ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий зи щхьэ IуэхукIэ къекIуэлIа цIыхухэм щаIущIащ УФ-м и Президентым и жылагъуэ екIуэлIапIэу КъБР-м щыIэм

2018-06-23

  • Республикэм и Iэтащхьэм зыкъыщIыхуагъэза Iуэхухэм ящыщщ гугъуехь хэхуа унагъуэхэм ядэIэпыкъуныр, узыфэ хьэлъэ зыпкърыт сабий ныкъуэдыкъуэр дохутыр IуэхущIапIэм гъэкIуэныр. Апхуэдэу тхьэусыхафэхэр ятеухуауэ щытащ псэупIэ Iуэхухэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм и Iуэхутхьэбзэхэр егъэфIэкIуэным, цIыхухэр хущхъуэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщыр гъэтэмэмыным, районхэм щыIэ социальнэ IуэхущIапIэхэм ядэIэпыкъуным.

  • Тхьэусыхафэхэр дэгъэкIыным хуэгъэза пщэрылъхэр властымрэ управленэмрэ зыхуэфащэ я органхэм иратащ, Iуэхур щызэфIагъэкIыну пIалъэ пыухыкIахэри хуагъэуващ.
  • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор Мэкъуауэ Т. Э.
  • Илъэсыр къызэрыунэхурэ псори зэхэту республикэм и Iэтащхьэм зыкъыхуагъэ- защ Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэхэм щыщу цIыхуи 131-м.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.