ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Шордакъыжь»  бгы  лъапэм

2018-07-07

  • 1920 — 1930 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр автономнэ республикэм и жылэ нэхъ инхэм цIыхухэр дагъэIэпхъукIыурэ къуажэ нэхъ цIыкIухэр ягъэтIысу щIадзащ. Апхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр щекIуэкIащ Сэрмакъ къуажэми.

  • Къапэщылъ гугъуехьхэм щымышынэу Сэрмакъ япэ дыдэ къыдэкIахэм ящыщщ Жырыкъ Елмырзэ, Куэцэ Хьэмаш, Хьэтэжьыкъуэхэ Цунэрэ Хьэжджэрийрэ, Быгуэ Алихъан, ХъуэкIуэн Лэкъумэн, Джатэхэ Лалэрэ Уэсмэнрэ. 1925 гъэм ахэр тIысащ «Шордакъыжь» жыхуаIэ бгы лъапэм и деж. Хуэмурэ цIыху нэхъыбэ къэIэпхъуэурэ къагъэунэхуащ Дзэлыкъуэ куейм хыхьэ Шордакъ къуажэр.
  • Абы лъандэрэ зэманыфI блэкIащ. ЩIы нэщIым щитIысыкIа жылэм лъэныкъуэ куэдкIэ зиужьащ, IуэхущIафэхэмкIи щыпсэу цIыхухэмкIи къулей хъуащ. Къуажэр къызэрыунэхурэ унафэщI куэди иIащ. Нобэ абы и пашэщ Жырыкъ Ашэмэз. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ зиIэ, зэфIэкI лъагэ зыбгъэдэлъ щIалэр къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным гукIи псэкIи толажьэ. Къуажэ администрацэм и Iэтащхьэу зэрылажьэрэ илъэситI фIэкIа мыхъуами, Ашэ-мэз хуэнабдзэгубдзаплъэщ жылэм зиужьыным, абы и цIэр фIыкIэ Iуным. Сыт хуэдэ унафэ ищIынуми, Iуэху иублэнуми, Ашэмэз къуажэм дэс нэхъыжьыфIхэр зэхуешэсри, абыхэм я Iуэху еплъыкIэм йодаIуэ, йочэнджэщ.
  • ЩIалэгъуалэри гулъытэншэ щыхъуркъым къуажэм. ЩIэблэр спортым драгъэхьэх, зэхьэзэхуэ зэмылIэужьыгъуэхэр къыхалъхьэ. Жылэр къабзэу зехьэным, абы и уэрамхэм екIуу уаIуплъэнми хуосакъ къуажэ унафэщIхэр. Абы щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ а Iуэхум епха щэбэт щIыхьэхухэр.
  • Жылэ щхьэхуэу зэрытIысрэ илъэси 100-м нэблэгъа ди къуажэм зеужь, йофIакIуэ, и хъыбарыфIхэр жыжьэ мэIу.
  • ТЭТРОКЪУЭ Аминэ.