ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуахэр   ягъэлъэпIащ

2018-07-07

 • КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым щекIуэкIащ «Рыцари закона» зэпеуэм и иужьрей Iыхьэр. Респуб- ликэ МВД-м къызэригъэпэщауэ 2003 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI зэпеуэр зытеухуэ-жар щIалэгъуалэр псэкIи, IэпкълъэпкъкIи узыншэу, Хэкур фIыуэ ялъагъуу къэгъэтэджынырщ, залымыгъэм, экстремизмэм, терроризмэм пэщIэтынырщ.

 • Мы гъэм 15-нэ кIэух зэхьэзэхуэм хэтащ республикэм и районхэм щекIуэкIа зэпеуэхэм къыщыхэжаныкIа гупхэр: «Новое поколение» (Къулъкужын Ищхъэрэ къуажэ, курыт еджапIэ №4), «Здоровое поколение» (Шэджэм къалэ, курыт еджапIэ №1), «БЭМС» (Тэрч къалэ, курыт еджапIэ №3), «Новое поколение» (Аруан къуажэм и курыт еджапIэ).
 • Гупхэм я зэфIэкIыр къипщытащ «Рыцари закона» проектым и унафэщI, республикэ МВД-м участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Iэрэмысэ Аслъэн, КъБР-м щыIэ МВД-м наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК) и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и полковник Дудар Виталий, МВД-м дэ-лажьэ Жылагъуэ советым хэт Мэкъушэ Руслан, Республикэ МВД-м и УНК-м и оперуполномоченнэ нэхъыжь, полицэм и подполковник Давыдовэ Иринэ, МВД-м участковэ уполномоченнэхэм я лэжьыгъэр къызэгъэпэщынымрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и къудамэм и инспектор, полицэм и капитан Чэрим Дахэнагъуэ, КъБР-м и Муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и чэнджэщэгъу Амщыкъуэ Анжелэ, КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерст-вэм и дохутыр-нарколог ПащIэ Артур, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI Мэлбахъуэ Артур, республикэм Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ и министерствэм и къудамэм и лэжьакIуэ пэрыт ПщыукI Залинэ сымэ зыхэта жюрим. Зэпеуэм хэтахэм ягъэхьэзырат театр теплъэгъуэхэр, уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ.
 • Абыхэм утыкум щагъэлъэгъуащ афиянафэхэм, фадафэхэм, тутыным итхьэкъуахэм ягъэв гугъуехьхэр. «Мы за здоровую семью, за здоровую страну», «Моя Россия, моя страна — ты так красива во все времена», «Мы за здоровый образ жизни», «Знай — наркотики не ле- чат, а людей они калечат» — мып- хуэ-дэ гупсысэхэрат зытещIыхьар еджакIуэхэм ягъэлъэгъуа теплъэгъуэхэр.
 • Къызэхуэсахэм гупхэр ягъэгушхуащ IэгуауэшхуэкIэ.
 • Аруан къуажэм и командэ бжьыпэр зыубыдам зэIэпах кубо-кыр лъысащ. Дэтхэнэ командэ- ми иратащ республикэ МВД-м и ЩIыхь тхылърэ саугъэтрэ, Лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ министерствэм и къудамэм и лэжьакIуэ пэрыт ПщыукI Залинэ текIуа командэхэм ящыщхэм яритащ рыцарым и жэз статуэткэ.
 • Iэрэмысэ Аслъэн Iуэхум хэта школакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ, гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр жыджэру икIи я сэбэп хэлъу ягъэкIуэну ехъуэхъуащ.
 • — КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм я цIэкIэ фIыщIэ яхуэсщIыну сыхуейщ школхэм я егъэджакIуэхэм, апхуэдэуи Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэм жыджэру къыддэлажьэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэм, — дыщIигъужащ Iэрэмысэм.
 • Зэпеуэм хэта ныбжьыщIэхэм къыкIэлъыкIуэу псалъэ гуапэхэмкIэ захуигъэзащ Дудар Виталий.
 • — Нобэ вгъэлъэгъуа теплъэгъуэ-хэр гунэс тщыхъуащ. ГуфIэр зи нэгум кърих, дахагъэм хуэпабгъэ щIалэгъуалэм зэрызывужьыр, тэмэму фызэрагъасэр нэрылъагъущ. Си фIэщ мэхъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэкIуэнум фызэ-рытелэжьэнур, — къыхигъэщащ абы.
 • ЗэIущIэм хэтахэм, хабзэ зэрыхъуауэ, зэпеуэм и гимныр ягъэзэ-щIащ, фэеплъ сурэт зытрагъэхащ.
 • КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.