ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэ пэтми нэхъыжь дохъу

2018-06-21

  • Ар хьэлэмэт гуэркъым: упсэухукIэ нэхъыжь узэрыхъур арыншами гурыIуэгъуэщ. Ауэ, иджы Правительствэр гушыIэу къыщIэкIынукъым.

  • Махуэку блэкIам министрхэм я кабинетым Къэрал Думэм къыщыхилъхьащ ди цIыхухэр пенсэм щагъа- кIуэ ныбжьым хэгъэхъуэным теухуа хабзэгъэувпроект: цIыхухъухэм папщIэ илъэс 65-рэ, цIыхубзхэм я дежкIэ илъэс 63-рэ. Псори зи ягъэр ди гъащIэр нэхъ кIыхь зэрыхъурщ… ЦIыхухэр нэхъыбэрэ мэпсэу, апхуэдэу щыщыткIи, нэхъыбэрэ лэжьэфынущ. Правительствэм нэгъуэщIи тегъэщIапIэ ещI: Урысейм хуэдэу цIыхухэр пасэу пенсэм щагъакIуэ нэгъуэщI къэрал дунейм теткъым.
  • Премьер-министр Медведев Дмитрий а унафэр мытыншу, ауэ фIэкIыпIэ имыIэу гъэзэщIэн хуейуэ къилъытащ.
  • Абы апхуэдэу къыхилъхьащ Лэжьыгъэм и дуней ухуэкIэм и 102-нэ конвенцэри ратификацэ ящIыну. Фигу къэдгъэкIыжынщи, абы цIыхухэр псэуныгъэкIэ къызэрызэрагъэпэщ щIыкIэм пщалъэ зыбжанэ хуегъэув. А дэфтэрым Iэ тридзэмэ, ди къэралыр хабзэ языныкъуэхэм техьэн хуейщ. Абыхэм ящыщ зым къыщыгъэлъэгъуащ пенсэ курытыр улахуэ курытым и процент 40-м нэхърэ нэхъ лъахъшэу щыт мыхъуну (ди деж иджыпсту щызекIуэр процент 34-щ). ЕтIуанэ хабзэм къегъэув пенсэ щагъакIуэ ныбжьыр илъэс 65-м щхьэдэхын хуэмейуэ. Пэжщ, тIэкIу щIрагъэгъунуи хуит ищIынущ, ауэ ар къэралым езым и демографие щытыкIэмкIэ щIигъэбыдэн хуейщ.
  • Ищхъэрэ палатэм проектыр къищтэмэ, хабзэщIэм лэжьэн щIидзэнущ 2019 гъэм. Пенсэ щагъакIуэ ныбжьыр драгъэкIуеинущ хуэм-хуэмурэ — илъэс къэс мазих хагъахъуэурэ.