащтащ Кавказ Ищхъэрэ республикэ къызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • 1920 гъэм Антверпен (Бельгие) щыщIидзащ VII гъэмахуэ Олимп джэгухэм. Ар къызэIухыным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр щекIуэкIар шыщхьэуIум и 14-рщ.
 • 1923 гъэм Азербайджан ССР-м хыхьэу къызэрагъэпэщащ Нагорнэ Карабах автономнэ областыр.

 • 1932 гъэм гъэш промышленностым и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту Ленинград къалэм дэтым къэралым щыяпэу къыщагупсы-сащ шэр зэрагъэгъущ, иужькIэ ар зэрахьэж Iэмалыр.
 • 1941 гъэм Киев фашистыдзэхэм ящыхъумэным теухуа зауэшхуэм щIидзащ. ФокIадэм и 26 пщIондэ гуащIэу зэпэщIэтауэ, къалэр нэмыцэхэм иратри, советыдзэхэр икIуэтын хуей хъуат.
 • 1971 гъэм КIыщокъуэ Алим СССР-м и Литературэ фондым и унафэщIу хахащ.
 • Белоруссием и цIыхубэ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, драматург, БССР-мрэ УССР-мрэ щIэныгъэхэмкIэ я академием и академикыу щыта Купалэ Янкэ (и цIэ-унэцIэ дыдэр Луцевич Иванщ) къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • Опернэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Налшык мызэ-мытIэу щыIа Образцовэ Еленэ къызэралъхурэ илъэс 79-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, тхакIуэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналист Хъур-мэ Хъусен и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Италием щыщ композитор, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Кутуньо Тото (и цIэ дыдэр Сальваторещ) и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Политик, КъБР-м и Парламентым и депутат Iэпщэ Заур и ныбжьыр илъэс 50 ирокъу.
 • Ямало-Ненецкэ автономнэ округым и Iэтащхьэу щыта, Урысей Федерацэм щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дунеймкIэ и министр Кобылкин Дмитрий и ныбжьыр илъэс 47-рэ ирокъу.
 • Урысей биатлонисткэ цIэрыIуэ, Олимп джэгухэм я дыщэ медалхэр тIэунейрэ къэзыхьа, дунейпсо чемпионатхэм хэнейрэ щытекIуа Медведцевэ Ольгэ и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 23-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.
 • Бадзэуэгъуэм и 8, тхьэмахуэ
 • Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыным я урысейпсо махуэщ
 • УФ-м и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я ракетэдзэхэм я IэщIагъэлIым и махуэщ
 • 951 гъэм Франджым и щыхьэр Париж ухуэн щIадзащ.
 • 1796 гъэм США-м и къэрал департаментым и цIыхухэм паспорт яритын щIидзащ.
 • 1918 гъэм Киев къыщызэрагъэпэщащ Украинэм и Къэрал Сенатыр.
 • 1944 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ «Анэ-лIыхъужь» цIэ лъапIэр, «Анэм и щIыхь» орденымрэ «Анагъэм и медалымрэ» къащтащ.
 • 1974 гъэм КПСС-м и ЦК-р арэзы техъуащ Байкал-Амур гъущI гъуэгум и проектым.
 • 1997 гъэм Урысейм къыщащтащ паспортым теухуа хабзэщIэ — къэралым и цIыхуу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа дэтхэнэми ар иIэн хуейуэ ягъэуващ.
 • Совет физик лъэрызехьэ, академик, Нобель и саугъэтыр 1978 гъэм зрата Капицэ Пётр къызэралъхурэ илъэси 124-рэ ирокъу.
 • Совет космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь Севастьянов Виталий къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Мягков Андрей и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист, Москва дэт «Сатирикон» театрым и художественнэ унафэщI Райкин Константин и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Кинорежиссёр, сценарийхэр зытх, продюсер, «Мосфильм» концерным и унафэщI, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист, Урысейм и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэ-ща Шахназаров Карен и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Актёр, уэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Певцов Дмитрий и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Рутберг Юлие и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ, «Дыщэ граммофоныр» тIэунейрэ зыхуагъэфэща, нэгъуэщI саугъэтхэри мы- зэ-мытIэу зрата Фриске Жаннэ къызэралъхурэ илъэс 44-рэ ирокъу.
 • Теннисисткэ цIэрыIуэ, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, дунейпсо зэпеуэ куэдым бжьыпэр щызыубыда Мыскинэ Анастасие и ныбжьыр илъэс 37-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 24-рэ, жэщым градус 17 — 18 щыхъунущ.
 •  
 • Бадзэуэгъуэм и 9, блыщхьэ
 • Азербайджаным и дипломатие къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ.
 • Аргентинэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1816 гъэм ар Испанием къыгуэкIащ.
 • Къэзахъстаным и налог IэнатIэм и махуэщ
 • 1762 гъэм Урысейм и император Пётр Ещанэр традзри, къэрал унафэр абы и щхьэгъусэ Екатеринэ ЕтIуанэм IэщIалъхьащ.
 • 1877 гъэм Уимблдон (Инджылызым и къалащхьэ Лондон пэмыжыжьэ щIыпIэм) щекIуэкIащ теннисымкIэ япэ зэхьэзэхуэр.
 • 1906 гъэм Урысейм и император Николай ЕтIуанэм унафэ къыдигъэкIащ япэ Къэрал Думэр зэбгрыгъэкIыжыным теухуауэ.
 • 1927 гъэм «Роман-газета»-м къыдэкIын щIидзащ.
 • 1945 гъэм ВКП(б)-м и Налшык къалэ комитетым унафэ къищтащ Хэку зауэшхуэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэм защIэгъэкъуэным теухуауэ.
 • 1957 гъэм Менделеевым и таблицэм 102-нэ элементу хагъэхьащ нобелий зыфIащар.
 • 1959 гъэм Налшык и Театр щхъуантIэм Пятницкэм и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ хорым и концерт щекIуэкIащ.
 • АР-м и цIыхубэ усакIуэ, драматург, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бэрэтэр Хьэмид къызэралъхурэ илъэс 87-рэ ирокъу.
 • УФ-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ, «Ника» саугъэтыр зрата IэхъуэджакIуэ Лие и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Шэрджэс еджагъэшхуэ, ботаник, жылагъуэ лэжьакIуэ Хьэкъун Барэсбий къызэралъхурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Беслъэней Чэмал и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Украинэм щыщ политик, а къэралым и еплIанэ президенту щыта (2010 — 2014 гъэхэм лэжьащ) Янукович Виктор и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ, уэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Гусевэ Екатеринэ и ныбжьыр илъэс 42-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, режиссёр, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и цIыхубэ артист Дюжев Дмитрий и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 26-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.