ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыгъэфIэнхэр ягъэбелджылы

2018-06-23

  • КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм Мэкъумэш политикэмкIэ, щIыуэпсыр хъумэнымкIэ, ар къэгъэсэбэпынымрэ щIы IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Щхьэгъэпсо Сэфарбий щытепсэлъы-хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым гулъытэ лей хуащIу щахъумэ щIыпIэхэм теухуауэ» КъБР-м и хабзэр зэрагъэзащIэм.

  • Къэпсэлъам къызэрыхигъэщамкIэ, КъБР-м и Парламентым и унафэкIэ, депутатхэм республикэм и щIыуэпсыр зэрахъумэм пыщIа гугъуехьхэм зыщагъэгъуэза нэужь, 2017 гъэм и накъыгъэм ягъэбелджы- лащ а Iуэхухэр зи къалэнхэр зэлэжьыпхъэр. Псом хуэмыдэу зи гугъу ящIыр щIыгъэфIэну (заповедникыу) хагъэщхьэхукIа щIыпIэу 8-мрэ щIыуэпсым къигъэщIа фэеплъ 21-мрэщ. Абыхэм я гъунапкъэхэр ягъэбелджылыну къапэщылъщ.
  • Мы зэманым ягъэхьэзыращ КъБР-м щахъумэ щIыпIэхэм я гъунапкъэр убзыхуным теухуа проектыр. Илъэсищ пIалъэм (2017-2020 гъэхэм) ятещIыхьа лэжьыгъэм текIуэдэнущ сом мелуан 15,9-рэ. «КъБР-м щахъумэ щIыпIэхэм я дирекцэ» къэрал IуэхущIапIэм и мылъкукIэ Гуэл щхъуантIэхэр, Малкэ Ищхъэрэ, Тамбукъан щIыпIэхэм ятеухуа тхыгъэхэр зыуэ щыт къэрал кадастрым иралъхьэн папщIэ лэжьыгъэ пыухыкIахэр ирагъэкIуэкIащ.
  • Щхьэгъэпсо Сэфарбий жиIащ щIыуэпсым и щытыкIэмрэ абы и хъугъуэфIыгъуэхэр зэрахъумэмрэ нэхъ ткIийуэ кIэлъыплъын зэрыхуейр, махуэ къэс ахэр къызэхакIухьыныр, Iуэхур зытетым щIэх-щIэхыурэ зыщагъэгъуэзэныр тэмэму къызэрилъытэр. Къэбгъэлъагъуэмэ, 2017 гъэм административнэ протокол 38-рэ ятхащ, щIыуэпсыр зэрахъумэр къызэрызэпау-дам теухуауэ. Къуэдыуэ тралъхьар сом мини 114-рэ мэхъу. КъыщIагъэщ ныкъусаныгъэхэр нэхъыбэу еп-хащ пхъэнкIийр зэрырадзым, щIыпIэ яхъумэхэм Iэщэ яIыгъыу кIуэ зэрыщыIэм, хабзэм къемызэгъыу зыгуэрхэр зэрыщаухуэм, удзыр зэрагъэсым. ЩIыуэпсыр хъумэнымкIэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкIхэм я гугъу щищIым, Щхьэгъэпсом и цIэр къриIуащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ Iуэхухэм- кIэ и министерствэм и Республикэ эколого-биологическэ станцым. IуэхущIапIэм 2017-2018 гъэ еджэгъуэм къриубыдэу иригъэкIуэкIащ ныбжьыщIэ мини 3-м щIигъу зыхэта Iуэхухэр.
  • ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым 2018, 2019-2020 гъэхэм я бюдже-тым теухуауэ» КъБР-м и Хабзэм. КъБР-м и Парламентым Хабзэр зехьэнымрэ абы тетынымкIэ и комитетым и унафэщI Кривко Михаил и гугъу ищIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым Iулъхьэ зэIэпамыхынымкIэ щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм теухуауэ» КъБР-м и Хабзэр зэрагъэзащIэм.
  • КъБР-м и Парламентым
  • и пресс-IуэхущIапIэ.