ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мутко Виталий ЕсэнтIыгу къалэм щригъэкIуэкIащ «Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» къэрал программэр гъэзэщIэным теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Юрий

2018-06-26

  • ЗэIущIэм хэтащ икIи къыщыпсэлъащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министр Чеботарёв Сергей, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и къуэдзэ Владимиров Максим, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, округым и субъектхэм я Iэтащхьэхэр, гъэзэщIакIуэ властым и федеральнэ органхэм я лIыкIуэхэр.

  • Зэпкърыхауэ хэплъащ щIыналъэхэм зэман гъунэгъум тещIыхьауэ зэхалъхьа бюджетхэм «2024 гъэм нэсыху Урысей Федерацэм зегъэужьынымкIэ лъэпкъ мурадхэмрэ стратегие къалэнхэмрэ я IуэхукIэ» Урысейм и Президентым блэкIа накъыгъэ мазэм къыдигъэкIа Указым къыщыгъэува къалэнхэр гъэзэщIэныр къызэралъытэм.
  • «Иужьрей зэманым Правительствэм къищта документхэм къыщыгъэлъэгъуащ Кавказ Ищхъэрэм статус хэха зэригъуэтар. Унафэу пщIы бжыгъэхэм къахощ мы щIыналъэм и Iуэхухэр япэ зэрырагъэщыр, къэрал программэхэм хиубыдэу гъэзэщIэн хуей социально-экономикэ къалэнхэр. Абы къыхэкIыу дэ лъэпкъ проектхэм нэгъэсауэ къыщыдгъэлъэгъуэн хуейщ округым зегъэужьынымкIэ нэхъыщхьэ дыдэу щыт Iуэхухэр», — къыхигъэщхьэхукIащ Мутко Виталий.
  • УФ-м и вице-премьерым жиIащ дызэрыт илъэсым и жэпуэгъуэ мазэм ирихьэлIэу экономикэмрэ социальнэ IэнатIэмрэ ехьэлIа щIыналъэ программэхэр зэхэлъхьэнымкIэ зыхуэфащэ Iуэху нэхъыщхьэхэр зэхалъхьэну Кавказ Ищхъэ-рэ федеральнэ округым и субъектхэм къазэрыпэщытыр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.