ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэхэгъэкIыпIэ  яхуэхъуа кIэух дакъикъэхэр

2018-06-26

  • Урысей Федерацэм щекIуэкI футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым и гуащIэгъуэщ. Зырыз-тIурытIурэ наIуэ мэхъу зыхэт гупым къыхэкIыу финалым и 1/8-нэм кIуэфахэр. Урысей Федерацэм, Уругвайм, Франджым, Хорватием иджы гъусэ яхуэхъуащ Инджылызым-рэ Бельгиемрэ.

  • «С» гупым Iуэхухэр щызэхэзэрыхьыпащ. Аргентинэр бжыгъэшхуэкIэ, 3:0-у, хэзыгъэщIа хорватхэр адэкIэ кIуэтащ. АрщхьэкIэ етIуанэу ар зыхузэфIэкIыну командэр жыжьэуи наIуэкъым. Исландиер абы пэгъунэгъуащ, арщхьэкIэ Нигериер 2:0-у къефIэкIри, ар турнир таблицэм къыщекIуэтэхыжащ. Африкэм щыщхэр зэрытекIуам Аргентинэм и гугъэхэр къигъэщIэрэщIэжащ. Хорватхэм къыхагъэщIа иужькIэ абы и футболистхэм ткIийуэ къагъэуващ я тренер нэхъыщхьэ Сампаоли Хорхе трагъэкIыну. НэгъуэщI хэкIыпIэ зимыIэж Аргентинэм и футбол федерацэм и унафэщIхэр арэзы хъун хуей хъуащ. Иджы абы и командэ къыхэхар мыхьэнэшхуэ зиIэ кIэух зэIущIэм хуэзыгъэхьэзырынури, хэт сымэ джэгум хэтынуми зыубзыхунур гупым пщIэшхуэ щызиIэ футболистхэу Месси Лионелрэ Маскеранэ Хавьеррэщ. ЗэфIэкIышхуэ зиIэ Месси хуэдэхэр тренер хуэмейуэ къэзылъытэхэм Iэмал гъуэзэджэ къахукъуэкIащ абы и пэжыпIэр зрагъэлъагъуну. Сампаоли гъэсакIуэхэм я тIысыпIэм щысыфынущ, арщхьэкIэ зы унафи IэщIэлъынукъым. А Iуэхугъуэм къикIыр ныщхьэбэ тлъагъунщ. Аргентинэр Нигерием текIуэфмэ, адэкIэ кIуэтэну Iэмал хъарзынэ иIэнущ. Абы щыгъуэми псори езым елъытауэ щыткъым. Зи къалэнхэр гупым щызыгъэзэщIа Хорватием Исландиер ефIэкIмэ, зэдэбжэн хуей хъунущ.
  • Дуней псом тхуэнейрэ я чемпион бразилхэр зэкIэ хуабжьу гугъу щохь Урысей Федерацэм. ЯпэщIыкIэ ахэр Швейцарием пэлъэщакъым (1:1), къыкIэлъыкIуэу Коста-Рикэми игъэтхъакъым. Джэгум и кIыхьагъкIэ тепщэныгъэр яIыгъами Бразилием къикIахэм бжыгъэр къыщызэIуахыфар зэIущIэм и кIэух дыдэ дакъикъэхэращ. Абы ипэкIэ сыт хуэдэ Iэмалми еплъащ, ауэ къикIа щыIэкъым. Уеблэмэ, я футболист нэхъыфI Неймар ираудауэ судьям къыщигъэхъури, пенальти тригъэгъэуват. АрщхьэкIэ видеоарбитрхэм а унафэр ирагъэкъутэжащ. ЗэIущIэм и кIэухым Коутиньо бжыгъэр къыщызэIуихам аргуэру дунейпсо чемпион хъуауэ фIэкIа умыщIэну бразилхэр гуфIэрт. Мыгувэу етIуанэ топри абыхэм къайхъулIащ. АдэкIэ я Iуэхухэр, дауи, нэхъ тегушхуэгъуафIэщ. Иджы Швейцарием 2:1-уэ къыхигъэщIа сербхэр зытрамыгъакIуэмэ, адэкIэ кIуэтэнущ.
  • ЗэхэгъэкIыныгъэшхуэм кIуэцIрыкIащ дуней псом плIэнейрэ и чемпион Германиери. ПэщIэдзэ зэIущIэм Мексикэм къызэрыщыхигъэщIам къигъэувырт, адрей къэнэжахэм ар Iэмал имыIэу щытекIуэн хуейуэ. АрщхьэкIэ абыхэм я хьэрхуэрэгъу шведхэри нэхъапэIуэкIэ Кореем ефIэкIати, ехъулIэныгъэм щIэхъупсырт. Ар икIи лъабжьэншэтэкъым. Джэгум и япэ Iыхьэм Швецием бжыгъэр къызэIуихащ. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэщ нэмыцэхэм бжыгъэр зэхуэдэ щащIыжыфар. АрщхьэкIэ ари мащIэт. Финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэфын папщIэ Германиер Iэмал имыIэу текIуэн хуейт. Ар зрагъэхъулIэн папщIэ нэмыцэхэм я къару псори ирахьэлIащ. Ахэр псыхэкIуадэ хъуауэ къыпщыхъунут 82-нэ дакъикъэм я гъуащхьэхъумэ Боатенг джэгум хахуу зы цIыхукIэ нэхъ мащIэ щыхъуам. АрщхьэкIэ «нэмыцэ машинэм» кIуэцIритхъ зэпытт. Джэгум къыщIагъуа дакъикъитхур щиух дыдэм Германием Iэмал къыхукъуэкIащ штрафной еуэну. А зы Iэмал закъуэрат щыIэжыр Iуэхум къригъэлыну. Ар яхурикъуащ нэмыцэхэм — Ройс зэуа топыр дахэ дыдэу Швецием и гъуэм дыхьащ. АдэкIэ псори зэлъытыжауэ щытынур езыхэращ.
  • «F» гупым ехъулIэныгъэкIэ къыхэкIащ Инджылызымрэ Бельгиемрэ. КIэух зэIущIэм абыхэм езыхэм я зэпэщIэтыныгъэм щызэхагъэкIынущ япэ увыпIэр нэхъ зыхуэфащэр. КомандитIри мы зэхьэзэхуэм зэхуэдизрэ — 8 — къыщыхэжаныкIащ, топ къыхудагъэкIари зэтохуэ — 2. Инджылызхэм я капитан Кейн Герри щэнейрэ Панамэм и жагъуэ ищIащ. Мы чемпионатым тхуэнейрэ къыщыхэжаныкIауэ иджы ар пашэщ. Абы зы топкIэ къыкIэроху Португалием и капитан Роналдурэ Бельгием и гъуащхьауэ Лукакурэ.
  • Зэхьэзэхуэм щIидзэным ипэкIэ куэдкIэ зыщыгугъа Польшэм и командэ къыхэхар пасэу и унэ кIуэжынухэм яхэхуащ. Сенегалым къыкIэлъыкIуэу ар Колумбиеми къыхигъэщIащ, иджы 0:3-уэ. Аращи, финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэну «Н» гупым командищ зэуэ щыщIобэн. Зыр лейщ. Сенагалымрэ Япониемрэ я зэIущIэм зыкъом наIуэ къищIыфынут. АрщхьэкIэ ахэр зэрытемыгъэкIуауэ, 2:2-уэ, зэбгъэдэкIыжащ. Японхэр къригъэлащ илъэс зыбжанэкIэ Мэзкуу и ЦСКА-м щыджэгуа Хондэ Кейсукэ. ЗэIущIэм и кIэух дакъикъэхэм кърагъыхьэри абы етIуанэ топыр сенегалхэм яхудигъэкIащ.
  • Жыласэ Заурбэч.