ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Долларым дыкъыпыкIрэ?

2018-06-21

  • ФIыгъуэхэр
  •  Иужь зэманым платинэ гупым хэт фIыгъуэхэу къыщIаххэм нэхъ псынщIэу хохъуэ дыщэм нэхърэ. 2018 гъэм и япэ мазитIым ар проценти 6,4-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Нэхъыбэжщ дыжьыну къыIэрыхьэр — процент 18,3-рэ. Апхуэдэ хъыбар къыдигъэщIащ Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым.

  • Платинэ гупым хохьэ металл лIэужьыгъуих: рутений, родий, паладий, осдий, иридий, езы платинэр. ИкъусыкъужкIэ зэрылъапIэм къыхэкIыу абыхэм дыщэм хуэдэу уасэхэр щызэIэпахкIэ тыншу зэрахъуэкI тхылъымпIэ ахъшэхэр — хамэ къэрал валютэр. Аращ КъухьэпIэм къыдищIылIа санкцэхэм дыщыхэт мы зэманым мы Iуэхум апхуэдизу мыхьэнэшхуэ щIиIэр.
  • Дыщэу къыщIахым и куэдагъым зэрызиIэтар процентитI къудейщ. Ауэ ари ехъулIэныгъэшхуэщ. Иджы ди къэралым и апхуэдэ гъэтIылъыгъэхэр тонн минитIым нэсащ. Абы щыгъуэми, нэгъабэ и закъуэ тонн 224-кIэ заIэтащ. Зы мащIэ фIэкIа хамыгъахъуэми, Урысейм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэр илъэсиплI дэкIмэ тонн мини 3 зэрыхъунуми шэч хэлъкъым. А псори дызыхуей дыдэщ накъыгъэм и 8-м — Ищхъэрэ палатэм къыщыпсалъэм Урысеймрэ нэгъуэщI къэралхэмрэ ахъшэхэр щызэIэпахкIэ долларым къыпыкIыну Президент Путин Владимир зэрыжиIам къыхэкIыу.