ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псом япэу адэкIэ мэкIуатэ

2018-06-21

 • Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Урысей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым щекIуэкIа зэIущIэм — ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мысырым и командэ къыхэхар.

 • Черышев Денис (№6) дунейпсо чемпионатым ещанэ топыр щыдигъэкIащ.

 • ТекIуэныгъэм и дэрэжэгъуэ.

 • Мысырым и командэм и пашэ Салахь Мухьэммэд (№10) къыдобгъэрыкIуэ.

 • ФутболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатыр Урысей Федерацэм щекIуэкI пэтми, мащIэт хуэзыгъэфэщар ди командэм апхуэдэу лъэщу зэхьэзэхуэр иригъэжьэну. Псоми ящIэ-жырт Черчесов Станислав и гъэсэнхэм я джэгукIэр яхузэтемыгъэувэу хуабжьу гугъу зэрехьар икIи зэпеуэ иным зэрырихьэлIар зэкIэлъхьэужьу джэгугъуиблым зыри хамыгъэщIэфауэ. Дауи, псалъэмакъ ткIийхэр къежьащ. Къэзыгъэуви щыIэт футболистхэри тренерхэри икIэщIыпIэкIэ хъуэжын хуейуэ. АрщхьэкIэ епIэщIэкIа-къым икIи кърикIуар нэрылъагъущ.
 • КъатехъущIыхь къомым ягъэгубжьа ди щIалэхэм я зэфIэкI псори утыку кърахьэн хуей хъуащ япэ джэгугъуэм и пэщIэдзэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ. Армырамэ кIуапIи-жапIи къратынутэкъым, я напэри текIынут. Сауд Хьэрыпыр зэрыхагъэщIа щIыкIэм къытедгъэзэжынкъым, ауэ къыхэдгъэщынщ абы мыхьэнэшхуэ дыдэ зэриIар Урысей Федерацэм и футболистхэм я къарур я фIэщ хъужын, тегушхуэн папщIэ.
 • «А» гупым и етIуанэ джэгугъуэм къигъэлъэгъуэн хуейт ди щIалэхэм я зэфIэкIыр здынэсыр. Абыхэм къапэщIэтт Африкэм нэхъыбэ дыдэрэ и чемпион хъуа, Инджылызым и футболист нэхъыфIу иджыблагъэ къалъыта Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мысырым и командэ къыхэхар. Япэ джэгугъуэм и иужь дыдэ дакъикъэхэм фирхьэунхэм (аращ зэреджэр мысыр футболист нэхъыфIхэм) зэIущIэр зэрыфIахьам адэкIэ къикIуэтыпIэ къаритыжыртэкъым. Уеблэмэ, абыхэм икIэщIыпIэкIэ къызэфIагъэувэжащ мазэ ипэкIэ игъуэта фэбжьыр зымыгъэхъужыпа я тхьэпэлъытэ Салахь. ЯщIэрт, ар яхэмытмэ, текIуэныгъэ зэрамыIэнур.
 • Урысей Федерацэм щызэхэтыну футболымкIэ XXI дунейпсо чемпионатым папщIэ сом мелардым щIигъу трагъэкIуадэу яу-хуа «Санкт-Петербург» стадион дахащэм, дауи, цIыхур изт. Абыхэм къапэплъэрт куэд щызэхэкIыну зэIущIэ хьэлэмэт.
 • Джэгум и япэ дакъикъэхэм наIуэ хъуащ ди щIалэхэр я хьэрхуэрэгъухэм зыкIи къазэрыпимыкIуэтыр. Уеблэмэ щефIэкIыр нэхъыбэрэт. Апхуэдэу щыт пэтми, япэ дакъикъэ плIыщIрэ тхур текIуэдащ зым и тIасхъэр адрейм къихутэным. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэщ топджэгу нэсым щIыщIидзар.
 • 47-нэ дакъикъэр насыпыфIэ хуэхъуащ Урысей Федерацэм и командэм. Абы и ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зым Зобнин Роман я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэм еуащ. Ар къызэрехъулIаищи щыIэкъым, ауэ топыр техуащ къыпэщIэу-ва Мысырым и гуп къыхэхам и капитан Фатхьи Ахьмэд и лъакъуэм икIи, зигъазэри, хуэм дыдэурэ гъуэм дыхьащ.
 • ЗэрымыщIэкIэ бжыгъэр къызэрызэIуахам хэгъэрейхэр тригъэгушхуащ. ХьэщIэхэм я дежкIэ ар удынышхуэ хъуащ. Мысырхэм иджыри дакъикъэ зыбгъупщIкIэ захъумэжыфащ, ауэ адэкIэ я джэгукIэр къызэтещэхащ.
 • 59-нэ дакъикъэм Черышев Денис бжыгъэр игъэбэгъуащ. Ар ещанэу мы дунейпсо чемпионатым къыщыхэжаныкIащ икIи Португалием и пашэ Роналду Криштиану дэщIыгъуу гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щиубыдащ.
 • Дакъикъищ дэкIри, бжыгъэр 3:0-м нигъэсащ Дзюбэ Артём. Джэгугъуэ етIуанэ хъуауэ абыи и хьэрхуэрэгъухэм я жагъуэ ещI. Артём и гуфIэгъуэр уафэм нэсырт, и зэфIэкIым кIэрыхуауэ къалъытэу бэджэнду зыта къалэм и стадион нэхъыщхьэм къызэрыщыхэжаныкIам къыхэкIыу.
 • Джэгур иухыным сыхьэт ныкъуэ къэнэжами, гурыIуэгъуэт Урысей Федерацэм текIуэныгъэр зэрызыIэщIимыгъэкIынур. Абы къикIырт зэи къэмыхъуауэ ар гуп зэпеуэм къызэрыхэкIынур. Иужь дыдэу апхуэдэ ди къэралым щыхузэфIэкIар 1986 гъэращ. Абы щыгъуэм, иджы щымыIэж Совет Союзым и командэм адэкIэ кIуэтэну хузэфIэкIауэ щытащ.
 • 0:3-уэ къыхагъащIэ пэтми, Салахь Мухьэммэд къахуэгъэдзыхакъым. 73-нэ дакъикъэм Урысей Федерацэм и гуп къыхэхам и футболистхэр пэмылъэщыжыххэу ар ираудащ. Iуэхур къыщыхъуар штраф-
 • нойм и ихьэпIэ дыдэрати, судьяхэм видеодэIэпыкъуэгъур къагъэсэбэпын хуей хъуащ. Абы къигъэлъэгъуащ мысырхэм я пашэм пенальти къызэрилэжьар. Ар езым Iэзэу игъэзащIэри, бжыгъэр нэхъ езэгърабгъу ищIащ — 3:1.
 • Къэнэжа зэманым ди щIалэхэм нэхъ захъумэжащ. Абыхэм яхузэфIэ-кIащ Мысырым и ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэм япэщIэтын.
 • Зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIитIми щытекIуащ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар. Ди къэралым апхуэдэ щыхузэфIэкIар 1966 гъэм Инджылызым щекIуэкIа дуней- псо чемпионатращ. Абы щыгъуэм Совет Союзым и лъагапIэ нэхъ ин дыдэр зыIэригъэхьащ икIи фи-нал ныкъуэм нэсри зэхьэзэхуэм жэз медалхэр къыщратауэ щытащ. Къытригъэзэжыну пIэрэ а зэман телъыджэм?
 • Адрей гупхэм зэхьэзэхуэм и япэ джэгугъуэр щиуха къудейщ икIи хэт адэкIэ кIуэтэнуми зэкIэ гурыIуэгъуэкъым. Абы лъэбакъуэфI хуичащ Бельгием и командэ къыхэхам, Панамэм и футболистхэр бжыгъэшхуэкIэ, 3:0-у, хигъащIэри. Инджылызхэр нэхъ гугъу ехьащ. Джэгум къыщIагъуа дакъикъэхэращ ахэр Тунисым 2:1-уэ щефIэкIыфар. Арати, зэрыхуагъэфэщауэ, Бельгиемрэ Инджылызымрэ «G» гупым бжьыпэр щаубыдащ.
 • Iуэхур щызэхэзэрыхьащ «Н» гупым. Абы бжыгъэ зэщхькIэ, 2:1-уэ, Сенегалыр Польшэм щытекIуащ, Япониер Колумбием щефIэкIащ.
 • «F» гупым Швециер ерагъкIэ Кореем щытекIуащ, зы топ закъуэ худигъэкIри. Ар хуабжьу гугъу ехьынущ Германиемрэ Мексикэмрэ иригъэкIуэтэкIын папщIэ.
 • Блыщхьэ дызыхуэкIуэ Урысей Федерацэм и футболистхэр IущIэнущ Уругвайм и командэ къыхэхам. Зэрыхуэбгъэфащэ хъунумкIэ, ахэр щIэбэнынущ гупым и япэ увыпIэм.
 • Жыласэ Заурбэч.