ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Германием чемпионыгъэр пасэу IэщIокI

2018-06-30

  • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и гуп зэпеуэр иухащ. Абы ипкъ иткIэ Германием и чемпионыгъэр пасэу IэщIэкIащ. Иужь илъэс 36-м зэи къэмыхъуауэ Африкэм и зы къэралыгъуи финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэфакъым.

  • Мы чемпионатым Германием Iэмал гъуэзэджэ щиIащ дуней псом тхуэнейрэ щытекIуа Бразилием и командэ къыхэхам лъэщIыхьэжыну. АрщхьэкIэ нэмыцэхэм къахуиухауэ къыщIэкIынущ ди къэралым зэи щытемыкIуэну. Гуп зэпеуэм и кIэух зэIущIэм абыхэм хагъэщIэн хуейуэ арат адэкIэ кIуэтэну зы Iэмали зимыIэж Кореем и футболистхэр.
  • Сыхьэтрэ ныкъуэкIэ зэпымыууэ нэмыцэхэр ебгъэрыкIуащ, арщхьэкIэ зы-ри къикIакъым. Швецием иужьу щыIущIами хуэдэу, судьям дакъикъитху аргуэ-ру джэгум къыщыщIигъум, занщIэу гум къэкIыжащ ар Германием махуиплI ипэкIэ хъарзынэу къызэригъэсэбэпыфар. АрщхьэкIэ насыпри сыт щыгъуи зым къыхуэкIуэркъым. Зэрахабзэу, дакъикъиплIкIэ нэмыцэхэр Кореем и гъуэм аргуэру Iусащ — адэкIэ кIуэтэн папщIэ ахэр Iэмал имыIэу текIуэн хуейт.
  • Германием и гуп къыхэхар къанэ щIагъуэ щымыIэу зэребгъэрыкIуэр Iэзэу къагъэсэбэпащ корейхэм. Ахэр зэуэзэпсу кIуэцIрыж-ри, дунейпсо чемпионхэм я гъуэр хагъэщIащ. Ар гущIыхьэ зыщыхъуа нэмыцэхэм я гъуащхьэтет- ри ебгъэрыкIуэхэм яхыхьащ. Гъуэр нэщIу къызэрынар Кореем и гуп къыхэхам аргуэру къигъэсэбэпащ икIи кIэух дакъикъитIым топитI худагъэкIри, Германием и чемпион тажыр щхьэщахащ. Хьэлэмэтращи, иджы фIэкIа зэи къэхъуатэкъым нэмыцэхэр гуп зэпеуэм къыщыхэмыкIыфа.
  • Германиер зэрылъэпэрэпам и фIыгъэкIэ Швецием «F» гупым бжьыпэр щиубыдащ. Абы 3:0-у хигъэщIа Мексикэр етIуанэщ.
  • Зэрыхуагъэфэщауэ, Бразилиер «Е» гупым щытекIуащ. Иужьым ар 2:0-у ефIэкIащ Сербием. Швейцарием етIуанэ увыпIэр иубыдащ.
  • «Н» гупым Колумбиер щынэхъыфIащ. Япониемрэ Сенегалымрэ я очко бжыгъэмкIи, топ дагъэ-кIахэмрэ къыхудагъэкIахэмрэ зэрызэхущытымкIи зэтехуащ. Апхуэдэу щыхъум, гуп зэпеуэм нэхъ мащIэрэ дагъуэ зыщыхуащIа японхэр япэ ирагъэщащ.
  • Бельгиемрэ Инджылызымрэ зэхагъэкIын хуейт «G» гупым щытекIуэнур. ЗыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэр къанэ щымыIэу зэтехуэу ахэр зэIущIащ. Хьэлэмэтщ, ауэ тIури хуейтэкъым пашэныгъэр яубыдыну — абы иужькIэ командэ нэхъ лъэщхэр — Бразилиер, Аргентинэр, Португалиер, Уругвайр, Франджыр — зыхэт лъэныкъуэм хэхуэнут. АрщхьэкIэ Бельгием и гъуащхьауэ Янузай Нихьат иужькIэ хьэрхуэрэгъу къахуэхъунухэм егупсысакъым икIи дахэ дыдэу дигъэкIа то-пым и командэр тригъэкIуащ.
  • Нобэ щIадзэ финалым и 1/8-нэ Iыхьэм хыхьэ зэIущIэхэм. Сочэ и «Фыщт» стадионым япэу утыку къыщихьэнущ Уругваймрэ Португалиемрэ я гуп къыхэхахэр. Абыхэм къакIэлъыкIуэнущ Франджымрэ Аргентинэмрэ я зэпэщIэтыныгъэр. Пщэдей Мэзкуу и «Лужники»-м Урысей Федерацэм и гуп къыхэхар щыдэджэгунущ Испанием, иужькIэ Хорватиемрэ Даниемрэ зэIущIэнущ. Бадзэуэгъуэм и 2-м зэныкъуэкъунущ Бразилие — Мексикэ, Бельгие — Японие командэхэр. КъыкIэлъыкIуэ махуэм Швецие — Швейцарие, Колумбие — Инджылыз гуп къыхэхахэр зэдэджэгунущ. Абыхэм щытекIуэхэр финалым и Iыхьэ плIанэм кIуэнущ.
  • Жыласэ Заурбэч.