ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Террорым  пэщIэтынымкIэ  лъэпкъ  комитетым  и зэIущIэр  Бортников  А. В.  Москва щригъэкIуэкIащ. Абы  хэтащ  икIи  къыщыпсэлъащ  КIуэкIуэ  Ю. А.

2018-06-21

  • Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Москва щригъэкIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

  • Къызэхуэсахэр хэплъащ гъэзэщIакIуэ властым и федеральнэ органхэмрэ Урысей Федерацэм и субъектхэм террорым пэщIэтынымкIэ я комиссэхэмрэ цIыхухэр терроризмэм и идеологием демыгъэхьэхыным икIи ахэр террористхэм я дунейпсо зэгухьэныгъэхэм хемыгъэшэным хуэгъэзауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм.
  • ЗэIущIэм щаубзыхуащ терроризмэм пэщIэтыным хуэгъэзауэ къэрал орган-хэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным, Iэщэ, шэхэмрэ лагъымхэмрэ хабзэм къемызэгъыу зэрызэблагъэкIыр къызэпыудыным.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.