ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий Нарткъалэ дащIыхь школыщIэм зэрелэжьым еплъащ икIи а щIыпIэм щригъэкIуэкIащ республикэм и Правительствэм, Аруан районым, подряд IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэ

2018-06-26

  • КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ еплъащ еджакIуэ 825-м ятещIыхьауэ Нарткъа-лэ дащIыхь школыщIэм зэрелэжьым икIи абы щригъэкIуэкIащ Правительствэм, Аруан районым, подряд IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр зыхэта зэIущIэр.

  • ЕджапIэщIэм и пэшхэр псори зэхэту метр зэбгъузэнатIэ минибгъум щIегъу. Абы хэтщ класс пэш Iэхуитлъэхуитхэр, пэш нэхъыщхьэр, спортым зыщыхуагъасэ, щIэныгъэ гуэдзэн щрагъэгъуэт пэшхэр, пщэфIапIэр, шхапIэр. Иджыпсту котельнэр зэпкърылъхьэн яух, апхуэдэу псыкIэ, электрокъарукIэ къызэрызэрагъэпэщыну системэхэр, адрей Iэмэпсымэхэр ягъэув.
  • ШколыщIэр яухмэ, сабийхэр шэджагъуакIуэ щымыIэжу еджэнущ. Ар хьэзыр ящIыну я мурадщ дызэрыт илъэсым къриубыдэу.
  • «Псори яубзыхуа пIалъэм къриубыдэу икIи фIагъ лъагэ яIэу зэфIагъэкIын хуейщ. Нэхъыщхьэ дыдэр шынагъуэншагъэрщ, апхуэдэу мафIэс къэмыхъунымкIэ, террорым пэщIэтынымкIэ зыхуеину Iэмал псори къызэгъэпэщынырщ. Къащэху Iэмэпсымэ псори иджырей технологиехэмрэ ягъэува мардэхэмрэ техуэу щытын хуейщ. Абы и лъэныкъуэкIэ проектым щытекI къагъэхъуну хуиткъым. Апхуэдэ дыдэу ткIийуэ бгъэдыхьэпхъэщ коммуникацэм и иджырей системэхэр, псом япэу псынщIэу лажьэ интернетыр зэтегъэувэным. Гулъытэ хэха хуэщIын хуейщ зи узыншагъэр зэкIэлъымыкIуэ цIыкIухэр зыхуеину инфраструктурэ къызэгъэпэщыным», — къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Юрий.
  • Хэхауэ тепсэлъыхьащ пщIантIэ, абы къедза щIыналъэхэр зэIузэпэщ щIыным, футбол, баскетбол, волейбол джэгупIэхэр къызэгъэпэщыным.
  • ЕджакIуэ 1224-рэ зыщIэхуэн нэгъуэщI зы школыщIэ республикэм и къалащ-хьэм къыщызэIуахынущ 2019 гъэм и кIэухым ирихьэлIэу.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.