ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ДжэгугъуитIми  зыкъом  зэхагъэкIыф

2018-06-23

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым хэт языныкъуэ командэхэм япэ джэгугъуитIыр яхурикъуащ зыхэт гупым ехъулIэныгъэкIэ къыхэкIын папщIэ. Ар псом япэу къехъулIащ Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам. КъыкIэлъыкIуэ махуэхэм ди щIалэхэм яужь къиуващ Уругвайр, Франджыр, Хорватиер.

 • Урысей Федерацэр зыхэт «А» гупым апхуэдэу тыншу икIи псынщIэу Iуэхур щызэхэкIыну хуэгъэфэщэгъуейт. АрщхьэкIэ ди щIалэхэм, дазэрыщымыгугъауэ, хуабжьу лъэщу ирагъэжьащ икIи Сауд Хьэрыпымрэ Мысырымрэ я футболист нэхъыфIхэр зэрыхагъэщIам и фIыгъэкIэ, зэи къэмыхъуауэ, ахэр зыхэт гупым къыхэкIыфащ.
 • Футболист лъэрызехьэ дыдэ зыбжанэ зыхэт Уругвайми ар къызэрехъулIэнур нэрылъагъут. АрщхьэкIэ, дыдейхэм хуэдэу, бжыгъэшхуэкIэ ар я хьэрхуэрэгъухэм текIуэфакъым. Ауэ джэгугъуэ къэс щыдигъэкIа топ зырызри абы хурикъуащ и пэщIэдзэ къалэныр игъэзэщIэн папщIэ. Иужьрей зэIущIэм къыщыхэжаныкIащ Суарес Луис.
 • «В» гупми наIуэ щыхъуа хуэдэщ адэкIэ кIуэтэнухэр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, ахэращ Урысей Федерацэмрэ Уругваймрэ финалым и 1/8-нэ Iыхьэм хьэрхуэрэгъу къащыхуэхъунур. ПэщIэдзэ зэIущIэм зэрытемыгъэкIуауэ щызэбгъэдэкIыжа португалхэмрэ испанхэмрэ къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм ефIэкIащ Мароккэмрэ Иранымрэ къикIахэм. Абыхэм топ зырызыр яхурикъуащ я хьэрхуэрэгъухэр хагъэщIэн папщIэ. Португалием и командэ къыхэхам и капитан Роналду Криштиан аргуэру къыхэжаныкIащ икIи, топиплI дигъэкIауэ, гъуащхьауэхэм я зэпеуэм щыпашэщ.
 • Сыт щыгъуи Роналду и хьэрхуэрэгъу лъэщ Месси Лионель и Iуэхухэр куэдкIэ нэхъ хэплъэгъуэщ. ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым ар зэкIэ къызэрыщыхэмыжаныкIыфам и щIыIужкIэ, зи пашэ Аргентинэри зэхьэзэхуэм пасэу къыхэкIыну шынагъуэшхуэ щыIэщ. Вэсэпшыхь ар Хорватием бжыгъэшхуэкIэ, 0:3-уэ, къыхигъэщIащ икIи зыхэт гупым къы-
 • хэкIыныр зэлъытар иджы езым и закъуэкъым, пэщIэдзэ зэIущIэми Исландием зэрыщыпэмылъэщар къэплъытэмэ. Очкоих къэзыхьа хорватхэр финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуащ.
 • «С» гупым бжьыпэр щиубыдри, адэкIэ кIуэтащ Франджыр. ЕтIуанэ джэгугъуэми абы текIуэныгъэр (иджы Перум) къыхуихьащ гъуащхьауэ щIалэщIэ Мбаппе. КIэух зэIущIэм зы очко закъуэ къыщихьыжмэ, финалым и 1/8-нэ Iыхьэм кIуэфынущ Даниер. Абырэ Австралиемрэ зэрытемыгъэкIуауэ, 1:1-уэ, вэсэмахуэ зэбгъэдэкIыжащ.
 • Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар зыхэт гупым адэкIэ кIуэтэнухэмрэ я унэ кIуэжынухэмрэ щызэхэкIа пэтми, зэкIэ наIуэкъым япэ увыпIэр зыIэрыхьэнур. Ар щызэхэкIынур дызыхуэкIуэ блыщхьэращ. Абы и пщыхьэщхьэм дыдейхэмрэ Уругваймрэ ягъэбелджылынущ бжьыпэр зыубыдынур. АрщхьэкIэ а Iуэхугъуэм мыхьэнэшхуэ иIэну къыщIэкIынукъым, сыту жыпIэмэ, хьэрхуэрэгъу къахуэхъуфыну Испаниемрэ Португалиемрэ узыхэдэн яхэткъым — япэр дуней псоми Европэми зэрыщытекIуэрэ куэд щIакъым, етIуанэр ди континентым и иджырей чемпионщ.
 • Жыласэ Заурбэч.
 • Сурэтым:дуней псом и футболист нэхъыфI
 • Месси Лионель и Iуэхухэр Урысейм щыщIагъуэкъым.