ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр Армение Республикэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Тоганян Вагдан хуозэ

2018-06-26

  • КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ Армение Республикэм и лIыкIуэу Урысей Федерацэм щыIэ Тоганян Вагдан. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ зэщIыгъуу инвестицэ проект щхьэхуэхэр гъэзэщIэным хуэгъэзауэ зэдэлэжьэнымкIэ щыIэ Iэмалхэм. Къару зэхэлъкIэ зыбгъэдыхьэпхъэ Iуэхухэм ящыщу къыхагъэщхьэхукIащ турист-рекреацэ комплексым, мэкъумэш IэнатIэм, промышленностым ехьэлIа инфраструктурэ программэхэр, апхуэдэу иджырей логистикэ центрхэр къызэгъэпэщынымрэ сатум зегъэужьынымрэ.

  • «Дэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къыдолъытэ Урысей Ипщэм щыIэ щIыналъэхэм ящыщу нэхъ тэмэму дызэдэлажьэ хъунухэм хиубыдэу икIи абы и предприятэхэм, курорт, санаторэ IуэхущIапIэхэм запытщIэну, щэнхабзэмрэ егъэджэныгъэмрэ я лъэныкъуэкIэ зыхуэфащэ лэжьыгъэхэр дедгъэкIуэкIыну ди мурадщ. Апхуэдэ зэпыщIэныгъэхэм зегъэужьынымкIэ, экономикэ и лъэныкъуэкIэ диIэ зэфIэкIхэр зэдгъэуIунымкIэ иджыпсту Iэмал псори щыIэщ», — жиIащ Тоганян Вагдан.
  • КIуэкIуэ Юрий и псалъэм къыщыхигъэщхьэхукIащ: «Инвестицэхэр къызэщIэгъэуIуэным, ахэр къэгъэсэбэпынымкIэ Iэмал тэмэмхэр зэтегъэувэным Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Дэ Армение Республикэм хуэдгъэлъагъуэфын экономикэ Iуэхухэр, зэгъусэу етхьэкIыфын лэжьыгъэхэр диIэщ. ДяпэкIэ дэ къэдгъэсэбэпын хуейщ зэкIэ зэтедгъэува зэпыщIэныгъэхэр. Абыхэм адэкIэ зегъэужьынымкIэ щIыналъитIми куэд длэжьыфынущ».
  • ЗэIущIэм щыжаIащ Армениемрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я лIыкIуэхэр зыхэтыну дунейпсо инвестицэ форум ди республикэм и щIыналъэм къыщызэгъэпэщыным зэрителъхьэр.
  • Зэпсэлъэныгъэм хэтащ Армение Республикэм и лIыкIуэ IуэхущIапIэу Урысей Федерацэм щыIэм и лэжьакIуэ Торгомян Левон, Армение Республикэм Ипщэ федеральнэ округым щиIэ и генераль-нэ консул Асоян Вагдан, Урысей Федерацэм нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэ Нюппэ Сергей сымэ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.