ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэрылъагъур  фIэщщIыгъуейщ!

2018-07-03

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым вэсэмахуэ къыщыхъуар фIэщщIыгъуейщ — финалым и 1/8-нэ Iыхьэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам щыхигъэщIащ илъэситI хъуауэ зыри зыпэмылъэщ Испаниер. Афэрым, щIалэфIхэ!

 • Урысей къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ (Совет Союзыр хэдбжэркъым) зэи къэхъуакъым абы и футболистхэр дунейпсо зэпеуэхэм иджы хуэдэу жыжьэ щынэса. Уеблэмэ зыхэта гупым ар япэу къыщыхэкIыфар мы гъэращ. Къызыщыбгъэхъуну гугъу дыдэщ дунейпсо чемпион Германиер, Месси зи пашэ Аргентинэр, Роналду зи капитан, Европэм и чемпион Португалиер, илъэситI хъуауэ зыми хамыгъэщIэф Испаниер къыпихауэ Урысей Федерацэр финалым и Iыхьэ плIанэм нэсауэ. Медаль гуэр къахьыфын папщIэ иджы ахэр зы текIуэныгъэ закъуэ хуэныкъуэжу аращ. ПщIыхьэпIэм хуэдэщ!
 • Дэри ди футболистхэми фIы дыдэу къыдгурыIуэрт дуней псоми Европэми я чемпиону зэрыщытрэ куэд мыщIа Испанием Урысей Федерацэр фIырыфIкIэ зэрыпэмылъэщынур. IэзагъэкIи, псынщIагъэкIи, нэгъуэщI куэдкIи хьэрхуэрэгъур хэпщIыкIыу нэхъ лъэщт. ХэкIыпIэр — джэгупIэ губгъуэм зы къару къахуэмынэжыхукIэ зрагъэлIыхьынырт. Ди къэралым щыпсэухэм ар яхузэфIокI.
 • Джэгум и пэщIэдзэ дакъикъэхэм щыщIэдзауэ Урысей Федерацэм и футболистхэм ихъуреягъкIэ зыкърагъэбыдэкIащ. Ди зауэлIхэм 1942 гъэм Сталинград къалэр яхъумэу фIэкIа пщIэнтэкъым. Испанхэм хуэдиплIкIэ топыр нэхъыбэрэ яIыгъащ, хуэдитхукIэ нэхъыбэрэ ди гъуэм къеуащ… АрщхьэкIэ ди щIалэхэм дагъуэншэу захъумэжащ. Испанием и футболист цIэрыIуэхэм Урысей Федерацэм и гъуэр хагъэщIэну зэи яхузэфIэкIакъым икIи ахэр япэ зэрищар зи фIыгъэри дыдейхэращ: Игнашевичыр щыджалэм, и лъакъуэм къытехуэри, топыр ди гъуэм дыхьащ. Ар къыщыхъуар джэгум и епщыкIутIанэ дакъикъэращ.
 • АдэкIэ къыпщыхъунут кIуапIи-жапIи зымыIэж Урысей Федерацэм зыкъызэкъуихыну. Абы иужькIэ Испаниер и джэгукIэфIым теувэжынурэ упэлъэщыжыххэнутэкъым. Ар фIыуэ къызыгурыIуэ Черчесовым и гъэсэнхэм зыхъумэжыныгъэр къагъэтIэсхъакъым. Ахэр пэплъэу хуежьащ я насып къыщикIынум. Абыи куэдрэ зыпигъэплъакъым — зы сыхьэт ныкъуэ дэкIауэ арат Дзюбэ Артём щхьэкIэ гъуэм щеуэм Испанием и гъуащхьэхъумэ Пике Жерар и Iэм топыр щытехуам. Ар къыщыхъуар штрафной кIуэцIрати, судьям метр пщыкIузым и деж игъэлъэгъуащ. Пенальтир къэзылэжьа Дзюбэ и къару псори удыным хилъхьащ икIи бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ. АдэкIэ дыдейхэм нэхъри зыкъагъэбыдэж хъунут — апхуэдэу фIэкIа испанхэм пэщIэтыфынутэкъым.
 • Джэгум и етIуанэ Iыхьэми, иужькIэ къыщIагъуа сыхьэт ныкъуэми Урысей Федерацэм и футболистхэм Iэзэу захъумэжащ. АбыкIэ унафэр зыIэщIэлъыр гупым и капитан Акинфеев Игорт. Арат гъуащхьэхъумэхэр тезыгъэгушхуэр. Акинфеевым Iэ куэд фIэту фIэкIа къыпхуэщIэнтэкъым икIи дэнэкIи кIуэ топыр зыщIишэрт. Апхуэдэурэ Iуэхур зэIущIэ нэужь пенальтихэм хуэкIуащ. Ар зэрынасып джэшыр псоми ящIэ. НэгъуэщIу Урысей Федерацэр Испанием пэлъэщыфынутэкъым.
 • Япэу еуэну испанхэм къалъысащ. Иньестэ и удыныр гущIэгъуншэт — 0:1. Смоловым къыкIэлъыкIуэу и чэзущ. Абы топыр къещтэ, зыгуэрхэр къибжурэ ба хуещIри, метр пщыкIузым, хуэсакъыпэурэ, трегъэувэ. Зреч, и къару къызэрихькIэ йоуэри — 1:1. АдэкIэ утыкум къохьэ зи зэранкIэ я командэхэм топ зыхудагъэкIа Пикерэ Игнашевичымрэ. Абыхэм я щыуагъэхэр ягъэзэкIуэж — 2:2. ИтIанэщ ди гъуащхьэтет Акинфеевым и вагъуэр щызэщIэлыдар. Коке и топым абы кърегъэгъазэ. Головиным ди командэр япэ ирегъэщ, арщхьэкIэ Рамос Серхио бжыгъэр 3:3 ещI. Дунейпсо чемпионатым и джэгугъуэ къэс топ щыдэзыгъэкIа (япитIым хьэрхуэрэгъухэм яйм, ещанэм езым и гъуэм) Черышев Денис апхуэдизу мэгузавэри, пенальти ирамыгъэуамэ нэхъыфIт жыбоIэ. АрщхьэкIэ зэрысабийрэ Испанием щызригъэгъуэта Iэзагъыр къобэкIри, ди командэр аргуэру япэ ирегъэщ, езыри и нэпсхэр къыщIэжу, гуфIэщауэ гупым къахолъэдэж. Командэхэр иджыри зэрызэ пенальти еуэн хуейщ, ауэ япэу ар къызыпэщылъ испанхэм топыр дамыгъэкIыфмэ, Iуэхур зэфIэкIащ. Аспас Акинфеевым ебзэджэкIри, топыр нэгъуэщI лъэныкъуэмкIэ иутIыпщащ, арщхьэкIэ, щыджалэм Игорь и лъакъуэр къишийри, абы къригъэгъэзащ! Ар текIуэныгъэщ! Урысей Федерацэр финалым и Iыхьэ плIанэм кIуащ!
 • ЦIыху мин 78-м щIигъу зэрыс Мэзкуу и «Лужники» стадионыр зэщIэгъуэгъуащ. Абы и нэхъыбэр, дауи, зыдэщIыр дыдейхэрат.
 • Финалым и Iыхьэ плIанэм ди щIалэхэм хьэрхуэрэгъу къащыхуэхъунухэри хуабжьу гугъуу зэхэкIащ сыхьэтиплI дэкIа иужькIэ. Хорватиемрэ Даниемрэ я зэпэщIэтыныгъэри 1:1-уэ иухащ. КъыщIагъуа зэманым хорватхэм я капитан Модрич Лукэ и гупыр нэхъ пасэу адэкIэ игъэкIуэтэфыну щытащ, арщхьэкIэ метр пщыкIузым и деж щыту ебзэджэкIыфакъым викингхэм я гъуащхьэтет Шмейхел Каспер.
 • ЗэIущIэ нэужь пенальтихэри хуабжьу удэзыхьэхт. ЛъэныкъуитIми я гъуащхьэтетхэм топ зыбжанэм кърагъэгъэзащ, ауэ Хорватием ейм и насып нэхъ къикIащ. Иджы ар бадзэуэгъуэм и 7-м Сочэ и «Фыщт» стадионым къыщытIущIэнущ.
 • НэхъапэIуэкIэ, мэкъуауэгъуэм и 30-м, финалым и 1/8-нэ Iыхьэм хыхьэ япэ зэIущIэхэр зэхэтащ. Абыхэм япкъ иткIэ дунейм и футболист нэхъыфIхэу (дыщэ топ тхурытху яIэщ) Месси Лионелрэ Роналду Криштианрэ зи пашэ Аргентинэмрэ Португалиемрэ къыхагъэщIащ Франджымрэ (4:3-уэ) Уругваймрэ (2:1-уэ) икIи зэхьэзэхуэм къыхагъэкIащ. АдэкIэ мыгъэрей дунейпсо чемпионатыр и вагъуэ нэхъ цIу дыдэхэр хэмыту екIуэкIынущ. Хэт ищIэн, нэгъуэщIхэр къыщызэщIэблэнкIи хъунщ?! Иджыпсту дуней псом и гугъу щащI Урысей Федерацэр адэкIэ зыгъэкIуэта и гъуащхьэтет Акинфеев Игоррэ Месси и гупыр хэзыгъэщIа Франджым и гъуащхьауэ ныбжьыщIэ Мбапперэ. АдэкIэщ нэхъ хьэлэмэтыжыр къыщытпэплъэр.
 • Жыласэ Заурбэч.